V. Ν. 4826/2021 «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμί

 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. – Σκοπός. – Σκοπός του παρόντος είναι η εισαγωγή και εφαρμογή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για τους συνταξιούχους, καθώς και στη βιωσιμότητα ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο συντελεί στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Άρθρο 2. – Αντικείμενο. – Αντικείμενο του παρόντος είναι η οργάνωση της δημόσιας υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης με βάση το οικονομικό σύστημα κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα προκαθορισμένων εισφορών για το σύνολο των ασφαλιστέων προσώπων που υπάγονται σε αυτήν, καθώς και η ίδρυση Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τη διαχείριση της λειτουργίας της νέας επικουρικής ασφάλισης.

Άρθρο 3. – Ορισμοί. – Για την εφαρμογή του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) Κεφαλαιοποιητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών: Το οικονομικό σύστημα λειτουργίας του συνταξιοδοτικού φορέα, με βάση το οποίο οι τρέχουσες καταβαλλόμενες εισφορές σωρεύονται και επενδύονται σχηματίζοντας αποθεματικό, το οποίο αποτελεί τη βάση υπολογισμού των μελλοντικών παροχών προς τους δικαιούχους.

β) Επένδυση: Η τοποθέτηση των εισφορών και των εν γένει πόρων του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) σε χρηματοπιστωτικά μέσα και ακίνητα, με στόχο την επίτευξη αποδόσεων για τη χρηματοδότηση των παροχών στους δικαιούχους, σύμφωνα με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε επενδυτικού προγράμματος.

γ) Επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής: Επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο ακολουθεί τον κανόνα της μείωσης του επιπέδου του επενδυτικού κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο κάθε ασφαλισμένου, καθώς αυξάνεται η ηλικία του.

δ) Αποθεματικό σώρευσης: Το κεφάλαιο που προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους συσσωρευμένων κεφαλαίων των ατομικών λογαριασμών των ασφαλισμένων.

ε) Αποθεματικό παροχών: Το κεφάλαιο που προκύπτει από τη μεταφορά κατά τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων των επιμέρους συσσωρευμένων κεφαλαίων των ατομικών λογαριασμών τους και χρησιμοποιείται για την κάλυψη των καταβαλλόμενων μηνιαίων παροχών προς τους δικαιούχους/συνταξιούχους του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

στ) Αποθεματικό λειτουργίας: Το κεφάλαιο που σχηματίζεται από τις κρατήσεις, στις οποίες υπόκεινται οι εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών, και χρησιμοποιείται για την κάλυψη, ιδίως, των λειτουργικών δαπανών του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

ζ) Πραγματική αξία εισφορών: Η αξία των εισφορών, που προκύπτει ύστερα από την αναπροσαρμογή τους με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • •ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
  ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 4. – Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Εποπτεία - Έναρξη λειτουργίας. – 1. Ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (Τ.Ε.Κ.Α.) και για τις διεθνείς σχέσεις «Hellenic Auxiliary Pensions Defined Contributions Fund».

 1. Το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα του Ταμείου οπουδήποτε στην Επικράτεια.
 2. Το Ταμείο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους.
 3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ταμείου ορίζεται η 1η.1.2022.

Άρθρο 5. – Σκοπός. – Σκοπός του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) είναι η χορήγηση επικουρικής σύνταξης για την κάλυψη των κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου στους ασφαλισμένους και τα δικαιοδόχα πρόσωπα, με εφαρμογή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών.

Άρθρο 6. – Ασφαλιστέα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4052/2012. – 1. Στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπάγονται υποχρεωτικά, με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, όλα τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά από 1ης.1.2022 και εφεξής ασφαλιστέα εργασία-απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υφίσταται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Για τα πρόσωπα της παρούσας η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

 1. Στην ασφάλιση του Ταμείουυπάγονται προαιρετικά,μετά από αίτησή τους, οι ήδη ασφαλισμένοι στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν γεννηθεί από 1ης.1.1987 και εξής. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ταμείου παύουν αυτοδίκαια να υπάγονται στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
 2. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, και εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου:

α) οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί,

β) τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και

γ) τα πρόσωπα που, βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης, εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.

 1. Τα πρόσωπα της παρ. 2 μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου από 1ης.1.2023 έως τις 31.12.2023.
 2. Τα πρόσωπα της παρ. 3 μπορούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα από 1ης.1.2023 οποτεδήποτε μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που προβλέπεται σε αυτήν. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο έναρξης λειτουργίας του Ταμείου.
 3. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
 4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Από την 1η.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης. Από την 1η.1.2022 τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής.»

Άρθρο 7. – Χρόνος ασφάλισης. – Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαι-οποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) είναι:

α) ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και εφεξής,

β) ο χρόνος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης του άρθρου 63 και

γ) ο χρόνος αναγνώρισης ασφάλισης του άρθρου 64.

Άρθρο 8. – Πόροι. – 1. Πόροι του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) είναι:

α) τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών,

β) οι αποδόσεις από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου,

γ) λοιπά έσοδα, πόροι, περιουσιακά στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία και οι πρόσοδοί τους,

δ) πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και

ε) η επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κάλυψη της δαπάνης που αφορά στις πάσης φύσεως αποδοχές των οργάνων διοίκησης του Ταμείου και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας,

στ) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 των άρθρων 54 και 55, καθώς και από την εφαρμογή των άρθρων 60 και 69.

 1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, το Ταμείο λαμβάνει ετησίως επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κάλυψη των λειτουργικών εν γένει δαπανών του, με την επιφύλαξη της περ. ε) της παρ. 1.

Άρθρο 9. – Κρατήσεις. – 1. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε κρατήσεις, οι οποίες σχηματίζουν το αποθεματικό λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και χρησιμοποιούνται, ιδίως, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Ταμείου.

