Δ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Ι. Νόμος 4554/18: «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις -Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»

ΙΙ. Εγκ. ΕΦΚΑ 36/23-8-2018 «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 5 - 8 του Ν. 4554/18 για την Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας»

ΙΙΙ. ΑΠΟΦ. οικ. 39391/838/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: «Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού σε αγροτικές εργασίες και αλιεία»

ΙV. Νόμος 4548/2018: «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών»

V. Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος (Αποφ. 60814/1583/2017 Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)

VI. Εγκ. ΕΦΚΑ 3/22.1.2018: «περί προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ»

VII. Εγκ. ΕΦΚΑ 7/16.2.2018: «περί προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018»

VIII. Εγκ. 38857/26.5.2017 Ο.Α.Ε.Δ. «περί περιστασιακής εργασίας εγγεγραμμένων ανέργων»

IX. Εγκ. ΕΦΚΑ 16/16.3.2018 «περί αποσύνδεσης της ασφάλισης των αυτοαπασχολούμενων πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ και ΕΤΑΑ – TAN (δικηγόρων) από την ιδιότητα»

X. Εγγρ. ΕΦΚΑ Σ40/25/349318/9.3.2018 «περί συνυπολογισμού περιόδων ασφάλισης ΒΑΕ και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος»

XI. Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. ΔΕΑΦ 1021217/01.02.2018 «περί φορολογικής μεταχείρισης των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή»

XII. Εγκ. Δ.15/Δ’/619/15/13-4-2018 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης (ΓΔΚΑ) «περί ασφαλιστικών εισφορών μελών εταιριών ή/και διαχειριστών»

XIII. Νόμος 4529/2018: «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών – μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»

XIV. NΟΜΟΣ 4533/2018: «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού και άλλες διατάξεις»

XV. Εγγρ. ΕΦΚΑ Σ45/2/568494/30.4.2018 «περί μετατροπής σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ»

XVI. ΝΟΜΟΣ 4532/2017: «ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις»

XVII. Αποφ. 2242.7-2.1/13960/2018 Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας –  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας»

XVIII. ΑΠΟΦ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «περί επανακαθορισμού όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»

XIX. Εγκ. Υπ. Εργασίας 32921/2175/13.6.2018 «περί ελέγχου συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ.2 του ν.1876/1990 (για την κήρυξη της ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής)»

-           ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

I. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΝΤ. 1/18(παρ. 1) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων όλης της χώρας»

II. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠΕΝΤ.) 2/18 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται της επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας»

III. ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ. 6/18 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)»

-           ΚΗΡΥΞΗ ΣΣΕ ΩΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ

I. ΑΠΟΦ. Οικ. 46304/2607/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 1-6-2017 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδίων και Τουρισμού της χώρας»

II. ΑΠΟΦ. Οικ. 46307/2609/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 19-4-2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων της Πρακτορειακές Επιχειρήσεις της Χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (ΤΗΣ)»

III. ΑΠΟΦ. οικ. 49825/2686/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 27-3-2018 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας»