ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (8-4-2021) «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της Χώρας».

 

Σήμερα 8/4/2021 στη Λάρισα μεταξύ των:

  1. Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρό της, Γ. Μαρινάκη.

2.Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Π.Ο.Ε. - Δ.Ε.Υ.Α.), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Παύλο Δραγκόλα, Πρόεδρο και Κωνστ. Μανδρώνη, Γενικό Γραμματέα, συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. – Συνάπτεται μεταξύ των ανωτέρω νέα κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας διάρκειας από 01.01.2021 έως 31.12.2021. Η παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας ρυθμίζει όλους τους όρους των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων, που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και του δόκιμου προσωπικού σε κάθε είδους Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Τηλεθέρμανσης, όλης της Χώρας και είναι μέλη των σωματείων, που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.- Δ.Ε.Υ.Α.

Άρθρο 2. – α) Στις υπαλλήλους χορηγείται μία (1) ημέρα τον χρόνο με πλήρεις αποδοχές για τη διενέργεια ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής απαιτείται να προσκομισθεί από την υπάλληλο σχετική βεβαίωση του θεράποντος ιατρού περί πραγματοποιήσεως του σχετικού ελέγχου.

β) Η ειδική άδεια των 22 ημερών χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών.

γ) Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 της Κ.Σ.Σ.Ε. του 2009 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο Α του άρθρου 2 της Κ.Σ.Σ.Ε. του έτους 2019,(παρ. 4) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών, για εργαζόμενους-ες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω σύμφωνα με γνωμάτευση του ΚΕΠΑ ανεξαρτήτως παθήσεως. Επίσης δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργαζόμενοι-ες που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία από 67% και άνω ή σύζυγο με αναπηρία 80%, εφόσον προσκομίσουν γνωμάτευση του ΚΕΠΑ».

Άρθρο 3. – Τα συμβαλλόμενα μέρη και με σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών των Δ.Ε.Υ.Α., τη βελτίωση των όρων και των συνθηκών εργασίας καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας, δεσμεύονται ότι κατά τη σύναψη της επόμενης Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας θα προβλέψουν την χορήγηση στους εργαζομένους των Δ.Ε.Υ.Α. ημερήσιου τροφείου για κάθε ημέρα πραγματικής απασχόλησής τους. Με την παρούσα εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε. -Δ.Ε.Υ.Α., όπως προτείνουν κείμενο με τις ειδικότερες ρυθμίσεις ως προς το ύψος και τις προϋποθέσεις της ως άνω παροχής έως την ημερομηνία λήξης με οιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 4. – Μεταβατικές διατάξεις. – Όσες διατάξεις των προηγουμένων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που υπέγραψαν τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί με νεότερη συμφωνία ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν.

Τυχόν καταβαλλόμενα επιδόματα και αποδοχές ανώτερες από τις εκάστοτε μεταξύ των μερών συμφωνίες ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., έθιμα, οργανισμούς εσωτερικών υπηρεσιών των Δ.Ε.Υ.Α. κ.λπ., δεν θίγονται με την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Η παρούσα Σ.Σ.Ε. ισχύει από 01.01.2021 έως την 31.12.2021.