 1. Το ύψος των ανωτέρω κρατήσεων, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του ένα τοις εκατό (1%) επί των καταβαλλόμενων εισφορών, καθορίζεται ετησίως με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.
 • •ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 10. – Όργανα διοίκησης. – Όργανα διοίκησης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) είναι:

α) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και

β) ο Διευθύνων Σύμβουλος.

....................................................................

 • •ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 31. – Βασικές λειτουργίες του συστήματος διακυβέρνησης. – 1. Στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) οι βασικές λειτουργίες περιλαμβάνουν: α) την αναλογιστική λειτουργία, β) τη διαχείριση κινδύνων και γ) τον εσωτερικό έλεγχο.

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία εξειδικεύονται τα απαιτούμενα προσόντα και επιλέγει τα πρόσωπα που ασκούν τις βασικές λειτουργίες του Ταμείου ή τους επικεφαλής των οικείων οργανικών μονάδων, εάν οι βασικές λειτουργίες ασκούνται εντός οργανικών μονάδων του Ταμείου. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου υπάγονται απευθείας στο Δ.Σ..
 2. Τα πρόσωπα της παρ. 2 οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα το Δ.Σ. εάν εντοπίζουν ουσιαστικό κίνδυνο που δύναται να επηρεάσει δυσμενώς τα συμφέροντα του Ταμείου και των ασφαλισμένων. Εάν το Δ.Σ. δεν λάβει έγκαιρα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, τα πρόσωπα αυτά ενημερώνουν άμεσα το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά λόγο αρμοδιότητας των τελευταίων.

....................................................................

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Άρθρο 39. – Προσωπικό. – 1. Στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) συστήνονται εκατό (100) θέσεις προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής: είκοσι πέντε (25) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, σαράντα πέντε (45) θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δεκαπέντε (15) θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα (10) θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πέντε (5) θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

 1. Το Ταμείο στελεχώνεται από μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), καθώς και τις διατάξεις περί προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών θέσεων γίνεται με διορισμό ή πρόσληψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), κάλυψη των κενών οργανικών του θέσεων δύναται, επίσης, να γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (A’ 143), χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης. Η απόσπαση ή η μετάταξη πραγματοποιείται με κοινή απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ταμείου και του οργάνου διορισμού στον φορέα προέλευσης του αποσπώμενου ή μετατασσόμενου υπαλλήλου, ύστερα από προκήρυξη του Δ.Σ. του Ταμείου.
 3. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται στα τρία (3) έτη με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης μέχρι δύο (2) φορές, με μόνη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 4. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης στο Ταμείο, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α’ 224).
 5. Μέχρι την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος, το Τ.Ε.Κ.Α. μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θητείας τριών (3) ετών, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης, για τις θέσεις που απαιτούν επιστημονική εξειδίκευση, ιδίως σε σχέση με την επενδυτική και αναλογιστική λειτουργία, τον εσωτερικό έλεγχο, και τη διαχείριση κινδύνων.

Για τις προσλήψεις αυτές, εκδίδεται προκήρυξη από το Τ.Ε.Κ.Α. μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Για την έκδοση της προκήρυξης, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της υπ’ αριθμ. 33/27.12.2006 (Α’ 280) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες του Τ.Ε.Κ.Α., του ΑΣΕΠ και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Κ.Α, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) β) τα κριτήρια κατάταξης, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ε) καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Τ.Ε.Κ.Α., το οποίο τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων, πίνακες κατάταξης και πίνακες επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ κατά των προσωρινών πινάκων. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων και εν συνεχεία ενημερώνει το Τ.Ε.Κ.Α., προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

Άρθρο 40. – Υποχρεώσεις εχεμύθειας. – 1. Το προσωπικό του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που το συνδέει με το Ταμείο, καθώς και κάθε συνεργάτης του ή τρίτος που συμμετέχει σε εργασίες του, υποχρεούνται σε τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα, για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 1. Προς τον σκοπό αυτόν το προσωπικό του Ταμείου και οι τρίτοι που συμμετέχουν σε εργασίες του, υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου.
 2. Απαλλαγή από την υποχρέωση της παρ. 1 είναι δυνατή κατά την έρευνα για διαπίστωση τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Άρθρο 41. – Υπηρεσιακά Συμβούλια. – 1. Συστήνεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), με εξαίρεση την υπηρεσιακή κατάσταση των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου, ως προς τους οποίους εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 160 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

 1. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχει διετή θητεία και αποτελείται από: α) τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Διεύθυνσης του Ταμείου, με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται ως Πρόεδρος του Συμβουλίου. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι της οικείας Υπηρεσίας με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή ν.π.δ.δ. που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, β) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων του Ταμείου με τους αναπληρωτές τους κατά τη σειρά εκλογής τους. Μέχρι τη διενέργεια εκλογών από τους υπαλλήλους για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της παρούσας λειτουργεί νόμιμα με τα τρία (3) μη αιρετά μέλη. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.
 2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

Άρθρο 42. – Πειθαρχική ευθύνη υπαλλήλων - Πειθαρχικό συμβούλιο. – 1. Οι υπάλληλοι του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιο-ποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υπέχουν πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα 106 επ. του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26).

 1. Η μη τήρηση της υποχρέωσης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας κατά το άρθρο 40 συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται πενταμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, αρμόδιο για την πειθαρχική ευθύνη των υπαλλήλων του Ταμείου. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.
 3. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ταμείου έχει διετή θητεία και αποτελείται από:

α) τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας,

β) ένα (1) μέλος από το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Ν.Σ.Κ., με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.,

γ) ένα (1) μέλος, το οποίο είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή ΝΠΔΔ, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και

δ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μέλη του πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου, στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος. Μέχρι τη διενέργεια εκλογών από τους υπαλλήλους για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, το Πειθαρχικό Συμβούλιο της παρούσας λειτουργεί νόμιμα με τα τρία (3) μη αιρετά μέλη.

