ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΝΤ. 1/18(παρ. 1) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων όλης της χώρας»

 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΝΤ. 1/18(παρ. 1) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων όλης της χώρας».

(Πρ. Καταθ. Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 7/22-5-2018)

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ

(του άρθρου 16Α του Ν. 1876/90):

Συνεδρίασε στην Αθήνα στην έδρα του ΟΜΕΔ στις 29 Μαρτίου 2018, με την εξής σύνθεση: α) Δημ. Σκαλτσούνης, Σύμβουλος της Επικρατείας (Πρόεδρος), β) Νικ. Πιπιλίγκας, Αρεοπαγίτης (τακτικό μέλος), γ) Βασ. Τύρου, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους (τακτικό μέλος), δ) Θεόδ. Κουτρούκης, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος) και ε) Ελ. Κουτσιμπού, Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ. (τακτικό μέλος).

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η εξέταση των εφέσεων κατά της υπ' αριθμ. ΔΑ ΤΡΙΜ. 1/18 Διαιτητικής Απόφασης «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών και υγραερίων όλης της χώρας.(παρ. 2)

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των οργανώσεων «Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος» Αριστ. Μπακόλα και Ανδρ. Πετριανίδης, «ΣΕΒ - Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» Κατερ. Δασκαλάκη και Αντ. Βάγιας και «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας» Παν. Κοντουσιάδης, Αν. Βερέβης και Χρ. Κιούλος. (...)

έκρινε σύμφωνα με τον νόμο τα εξής :

[…] Η Επιτροπή

α) Απορρίπτει την έφεση του σωματείου «Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος».

β) Δέχεται εν μέρει την έφεση του σωματείου «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» και μεταρρυθμίζει την 1/18 απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών και υγραερίων όλης της χώρας», με την προσθήκη παραγράφου 3 στο τέλος του άρθρου 3, ως εξής: «3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν και εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/12».

γ) Δέχεται εν μέρει την έφεση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής ομοσπονδίας «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας» και μεταρρυθμίζει την ως άνω διαιτητική απόφαση, ως προς το άρθρο 4 παρ. 2 περ. 1, ως εξής: «Στους εργαζόμενους που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ καταβάλλεται αντίστοιχα επίδομα 15% και 10% επί του βασικού μισθού».

Διαμορφώνει ως εξής τη διαιτητική απόφαση:

* * * * *

«Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής. – 1. Στους όρους αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας υπάγεται το πάσης φύσεως εργατοτεχνικό, βοηθητικό και υπαλληλικό προσωπικό, που εργάζεται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες και γραφεία καθώς και στις εξωτερικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών γενικά προϊόντων καθώς και υγραερίων.

2. Δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις αυτής της ΣΣΕ οι πράκτορες, εμπορικοί αντιπρόσωποι, παραγγελιοδόχοι πωλήσεως και πρατηριούχοι, των παραπάνω επιχειρήσεων, που είναι στις επαρχίες και πόλεις καθώς και τα συνδεόμενα με αυτούς με σύμβαση εργασίας πρόσωπα.

Άρθρο 2. – Μισθολογικές Κατηγορίες Προσωπικού. – Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα εντάσσονται στις ακόλουθες μισθολογικές κατηγορίες:

● α) Κατηγορία 1. Μαθητευόμενο και Βοηθητικό Εργατοτεχνικό Προσωπικό

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι μαθητευόμενοι τεχνίτες, το βοηθητικό προσωπικό, οι καθαριστές/στριες και οι εργάτες γενικών καθηκόντων.

● β) Κατηγορία 2. Εργατοτεχνικό Προσωπικό Εγκαταστάσεων.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι ειδικότητες του εργατοτεχνικού προσωπικού τεχνικής υποστήριξης μηχανολογικών, αποθήκευσης, μέτρησης, ζύγισης, φορτοεκφόρτωσης βυτιοφόρων αυτοκινήτων, δεξαμενών, αγωγών, φύλακες, κ.λπ.

● γ) Κατηγορία 3. Οδηγοί βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι οδηγοί των κάθε είδους βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων εγκαταστάσεων και αερολιμένων.

● δ) Κατηγορία 4. Προσωπικό Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το προσωπικό διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών, που απασχολούνται στις κάθε είδους εγκαταστάσεις και γραφεία περιλαμβανομένων και αυτών των αερολιμένων.

ε) Κατηγορία 5. Προσωπικό Τεχνικών Υπηρεσιών

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το προσωπικό τεχνικών υπηρεσιών όλων των ειδικοτήτων πτυχιούχων ΤΕΙ, διπλωματούχων μηχανικών ΑΕΙ και ισότιμων σχολών, που απασχολείται στη λειτουργία και συντήρηση των κάθε είδους μηχανολογικών εγκαταστάσεων περιλαμβανόμενων και αυτών που λειτουργούν σε αερολιμένες.

Άρθρο 3. – Βασικοί Μισθοί. – 1. Τα βασικά ημερομίσθια των εργαζόμενων της Κατηγορίας 1 μεταβάλλονται με βάση την προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις του κλάδου ως εξής:

Έτη απασχόλησης        Κατηγορία 1

0-18 μήνες       28 ευρώ

18 μήνες-3 έτη 34 ευρώ

3-6 έτη 36 ευρώ

6-9 έτη 37 ευρώ

9-12 έτη           39 ευρώ

12-15 έτη         40 ευρώ

15-18 έτη         41 ευρώ

18-21 έτη         42 ευρώ

21-24 έτη         43 ευρώ

24-27 έτη         44 ευρώ

27- 30 έτη        45 ευρώ

30-33 έτη         46 ευρώ

33 έτη και άνω 47 ευρώ

2. Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων των κατηγοριών 2, 3 4 και 5 μεταβάλλονται με βάση την προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις του κλάδου ως εξής:

Έτη απασχόλησης        Κατηγορία 2    Κατηγορία 3    Κατηγορία 4    Κατηγορία 5

 Εργατοτεχνίτες Οδηγοί Υπ. Γραφείου   Τεχνικοί

0-18 μήνες       660      689      770      770

18 μήνες-3 έτη 916      941      990      990

3-6 έτη 955      996      1.044   1.044

6- 9 έτη            984      1.033   1.091   1.091

9-12 έτη           1.026   1.070   1.154   1.154

12-15 έτη         1.040   1.090   1.232   1.232

15-18 έτη         1.068   1.129   1.263   1.306

18-21 έτη         1.095   1.169   1.319   1.377

21-24 έτη         1.124   1.189   1.379   1.473

24- 27 έτη        1.162   1.237   1.454   1.554

27-30 έτη         1.192   1.264   1.522   1.670

30-33 έτη         1.245   1.378   1.615   1.760

33 έτη και άνω 1.278   1.427   1.690   1.776

3. Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν και εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της ΠΥΣ 6/12.

Άρθρο 4. – Επιδόματα. – Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα καταβάλλονται τα ακόλουθα επιδόματα:

1. Επίδομα γάμου

Στους έγγαμους άνδρες και γυναίκες χορηγείται επίδομα γάμου υπολογιζόμενο σε ποσοστό 10% επί του βασικού μηνιαίου μισθού ή ημερομισθίου.

Το επίδομα γάμου παρέχεται έστω και εάν ο/η έτερος των συζύγων εργάζεται ή συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο ή από οποιασδήποτε μορφής Ασφαλιστικό Οργανισμό και δεν διακόπτεται σε περίπτωση χηρείας. Το επίδομα συζύγου δεν θα διακόπτεται επίσης, σε περίπτωση διαζεύξεως του εργαζομένου ή της εργαζόμενης, με τη ρητή προϋπόθεση ότι, ο ενδιαφερόμενος ή η ενδιαφερόμενη θα προσκομίσει γραπτώς αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία θα τεκμηριώνεται ότι έχει την αποκλειστική επιμέλεια των ανηλίκων παιδιών. Με αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία και τις προϋποθέσεις, το επίδομα συζύγου καταβάλλεται και στις περιπτώσεις των ανύπαντρων μητέρων, χωρίς να χορηγείται αθροιστικά στην περίπτωση πραγματοποίησης μεταγενέστερου γάμου.

Διευκρινίζεται ότι η καταβολή του ως άνω επιδόματος δεν σχετίζεται με την ενδεχόμενη καταβολή οικογενειακών επιδομάτων σε δικαιούχους εργαζόμενους γονείς μέσω του ΔΛΟΕΜ ή άλλου φορέα.

2. Επίδομα σπουδών

1. Στους εργαζόμενους που είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ καταβάλλεται αντίστοιχα επίδομα 15% και 10% επί του βασικού μισθού.

