ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Επιμέλεια ύλης: Σοφία Κοκκιναρά, Δικηγόρος, ΜΔΕ Εργατικού Δικαίου

 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

 

N. Γαβαλάς, Πολλαπλές οι παραβιάσεις του άρθρου 24 Α.Ε.Κ.Χ. από το άρθρο 66 του ν. 4808/2021 για την «προστασία από τις απολύσεις», ΕΕργΔ 2021, σελ. 787

 

Ν. Γεωργιάδου, Η επιχειρησιακή συνήθεια και η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως ως νομικές βάσεις δημιουργίας εργατικών αξιώσεων: Μία προσέγγιση ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, ΔΕΝ 2021, σελ. 358

 

Ν. Γεωργιάδου, Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε επίπεδο Εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου, ΔΕΝ 2021, σελ. 1329

 

Δ. Γούλας, Η Οδηγία 2019/1937 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης: Η μεγάλη ευκαιρία του Έλληνα νομοθέτη για την ενίσχυση της προστασίας των whistleblowers, ΕΕργΔ 2021, σελ. 241

 

Β. Δούκα, Άκυροι όροι της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου, ΕΕργΔ 2021, σελ. 745

 

Δ. Ζερδελής, Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του Δ.Ε.Ε., ΕΕργΔ 2021, σελ. 369

 

Λ. Κιοσσέ-Παυλίδου, Ψάχνοντας τον εργοδότη: H παράνομη ενοικίαση προσωπικού με συμβάσεις έργου και η συσκότιση της εργοδοτικής ιδιότητας, ΕΕργΔ 2021, σελ. 139

 

Ι. Κουκιάδης, Η συνέχιση του νοσηρού φαινομένου προσλήψεως μισθωτών του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη παγίων αναγκών, ΕΕργΔ 2021, σελ. 741

 

Δ. Λαδάς, H προοπτική νομοθετικής ρύθμισης του Crowdworking, ΔΕΕ 2021, σελ. 749

 

Κ. Μπακόπουλος, Νέα κινητικότητα γύρω από το θέμα των συμβάσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα, ΕΕργΔ 2021, σελ. 411

 

Κ. Ορφανίδου, Η Οδηγία 2019/1152 για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ε.Ε.: Πρώτα βήματα για την προστασία των πιο ευάλωτων εργαζομένων, ΕΕργΔ 2021, σελ. 807

 

Γ. Παναγιώτου, Η «εύλογη αμφιβολία» του εργοδότη ως λόγος απαλλαγής του από τους μισθούς υπερημερίας (Σχόλια εξ αφορμής της ΑΠ 137/2020, Τμ. Β1), ΔΕΝ 2021, σελ. 370

 

Χ. Παππά, Ζήτημα αν το άρθρο 102 του Ν. 3584/2007 (προϋπηρεσία κ.λπ. δημοτικών υπαλλήλων) έχει εφαρμογή και στους υπαλλήλους ιδ. δικαίου Δημοτικών Επιχειρήσεων (Γνωμοδότηση), ΔΕΝ 2021, σελ. 893

 

Ε. Πρεβεδούρου, Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα μεταξύ υπεροχής του ενωσιακού δικαίου, συνταγματικής απαγόρευσης και σύμφωνης ερμηνείας: Mε αφορμή την απόφαση Δ.Ε.Ε. 11.2.2021, C-760/18 M.B. κλπ κατά Ο.Τ.Α. «Δήμος Αγίου Νικολάου», ΕΕργΔ 2021, σελ. 389