 1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί Πειθαρχικού Δικαίου του Μέρους Ε’ του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 • •ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
  ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 43. – Εισφορές. – 1. Οι εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών οφείλονται μηνιαία και καταβάλλονται ανά τακτά περιοδικά διαστήματα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Για τις μηνιαίες εισφορές επικουρικής ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 97 του ν. 4387/2016, με την επιφύλαξη του άρθρου 53 του παρόντος περί επιστροφής εισφορών.

 1. Το σύνολο των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) αποτυπώνεται μηχανογραφικά με διακριτό τρόπο από τις εισφορές που αφορούν στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
 2. Οι εισφορές που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση του παρόντος, εισπράττονται για λογαριασμό του Τ.Ε.Κ.Α. από τον e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για την είσπραξη των εισφορών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του φορέα αυτού και στη συνέχεια αποδίδονται εντός δύο (2) μηνών από την είσπραξη και κατά προτεραιότητα στο Ταμείο.

Άρθρο 44. – Ληξιπρόθεσμες εισφορές. – 1. Εάν οι ασφαλιστικές εισφορές, που αφορούν στην επικουρική ασφάλιση του παρόντος, καταβληθούν εκπρόθεσμα από τον υπόχρεο, βαρύνονται με τους τόκους και τις προσαυξήσεις που προβλέπονται για τις ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης.

 1. Οι απαιτήσεις του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για ληξιπρόθεσμες εισφορές εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις που ισχύουν για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Οι απαιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου χαρακτηρίζονται ως άμεσα εισπράξιμες και εισπράττονται κατά προτεραιότητα.
 2. Αν δεν καταβληθούν οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του α.ν. 86/1967 (Α’ 136). Ειδικά για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές στο Τ.Ε.Κ.Α., η ποινική δίωξη των οφειλετών δεν αναστέλλεται με τη ρύθμιση ή μερική καταβολή τους και η πλήρης εξόφληση συνιστά υποχρεωτικό λόγο εξάλειψης του αξιοποίνου.
 3. Η καταβολήαπό τον εργοδότη προς το Ταμείο του συνόλου των ληξιπρόθεσμων εισφορών εργαζομένου και εργοδότη συνιστά προϋπόθεση για την έγκυρη καταγγελία σχέσης ή σύμβασης εργασίας του εργαζομένου.

Άρθρο 45. – Ρύθμιση ζητημάτων διαδικασίας είσπραξης. – 1. Μεταξύ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και του e-ΕΦΚΑ υπογράφεται προγραμματική σύμβαση, αναφορικά ιδίως με την πρόσβαση στα στοιχεία της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και τον τρόπο διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων των δύο φορέων.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Ταμείου, καθορίζονται η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης στο Ταμείο των εισφορών των ασφαλισμένων, την αποζημίωση του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Ταμείο, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στο θέμα αυτό.
 2. Η αποζημίωση του e-ΕΦΚΑ για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει στο Ταμείο ανέρχεται μέχρι του ποσοστού 0,1% επί του συνόλου των εσόδων που εισπράττονται από τον e-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του Ταμείου.

Άρθρο 46. – Ατομικός Λογαριασμός Ασφαλισμένου. – 1. Για κάθε ασφαλισμένο του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) δημιουργείται ατομικός λογαριασμός, στον οποίο απεικονίζονται λογιστικά τουλάχιστον: α) οι καταβλητέες εισφορές, β) οι καταβληθείσες εισφορές, γ) οι οφειλόμενες εισφορές, δ) οι αποδόσεις από την επένδυση των καταβληθεισών εισφορών και ε) οι κρατήσεις του άρθρου 9. Ο Ατομικός Λογαριασμός κάθε ασφαλισμένου τηρείται μηχανογραφικά.

 1. Με απόφαση του Δ.Σ. ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία και τη χρονική διάρκεια τήρησης των ατομικών λογαριασμών. Με την ίδια ή όμοια απόφαση, το Δ.Σ. μπορεί να προβλέπει την αποτύπωση πρόσθετων στοιχείων στον ατομικό λογαριασμό.
 2. Ο ατομικός λογαριασμός κάθε ασφαλισμένου καταργείται:

α) με την έκδοση της απόφασης απονομής σύνταξης από το Ταμείο και σε κάθε περίπτωση με τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης,

β) με την έκδοση απόφασης απονομής σύνταξης αναπηρίας από το Ταμείο, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 54,

γ) σε περίπτωση θανάτου ενεργού ασφαλισμένου και, εάν υπάρχουν δικαιοδόχα πρόσωπα, με την έκδοση της απόφασης απονομής σύνταξης λόγω θανάτου.

 1. Με την κατάργηση του ατομικού λογαριασμού, το υπόλοιπό του μεταφέρεται στο αποθεματικό παροχών του Ταμείου. Ως υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού νοείται το άθροισμα των καταβληθεισών εισφορών και των αποδόσεων από την επένδυσή τους, αφαιρουμένων των κρατήσεων του άρθρου 9.

Άρθρο 47. – Στρατηγική επενδύσεων. – 1. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) επενδύονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των ασφαλισμένων και των δικαιούχων, την ασφάλεια, την ποιότητα, τη ρευστότητα και την κερδοφορία του χαρτοφυλακίου στο σύνολό του στη βάση της αρχής της συνετής διαχείρισης και της ανάπτυξης της οικονομίας.

 1. Το Ταμείο μεριμνά ιδίως για την επαρκή διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου και την επιλογή ποιοτικών επενδύσεων που προσιδιάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών. Στο πλαίσιο αυτό αποφεύγονται η υπέρμετρη εξάρτηση από συγκεκριμένο στοιχείο ή εκδότη ή όμιλο επιχειρήσεων, καθώς και η υπέρμετρη συσσώρευση κινδύνων στο χαρτοφυλάκιο συνολικά.
 2. Τα περιουσιακά στοιχεία επενδύονται πρωτίστως σε ρυθμιζόμενες αγορές και το τμήμα που επενδύεται σε στοιχεία μη εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές παραμένει σε κάθε περίπτωση σε συνετά επίπεδα.
 3. Επενδύσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα επιτρέπονται, μόνο εφόσον συμβάλλουν στη μείωση των επενδυτικών κινδύνων ή διευκολύνουν την αποτελεσματική επενδυτική διαχείριση.
 4. Το αποθεματικό παροχών του Ταμείου επενδύεται σε προϊόντα χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, όπως αυτά προσδιορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνώμη της Επενδυτικής Επιτροπής και της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων.
 5. Τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν μπορούν να διατεθούν ή εν γένει να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διάφορους από τους σκοπούς του άρθρου 1.

