Ο γερμανικός νόμος «για την ενίσχυση της συλλογικής αυτονομίας»

22 Απριλίου 2015

Δημήτριος Βασιλείου, «Ο γερμανικός νόμος «για την ενίσχυση της συλλογικής αυτονομίας»(Tarifautonomiestärkungsgesetz) της 11.8.2014. Δικαιοσυγκριτική παρουσίαση των βασικών ρυθμίσεών του και των σκοπών που επιδιώκει, προς τις ρυθμίσεις του ελληνικού συλλογικού εργατικού δικαίου»