20 Φεβρουαρίου 2008

Γεώργιος Κρίππας, Δρ. Συνταγματικού Δικαίου, Καθηγητής Ελευθέρου Πανεπιστημίου: «Διάκριση μεταξύ συμβάσεων εργασίας, έργου και ανεξαρτήτων υπηρεσιών κατά τη νομολογία»