Άρθρο 48. – Επενδυτικά Προγράμματα. – 1. Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) παρέχει στους ασφαλισμένους ένα προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα κύκλου ζωής, το οποίο αξιολογείται από το Δ.Σ. ως το πλέον ενδεδειγμένο για τον μέσο ασφαλισμένο.

 1. Με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου, οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται αυτόματα στο προκαθορισμένο επενδυτικό πρόγραμμα.
 2. Το Ταμείο μπορεί να παρέχει στους ασφαλισμένους περισσότερα του ενός επενδυτικά προγράμματα κύκλου ζωής με διαφοροποιημένο επενδυτικό κίνδυνο σε σχέση με το προκαθορισμένο.

Άρθρο 49. – Διαχειριστής Επενδύσεων. – Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες οργάνωσης και στελέχωσης προς τον σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Δ.Σ., με την οποία καθορίζονται οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, το Ταμείο μπορεί να συνάπτει συμβάσεις διαχείρισης μέρους των περιουσιακών του στοιχείων με εξωτερικούς διαχειριστές επενδύσεων, οι οποίοι κατέχουν την απαιτούμενη από την ευρωπαϊκή νομοθεσία άδεια.

Άρθρο 50. – Αρμοδιότητες Διαχειριστή Επενδύσεων. – 1. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), σύμφωνα με την καθορισμένη επενδυτική στρατηγική, με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών αποδόσεων για τις επενδύσεις του.

 1. Στις αρμοδιότητες του Διαχειριστή Επενδύσεων περιλαμβάνονται:

α) Η διαβίβαση εντολών του Ταμείου σχετικά με ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα και η εκτέλεση των εντολών αυτών για λογαριασμό του Ταμείου από πρόσωπα που κατέχουν την απαιτούμενη άδεια βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

β) Η διαπραγμάτευση για την κατάρτιση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα από πρόσωπα που κατέχουν την απαιτούμενη άδεια βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

γ) Η έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και η χρηματοοικονομική ανάλυση σχετικά με συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα.

δ) Η επιλογή κατάλληλων επενδυτικών μέσων και η μεταβολή της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, με βάση τη στρατηγική επενδύσεων του Ταμείου.

ε) Η συνεργασία με την Επενδυτική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια όργανα του Ταμείου, επί ζητημάτων αρμοδιότητάς τους, όποτε του ζητηθεί.

στ) Η συνεχής ενημέρωση του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η τακτική, μηνιαία και έκτακτη, υποβολή έκθεσης στο Δ.Σ., όταν οι συνθήκες το απαιτούν, ή κατόπιν αίτησης του Δ.Σ., στην οποία αποτυπώνονται η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των επενδύσεων, καθώς και οι μεταβολές της αξίας του χαρτοφυλακίου ανά μήνα, οι μεταβολές της απόδοσης και οι μεταβολές του βαθμού επικινδυνότητας. Παράλληλα στην έκθεση αποτυπώνονται και οι τυχόν αποκλίσεις από τους συγκριτικούς δείκτες αξιολόγησης.

ζ) Η υποβολή στο Δ.Σ. κατάστασης με τις επενδυτικές αποδόσεις τόσο του συνόλου του χαρτοφυλακίου όσο και των επιμέρους στοιχείων του στην αρχή κάθε έτους.

η) Η συνεργασία του με τον θεματοφύλακα του άρθρου 51 για τον διακανονισμό των επενδυτικών συναλλαγών και η άμεση ενημέρωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Ταμείου ως προς τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές.

θ) Η υποβολή στον θεματοφύλακα και στις υπηρεσίες του Ταμείου των παραστατικών στοιχείων των επενδυτικών συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν.

ι) Κάθε άλλο σχετικό τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.

Άρθρο 51. – Θεματοφύλακας. – 1. Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) διορίζει έναν ή περισσότερους θεματοφύλακες. Ο θεματοφύλακας είναι εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα ή πιστωτικό ίδρυμα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού του Ταμείου.

 1. Ο θεματοφύλακας εκτελεί τις οδηγίες του Ταμείου, διασφαλίζει ότι σε συναλλαγές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου, το αντάλλαγμα αποδίδεται στο τελευταίο εντός καθορισμένων προθεσμιών και ότι τα έσοδα που παράγουν τα στοιχεία του ενεργητικού διατίθενται σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου.
 2. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου δεν επαναχρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή από τρίτους.
 3. O θεματοφύλακας ορίζεται με σύμβαση, η οποία προβλέπει τη διαβίβαση των πληροφοριών που είναι απαραίτητες, ώστε να ασκεί τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις του παρόντος και της κείμενης νομοθεσίας. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο θεματοφύλακας ενεργεί με εντιμότητα, αμεροληψία, επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και με γνώμονα το συμφέρον του Ταμείου. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται η διαδικασία επιλογής, αξιολόγησης και λύσης της σύμβασης του θεματοφύλακα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38.
 4. Ο θεματοφύλακας δεν ασκεί δραστηριότητες, οι οποίες ενδέχεται να δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Ταμείου και του ιδίου. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας, όπως ιδίως η δυνατότητα χειρισμού περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, μπορεί να καθορίζονται στη σύμβαση της παρ. 3.
 5. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του Ταμείου για κάθε ζημία που υφίσταται λόγω μη εκτέλεσης των υποχρεώσεών του ή πλημμελούς εκτέλεσης αυτών. Ο θεματοφύλακας δεν απαλλάσσεται της ευθύνης του, εάν ανέθεσε σε τρίτο το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων τη φύλαξη των οποίων ανέλαβε.
 • •ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
  ΠΑΡΟΧΕΣ

Άρθρο 52. – Επικουρική σύνταξη γήρατος. – 1. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), που έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών, δικαιούνται ισόβια μηνιαία επικουρική σύνταξη γήρατος, εφόσον συνταξιοδοτηθούν για την αυτή αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους.

