Η στάθμιση των συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών: Έννομες προσδοκίες και αναλογικότητα υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2001/23/Ε.Κ. σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης

13 Απριλίου 2013

Ιωάννης Σκανδάλης, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Η στάθμιση των συμφερόντων εργαζομένων και εργοδοτών: Έννομες προσδοκίες και αναλογικότητα υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2001/23/Ε.Κ. σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης»