ΑΠΟΦ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30310/2021 Υπ. Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών - Υποδομών και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Τουρισμού - Επικρατείας «Τροποποί

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α' 48),

β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α' 54), (…)

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο. – 1. Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β' 1871), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής. – Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους εργαζόμε-νους/ες σε εργοδότες με επιχειρηματική δραστηριότητα α) στο λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές, γ) στην εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού, στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής), η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών, θ) στα φροντιστήρια, κέν-τρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, ι) στις δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ια) στον τουρισμό, καθώς και στους ωφελούμενους των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας σύμφωνα με τους Πίνακες 1 έως και 12 του Παραρτήματος Α που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.».

  1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στον Πίνακα 3, περί των δραστηριοτήτων μεταφοράς και αποθήκευσης, αφαιρείται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 49.50 «Μεταφορά μέσω αγωγών» και ο Πίνακας 3 διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

49.10  Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.20  Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31  Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.32  Εκμετάλλευση ταξί

49.39  Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.41  Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42  Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.20  Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων

50.30  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40  Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10  Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21  Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

51.22  Διαστημικές μεταφορές

52.10  Αποθήκευση

52.21  Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22  Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23  Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24  Διακίνηση φορτίων

52.29  Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53.10  Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20  Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

β) Μετά από τον Πίνακα 10, προστίθενται Πίνακες 11 και 12 ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

55.10  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30  Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90  Άλλα καταλύματα

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

79.11  Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12  Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90  Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

  1. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β' 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β' 1871).
  2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021