 1. Ειδικά για τους ασφαλισμένους αυτοτελώς απασχολούμενους ή ελεύθερους επαγγελματίες, για την καταβολή της επικουρικής σύνταξης γήρατος πρέπει επιπλέον να έχουν καταβληθεί πλήρως ή να έχουν ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές τους εισφορές προς το Ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).
 2. Η επικουρική σύνταξη γήρατος υπολογίζεται με βάση τις τεχνικές παραμέτρους που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης στο Ταμείο ή κατά τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, κατά περίπτωση.
 3. Το ύψος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης γήρατος των ασφαλισμένων που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, υπολογίζεται με βάση το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού κάθε ασφαλισμένου κατά την κατάργησή του, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 46, λαμβανομένου υπόψη ιδίως του πίνακα θνησιμότητας που στηρίζεται σε εγκεκριμένους αναλογιστικούς πίνακες και του προεξοφλητικού επιτοκίου.

Άρθρο 53. – Επιστροφή εισφορών. – Στους ασφαλισμένους που δεν έχουν συμ-πληρώσει χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), επιστρέφεται κατά τη συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ποσό ίσο με τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στο Ταμείο σε πραγματικές τιμές.

Άρθρο 54. – Επικουρική σύνταξη αναπηρίας. – 1. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου δικαιούνται μηνιαία επικουρική σύνταξη αναπηρίας, εφόσον λαμβάνουν σύνταξη για την αυτήν αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η καταβολή αυτής.

 1. Το ύψος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης αναπηρίας υπολογίζεται με βάση το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου κατά την έκδοση της απόφασης απονομής σύνταξης αναπηρίας από τον φορέα κύριας ασφάλισης.
 2. Για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης αναπηρίας, το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου δεν μπορεί να υπολείπεται του κεφαλαίου που θα είχε συσσωρευτεί στην περίπτωση ασφαλισμένου στο Ταμείο με δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και αποδοχές ίσες με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό υπαλλήλου για πλήρη απασχόληση, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά την επέλευση του κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαφορά καλύπτεται με μεταβίβαση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 3. Εάν η επικουρική σύνταξη αναπηρίας καταβάλλεται για προσδιορισμένο χρονικό διάστημα λόγω προσωρινής αναπηρίας και εφόσον αυτή διακοπεί, για τον υπολογισμό ποσού σύνταξης εκ νέου, ανεξαρτήτως της νέας κατηγορίας σύνταξης στην οποία εμπίπτει ο ασφαλισμένος, λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά των καταβολών που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της προσωρινής αναπηρίας. Στην περίπτωση αυτή ο ατομικός λογαριασμός του ασφαλισμένου δεν καταργείται.

Άρθρο 55. – Επικουρική σύνταξη λόγω θανάτου. – 1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), ο οποίος έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας του παρόντος, δικαιούνται σύνταξη, αν και για όσο χρόνο συνταξιοδοτούνται για την αυτή αιτία από τον φορέα κύριας ασφάλισης, τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. Α, Β και Γ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019 (Α’ 73).

 1. Το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του θανόντος ασφαλισμένου επιμερίζεται στα δικαιοδόχα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016. Το ύψος της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης καθενός από τα πρόσωπα αυτά υπολογίζεται με βάση το ποσό που προκύπτει για κάθε δικαιοδόχο ύστερα από τον επιμερισμό του πρώτου εδαφίου.
 2. Για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου ενεργού ασφαλισμένου, το υπόλοιπο του ατομικού λογαριασμού του ασφαλισμένου πριν τον επιμερισμό του στα δικαιοδόχα πρόσωπα, σύμφωνα με την παρ. 2, δεν μπορεί να υπολείπεται του κεφαλαίου που θα είχε συσσωρευτεί στην περίπτωση ασφαλισμένου στο Ταμείο με δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και αποδοχές ίσες με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό υπαλλήλου για πλήρη απασχόληση, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά την επέλευση του κινδύνου. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαφορά καλύπτεται με μεταβίβαση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 3. Το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου υπολογίζεται με βάση την επικουρική σύνταξη που λάμβανε ο θανών συνταξιούχος και επιμερίζεται στα δικαιοδόχα πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4387/2016.
 4. Το ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης των δικαιούχων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος. Εάν το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος, περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέκνων.
 5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 1 έως 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

Άρθρο 56. – Συνυπολογισμός χρόνου επικουρικής ασφάλισης. – 1. Από 1ης.1.2022 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, συνυπολογίζονται ο χρόνος ασφάλισης που διανύεται στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) και ο χρόνος ασφάλισης που έχει προηγουμένως διανυθεί σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης.

 1. Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται διακριτά για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε κάθε φορέα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε φορέα και για κάθε χρονικό διάστημα. Κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στον χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 57. – Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων. – Για τον καθορισμό του ύψους και του τρόπου υπολογισμού των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες παρακρατούνται από τις επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για την κάλυψη παροχών ασθένειας σε είδος από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α’ 80).

Άρθρο 58. – Έναρξη και λήξη συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο Ταμείο. – 1. Για την άσκηση του δικαιώματος της επικουρικής σύνταξης του παρόντος λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης συνταξιοδότησης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

 1. Για την έναρξη και λήξη του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης από το Ταμείο εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 του ν. 4554/2018 (Α’ 130) και 8 του ν. 4578/2018 (Α’ 200).
 2. Το Ταμείο κοινοποιεί στον ασφαλισμένο τη συνταξιοδοτική απόφαση, στην οποία υποχρεωτικά αναφέρονται το ύψος της μηνιαίας σύνταξης, το συσσωρευμένο ποσό του ατομικού του λογαριασμού, στη βάση του οποίου το ύψος αυτό υπολογίστηκε, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του.