2. Στους εργαζόμενους των κατηγοριών 4 και 5 που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας ενός έτους τουλάχιστον, καταβάλλεται επίδομα μεταπτυχιακού 18% και στους κατόχους διδακτορικών διπλωμάτων επίδομα 20%, σε περίπτωση που προκύπτει συνάφειά των τίτλων τους με τα ασκούμενα καθήκοντα.

Σε περίπτωση κατοχής δύο τίτλων σπουδών το ως άνω επίδομα καταβάλλεται μία φορά και στο ανώτερο ποσοστό.

3. Επίδομα ειδικών συνθηκών

Στους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις κάθε είδους, περιλαμβανομένων των σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών στους αερολιμένες, καταβάλλεται επίδομα ποσοστού 28%, και στους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων υγραερίων της περιοχής Αττικής επίδομα ποσοστού 10%.

4. Επίδομα εγκαταστάσεων

Στο εργατοτεχνικό προσωπικό και το τεχνικό προσωπικό των εγκαταστάσεων που απασχολείται με τη συντήρηση, λειτουργία και εν γένει χρήση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διακίνησης, ζύγισης, φορτοεκφόρτωσης κ.λπ. καταβάλλεται μηνιαίως επίδομα μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων ποσού 90 ΕΥΡΩ.

5. Επίδομα διαχειριστικών λαθών

Στους ταμίες και εισπράκτορες, που έχουν ως αποκλειστική και μόνον απασχόληση την είσπραξη και πληρωμή ως και την τήρηση των απαραίτητων βιβλίων του ταμείου, είτε μεμονωμένα, είτε από κοινού μαζί με άλλα ταμεία, χορηγείται επίδομα διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 5% υπολογιζόμενο στο βασικό μισθό, που προβλέπεται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας.

6. Επίδομα οδηγών

Στους οδηγούς των ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων ή επικαθήμενων ρυμουλκούμενων αυτοκινήτων, με τα οποία μεταφέρονται υγρά καύσιμα σε χύμα και ξηρό φορτίο και στους οδηγούς αυτοκινήτων μικτού βάρους πάνω από δέκα (10) τόννους παντός φορτίου, θα καταβάλλεται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 20% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών της κατηγορίας των οδηγών, που προβλέπονται από την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και στους οδηγούς αυτοκινήτων μεταφοράς καυσίμων προς ανεφοδιασμό αεροσκαφών στους αερολιμένες καθώς και στους οδηγούς μηχανημάτων εδάφους ανεφοδιασμού σκαφών (HYDRANT DISPENSERS).

Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω επίδομα δεν θα καταβάλλεται αθροιστικά σε τυχόν περιπτώσεις οδήγησης οχημάτων, που εμπίπτουν στις δύο παραπάνω κατηγορίες, και ότι το επίδομα αυτό αποτελεί τμήμα των τακτικών αποδοχών.

7. Επίδομα θέσεως ευθύνης

Στους εργοδηγούς, υπεύθυνους βάρδιας, επικεφαλής ομάδων εργαζομένων ή συνεργείων με ομάδα εργαζομένων στις κάθε είδους εγκαταστάσεις, αποθήκες κ.λπ. περιλαμβανομένων των σταθμών ανεφοδιασμού αεροσκαφών καθώς και στους υπεύθυνους συντονισμού (προϊσταμένους) οργανωτικών μονάδων των διοικητικών και οικονομικών Υπηρεσιών των εταιρειών και των γραφείων κάθε είδους καταβάλλεται επίδομα θέσεως ευθύνης ποσοστού 5% υπολογιζόμενου στο βασικό μισθό.

Άρθρο 5. – Λοιπές παροχές. – 1. Κάλυψη εξόδων ανανέωσης άδειας ADR των οδηγών.

Κάθε επιχείρηση, που δεσμεύεται από την παρούσα καλύπτει όλα τα έξοδα, σχετικά με την επέκταση διπλωμάτων και ανανέωση ADR των οδηγών που απασχολεί.

2. Ενδυμασία Εργασίας.

Σε όλους τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις, αποθήκες και εξωτερικές υπηρεσίες (εργατοτεχνίτες, φύλακες και οδηγούς αυτοκίνητων) χορηγούνται κάθε έτος δύο (2) ζεύγη υποδημάτων ασφαλείας και τέσσερις (4) φόρμες εργασίας, δηλαδή δύο (2) χειμερινές και δύο (2) θερινές, μία (1) βαμβακερή μπλούζα και κάθε δεύτερο έτος χορηγείται ένα (1) τζάκετ.

