Αποφ. 2242.7-2.1/13960/18 Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006»

 

Αποφ. 2242.7-2.1/13960/2018 Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Υγείας –  Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΦΕΚ 783/Β/7.3.2018

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 3522.2/08/2013 (Β΄ 1671), όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 4337.6/03/2014 (Β’ 2491), 2242.7-2.1/76408/2016

(Β’ 2876) και 2242.7-2.1/5625/2017 (Β’ 159)(1) (εφεξής κανονισμός), προστίθεται παράγραφος 4α ως ακολούθως:

«4α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν μέτρα ώστε να παρέχεται στους ναυτικούς πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού σύστημα καταβολής αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής, έναντι τμηματικής καταβολής και εξόφλησης, αποκλειστικώς στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών στους οποίους είναι δικαιούχοι. Η καταβολή αυτή γίνεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παροχών υπηρεσιών πληρωμών.».

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του κανονισμού αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«7. Με μέριμνα του πλοιάρχου τηρούνται επί του πλοίου στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων 2, 3, 4 και 4α, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από αρμόδιες αρχές.».

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 21 Φεβρουαρίου 2018