Άρθρο 59. – Αναπλήρωση πόρων διανεμητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης και προστασία επάρκειας παροχών. – 1. Το Κράτος καλύπτει από τον Κρατικό Προϋπολογισμό την απομείωση των πόρων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές, λόγω της εισαγωγής και λειτουργίας του κεφαλαιοποιητικού συστήματος επικουρικής ασφάλισης και διασφαλίζει διαχρονικά την επάρκεια των παροχών των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Κλάδου αυτού.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος υπολογισμού και η διαδικασία κάλυψης της διαφοράς των πόρων από ασφαλιστικές εισφορές κατά την παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
 2. Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή του αθροίσματος των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και των ασφαλισμένων του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), καθώς και των προσώπων που υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ και άσκησαν το δικαίωμα προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).»

Άρθρο 60. – Κρατική εγγύηση. – 1. Κατά τον χρόνο επέλευσης των καλυπτόμενων κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων το κράτος εγγυάται την καταβολή ελάχιστης ανταποδοτικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης. Ως ελάχιστη ανταποδοτική μηνιαία επικουρική σύνταξη νοείται το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που υπολογίζεται στη βάση της πραγματικής αξίας του συνόλου των καταβληθεισών εισφορών, όπως αυτές απεικονίζονται λογιστικά στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων κατά τον χρόνο επέλευσης των καλυπτόμενων κοινωνικοασφαλιστικών κινδύνων.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι παράμετροι προσδιορισμού της πραγματικής αξίας των καταβληθεισών εισφορών, καθώς και κάθε τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
 • •ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Άρθρο 61. – Ενημέρωση. – Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) υποχρεούται να παρέχει πλήρη και αποτελεσματική ενημέρωση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η ενημέρωση αυτή διασφαλίζεται με τους εξής τρόπους:

α) Μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας, στην οποία αναρτώνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία του Ταμείου. Στην ιστοσελίδα αναρτώνται υποχρεωτικά τουλάχιστον οι Κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου, οι πληροφορίες σχετικά με τα επενδυτικά προγράμματα, το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και προσδιορισμού ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών, ενημερωτικό έγγραφο στο οποίο καταγράφονται συνοπτικά βασικές πληροφορίες για τις πραγματοποιηθείσες αποδόσεις κάθε επενδυτικού προγράμματος, τα συναλλακτικά και διαχειριστικά κόστη, οι αναλογιστικές μελέτες του Ταμείου, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του και οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και η έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ..

β) Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), στην οποία αναρτώνται εξατομικευμένες πληροφορίες για τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τους εργοδότες. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώνται υποχρεωτικά, με διαβαθμισμένη πρόσβαση, οι ατομικοί λογαριασμοί και τα μητρώα των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων. Οι ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και οι εργοδότες έχουν συνεχή ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που τους αφορούν.

γ) Μέσω πρόσθετης ηλεκτρονικής ενημέρωσης στους ασφαλισμένους, στους συνταξιούχους και στους εργοδότες, όπου αυτή προβλέπεται στον παρόντα νόμο ή στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου.

 1. Πέραν της παρεχόμενης ενημέρωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σύμφωνα με την παρ. 1, το Ταμείο αναρτά με διαβαθμισμένη πρόσβαση και κοινοποιεί στους ασφαλισμένους ηλεκτρονικά, σε ετήσια τουλάχιστον βάση, έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του ατομικού τους λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 46.
 2. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου εξειδικεύονται τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ιστοσελίδα και την ηλεκτρονική πλατφόρμα, η διαδικασία καταχώρησης και διαγραφής, το ειδικότερο περιεχόμενο κάθε αναρτητέου εγγράφου, ο τρόπος πρόσβασης των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τα λοιπά εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε αυτή, η συχνότητα επικαιροποίησης κάθε στοιχείου, το χρονικό διάστημα διατήρησης των στοιχείων μετά τη διαγραφή των ασφαλισμένων, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προβλέπονται πρόσθετες πληροφορίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή παρέχονται με άλλο τρόπο στους ενδιαφερόμενους.

Άρθρο 62. – Επιλογή επενδυτικού προγράμματος. – 1. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα ή συνδυασμό προγραμμάτων από το προκαθορισμένο του άρθρου 48 μεταξύ των προσφερόμενων από το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

 1. Για την άσκηση του δικαιώματος της παρ. 1 οι ασφαλισμένοι υποβάλλουν αίτηση, αφού συμπληρώσουν και υποβάλουν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγιο αξιολόγησης και προσδιορισμού ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών που διατίθεται από το Ταμείο, με βάση το οποίο προτείνεται το πλέον κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα για τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο.
 2. Οι ασφαλισμένοι μπορούν με αίτησή τους να επιλέξουν διαφορετικό επενδυτικό πρόγραμμα από το προτεινόμενο σύμφωνα με την παρ. 2. Στην περίπτωση αυτή επισυνάπτουν στην αίτησή τους δήλωση, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι η επιλογή τους πραγματοποιείται παρά το γεγονός και με πλήρη γνώση ότι δεν ανταποκρίνεται στην αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των ατομικών επενδυτικών χαρακτηριστικών τους, για κάθε έννομη συνέπεια έναντι του Ταμείου που απορρέει από την επιλογή τους αυτή.
 3. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αλλάξουν επενδυτικό πρόγραμμα με αίτησή τους. Η αίτηση αλλαγής επενδυτικού προγράμματος μπορεί να υποβάλλεται ανά τρία (3) έτη και εντός ενός (1) μηνός από τη συμπλήρωση κάθε τριετίας, αρχής γενομένης από την έναρξη ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου. Η αλλαγή του επενδυτικού προγράμματος διενεργείται από τον επόμενο μήνα υποβολής της αίτησης. Ειδικά η πρώτη αλλαγή από το προκαθορισμένο σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα της επιλογής του ασφαλισμένου μπορεί να διενεργηθεί άπαξ, οποτεδήποτε εντός της πρώτης τριετίας.
 4. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που σχετίζεται με τη διοικητική διαδικασία ενημέρωσης των ασφαλισμένων και επιλογής επενδυτικών προγραμμάτων.