3. Χορήγηση γάλακτος.

Σε όλους τους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων για κάθε ημέρα εργασίας χορηγείται αποκλειστικώς σε είδος 600 γραμμάρια νωπό γάλα ανεξαρτήτως ποσότητος και συσκευασίας, ή η αντίστοιχη ποσότητα συμπυκνωμένου ή σε σκόνη. Η καταβολή της αξίας αυτού σε χρήμα, αντί της αυτούσιας χορήγησης αποκλείεται.

4. Κάλυψη δαπάνης γεύματος εργασίας.

Σε όλους τους εργαζόμενους, που απασχολούνται σε κάθε είδους εγκαταστάσεις, σταθμούς ανεφοδιασμού, αποθήκες ή σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών, χορηγείται γεύμα εργασίας αξίας 5 ΕΥΡΩ για κάθε ημέρα πραγματικής εργασίας.

Άρθρο 6. – Ωράριο εργασίας. – 1. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα απασχολούνται πέντε (5) ημέρες ανά εβδομάδα.

2. Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους των γραφείων των εταιρειών γενικώς και των γραφείων εντός των κάθε είδους εγκαταστάσεων, αποθηκών, και ανεφοδιαστικών εγκαταστάσεων/σταθμών/κέντρων σε αερολιμένες, είναι 39 ώρες.

3. Οι ώρες εργασίας ανά εβδομάδα για τους εργαζόμενους εντός των λοιπών κάθε είδους εγκαταστάσεων, αποθηκών, και ανεφοδιαστικών εγκαταστάσεων/σταθμών/κέντρων σε αερολιμένες, είναι 40 ώρες.

Άρθρο 7. – Άδειες - Αργίες. – 1. Στους εργαζόμενους, που υπάγονται στην παρούσα, χορηγούνται όλες οι άδειες που προβλέπει η εργατική νομοθεσία.

2. Πέραν των αργιών που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα αργία είναι η ημέρα της τοπικής εορτής της περιοχής και η εορτή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου καθώς και η εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος για τους εργαζόμενους στην Ελευσίνα. Αυτές οι ημέρες αργίας μπορεί να μετατεθούν σε άλλη ημέρα, όχι όμως συνεχόμενη με μη εργάσιμη ημέρα (Σάββατο ή Κυριακή).

Άρθρο 8. – Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. – Στο πλαίσιο της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, οι εργοδότες παρέχουν όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέσα ατομικής προστασίας, τηρούν τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας των χώρων εργασίας με τεχνικό ασφάλειας και γιατρό εργασίας και καλύπτουν τις δαπάνες προληπτικών ιατρικών εξετάσεων ιδίως ανίχνευσης μολύβδου, βενζολίου, καθώς ακοογράμματος για όλους τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις των αερολιμένων.

Άρθρο 9. – Διευκόλυνση καταβολής της συνδικαλιστικής συνδρομής. – Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και είναι μέλη πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, που ανήκουν στην εδώ συμβαλλομένη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με έγγραφη δήλωσή τους μπορούν να εκχωρήσουν υπέρ της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης την μηνιαία συνδικαλιστική συνδρομή τους, που ορίζεται από το καταστατικό αυτής με παρακράτηση αυτής της εκχώρησης από το μισθό τους.

Οι εργοδότες έχουν υποχρέωση να παρακρατούν την εκχωρηθείσα συνδικαλιστική συνδρομή και να την αποδίδουν προς τη δικαιούχο συνδικαλιστική οργάνωση. Ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης επιτρέπεται σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού και τις διατάξεις των άρθρων 89 και 90 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 10. – Γενική ρύθμιση. – 1. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στη παρούσα εφαρμόζονται και οι όροι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.(παρ. 4)

2. Με την παρούσα δεν θίγονται ευνοϊκότεροι όροι εργασίας των εργαζόμενων που υπάγονται στο πεδίο ισχύος της παρούσας και ρυθμίζονται με όρους επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων ή άλλων συμφωνιών που ισχύουν στο επίπεδο της επιχείρησης καθώς και με όρους που διαμορφώθηκαν με επιχειρησιακή συνήθεια ή παρέχονται οικειοθελώς από τον εργοδότη, καθώς και με όρους ατομικών συμβάσεων εργασίας.

Άρθρο 11. – Διάρκεια. – Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και για δύο έτη. Αρχίζει στις 17-1-2017, ημέρα προσφυγής στη μεσολάβηση, και λήγει στις 31-12-2018».