Άρθρο 63. – Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης. – 1. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους και για τα οποία επήλθε λόγος διακοπής στην ασφάλιση, αναγόμενος στην απώλεια της ασφαλιστέας ιδιότητας, μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους στο Ταμείο. Το δικαίωμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης δύναται να ασκηθεί εντός έξι (6) μηνών από τη διακοπή της ασφάλισης.

 1. Το δικαίωμα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης μπορεί να ασκηθεί περισσότερες από μία φορές.
 2. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης του παρόντος και ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί κατά το άρθρο 64 δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά τα τρία (3) έτη.
 3. Κατά το διάστημα της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν μηνιαίως την εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη ασφαλιστική εισφορά, υπολογιζόμενη επί του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό υπαλλήλων, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να καταβάλουν εισφορές, που υπολογίζονται κατά το πρώτο εδάφιο, και για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την απώλεια της ασφαλιστέας ιδιότητας μέχρι την άσκηση του δικαιώματος προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης.
 4. Η διακοπή της προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης επέρχεται με αίτηση του ασφαλισμένου από την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1.

Άρθρο 64. – Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης. – 1. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) που έχουν συμπληρώσει χρόνο ασφάλισης σε αυτό τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών, μπορούν να καταβάλουν εφάπαξ το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται, προκειμένου να συμπληρωθεί χρόνος ασφάλισης δεκαπέντε (15) ετών κατά την παρ. 1 του άρθρου 52, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 63.

 1. Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι του Ταμείου καταβάλλουν για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης εισφορά ίση με το ύψος της συνολικής εισφοράς επικουρικής σύνταξης εργοδότη και εργαζομένου, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης, επί των ασφαλιστέων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης.
 2. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του Ταμείου καταβάλλουν για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης την ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Άρθρο 65. – Ενδικοφανείς προσφυγές. – 1. Ο ασφαλισμένος, ο συνταξιούχος και όποιος έχει έννομο συμφέρον και υφίσταται ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), ιδίως σχετική με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τις εισφορές, τον υπολογισμό και την καταβολή της σύνταξης, δικαιούται να ασκήσει ενώπιον των Διοικητικών Επιτροπών του άρθρου 65 ενδικοφανή προσφυγή εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την πλήρη γνώση της πράξης ή της παράλειψης.

 1. Η πλήρης γνώση της πράξης τεκμαίρεται από την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του άρθρου 61 και την ηλεκτρονική της αποστολή στον ενδιαφερόμενο.
 2. Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του άρθρου 61 και περιέχει κατ’ ελάχιστον την προσβαλλόμενη πράξη, τους ισχυρισμούς και το αίτημα του προσφεύγοντος.

Άρθρο 66. – Διοικητικές επιτροπές εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών. – 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) συνιστώνται και συγκροτούνται στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) μέχρι τρεις (3) τριμελείς Διοικητικές Επιτροπές, αρμόδιες για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 65. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Διοικητικών Επιτροπών, δύναται να τροποποιείται ο αριθμός τους και ρυθμίζεται και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.

 1. Στις Διοικητικές Επιτροπές διορίζεται με διετή θητεία ως Πρόεδρος, Πάρεδρος του Ν.Σ.Κ. και ως μέλη δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόμενου οργανισμού, πλην του Ταμείου, κατηγορίας ΠΕ, με πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Υπουργείο ή σε εποπτευόμενο φορέα, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους. Η αρμοδιότητα υπόδειξης των μελών του Ν.Σ.Κ. ανήκει στον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., και των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή εποπτευόμενου οργανισμού ανήκει στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 2. Εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την κατάθεση στο Ταμείο της ενδικοφανούς προσφυγής, η Επιτροπή εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση, την οποία αποστέλλει ηλεκτρονικά στον προσφεύγοντα αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του άρθρου 61. Αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας δεν εκδοθεί απόφαση, θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί.
 3. Το Ταμείο έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, για υποθέσεις των οποίων το οικονομικό αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και για υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, επιφέρουν ωστόσο οικονομικές συνέπειες για το Ταμείο. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατή η μεταβολή του ορίου του ποσού του πρώτου εδαφίου.

Άρθρο 67. – Παραγραφή απαιτήσεων υπέρ και κατά του Ταμείου. – 1. Οι απαιτήσεις του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπόκεινται σε εικοσαετή παραγραφή, που αρχίζει από την πρώτη μέρα του επόμενου έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.

 1. Για την παραγραφή των απαιτήσεων υπέρ και κατά του Ταμείου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 137 του ν. 3655/2008 (Α’ 58).

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 68. – Εξουσιοδοτικές διατάξεις. – 1. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι αποδοχές και οι εν γένει απολαβές και αποζημιώσεις:

α) Του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.).

β) Των προσώπων που ασκούν την αναλογιστική λειτουργία και τη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων του Ταμείου και, σε περίπτωση που αυτές ασκούνται εντός οργανικών μονάδων του Ταμείου, των προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης στις μονάδες αυτές.

γ) Των προσώπων που κατέχουν θέσεις ευθύνης στην οργανική μονάδα του Ταμείου που είναι αρμόδια για την επενδυτική λειτουργία.

Τα πρόσωπα των περ. β) και γ) εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κεφ. Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Οι αποδοχές και οι εν γένει απολαβές και αποζημιώσεις των προσώπων των περ. α) - γ) δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

 1. Ο Οργανισμός του Ταμείου καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός ενός (1) έτους από τη συγκρότηση σε σώμα του πρώτου Δ.Σ., με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ταμείου.
 2. Με απόφαση του Δ.Σ., που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την πρώτη συγκρότησή του, καταρτίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου, στον οποίο καθορίζονται τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα λειτουργίας του Ταμείου και ιδίως θέματα που αφορούν στις συνεδριάσεις, στα πρακτικά ή στην εκπροσώπησή του, καθώς και στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή στην παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής.
 3. Με απόφαση του Δ.Σ., που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την πρώτη συγκρότησή του, και ύστερα από σχετική αναλογιστική μελέτη, καταρτίζεται ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του Ταμείου. Με τον Κανονισμό αυτό εξειδικεύονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ασφαλισμένων στο Ταμείο και την απονομή των παροχών, ο τύπος του απογραφικού δελτίου, τα ασφαλιστέα πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, τα δικαιούμενα επικουρική σύνταξη πρόσωπα, οι διαδικασίες και ο τρόπος υπαγωγής, είσπραξης εισφορών και χορήγησης παροχών, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η έναρξη και λήξη των παροχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.
 4. Με απόφαση του Δ.Σ., που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την πρώτη συγκρότησή του, καταρτίζεται Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας, με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του Ταμείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.
 5. Με απόφαση του Δ.Σ., που εκδίδεται εντός ενός (1) έτους από την πρώτη συγκρότησή του, καταρτίζεται Κανονισμός Επενδύσεων του Ταμείου, με τον οποίο εξειδικεύονται οι κανόνες και οι διαδικασίες για τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Έως την έκδοση του Κανονισμού του πρώτου εδαφίου και για τα θέματα τα οποία ρυθμίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφαρμόζεται προσωρινός Κανονισμός Επενδύσεων του Ταμείου, ο οποίος εκδίδεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εντός τριών (3) μηνών από τη σύσταση του Ταμείου.
 6. Οι Κανονισμοί των παρ. 5 και 6 προσαρτώνται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Ταμείου.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ταμείου και σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζεται η τεχνική βάση για τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Οι τεχνικές παράμετροι του πρώτου εδαφίου δύνανται να αναπροσαρμόζονται με όμοια απόφαση.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθορίζονται τα επιμέρους θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα εποπτείας καθεμιάς από αυτές, πιθανές κυρώσεις και μέτρα που επιβάλλονται στο πλαίσιο της εποπτείας αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα.

Άρθρο 69. – Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. – 1. Μέχρι τον διορισμό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) διοικείται από Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται ως μεταβατικό όργανο διοίκησης του Ταμείου με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 1. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη:

α) Τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, ως Πρόεδρο.

β) Έναν (1) Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ.

γ) Δύο (2) νομικούς εξειδικευμένους σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίοι μπορούν να προέρχονται και από το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).

δ) Έναν (1) εμπειρογνώμονα από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, εξειδικευμένο στα υπολογιστικά συστήματα ή στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

ε) Έναν (1) χρηματοοικονομικό αναλυτή και

στ) Ένα (1) πρόσωπο εξειδικευμένο στις επενδύσεις ή στη διοίκηση επιχειρήσεων.

 1. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να προσλαμβάνει με σχετική σύμβαση συντονιστή έργου, επιφορτισμένο με διοικητικά - επιτελικά καθήκοντα. Οι πάσης φύσεως αποδοχές, αμοιβές και αποζημιώσεις του συντονιστή έργου, ορίζονται με τη σύμβαση του πρώτου εδαφίου.
 2. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διενεργεί όλες τις απαραίτητες πράξεις και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες προς τον σκοπό της έγκαιρης έναρξης και της εύρυθμης λειτουργίας του Ταμείου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Δ.Σ..
 3. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

....................................................................

Άρθρο 73. – Μεταβατικός σύμβουλος προσλήψεων. – Κατά την πρώτη εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 12 και την παρ. 2 του άρθρου 24, ο σύμβουλος προσλήψεων επιλέγεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του άρθρου 69, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την ίδια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 74. – Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) - Τροποποίηση του άρθρου 153 του ν. 3655/2008

 1. Το άρθρο 153 του ν. 3655/2008 (Α’ 58), περί του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 153. – Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). – 1. Ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) αποτελεί υποχρεωτικό αριθμό εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των φυσικών προσώπων που υπάγονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας. Ουδείς δύναται χωρίς Α.Μ.Κ.Α. να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως μη μισθωτός, να ασφαλισθεί και να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, καθώς και να αποκτήσει ασφαλιστική ικανότητα. Ο Α.Μ.Κ.Α. αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των διοικητικών πράξεων, εγγράφων και παραστατικών που σχετίζονται με τις παραπάνω ενέργειες.

 1. Κάθε διοικητική διαδικασία σχετική με τονA.M.K.A. εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απόδοση και επιχειρησιακή διαχείριση του Α.Μ.Κ.Α. γίνεται από την εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών χορήγησης Α.Μ.Κ.Α.. Ως αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης ορίζονται, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), με την επιφύλαξη της παρ. 5.
 2. Δικαιούχοι Α.Μ.Κ.Α. είναι: (α) οι Έλληνες πολίτες, (β) οι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και (γ) πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι παραμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και υπαγωγής στο ασφαλιστικό σύστημα της Χώρας. Δικαιούχοι είναι και οι ανήλικοι των ανωτέρω κατηγοριών, εφόσον παραμένουν νόμιμα και κατοικούν στη Χώρα.
 3. Ο Α.Μ.Κ.Α. ενεργοποιείται με την απόδειξη ύπαρξης νόμιμης παραμονής και κατοικίας στη Χώρα και αδρανοποιείται με τον θάνατο. Ο Α.Μ.Κ.Α. απενεργοποιείται, όταν παύσουν νασυντρέχουν οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης του πρώτου εδαφίου και σε κάθε περίπτωση από την απώλεια της νόμιμης παραμονής στη Χώρα. Ο Α.Μ.Κ.Α. ενεργοποιείται εκ νέου με την απόδειξη συνδρομής των προϋποθέσεων της παρούσας.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται η διαδικασία και λοιπές αρμόδιες Υπηρεσίες έκδοσης Α.Μ.Κ.Α., οι λεπτομέρειες έκδοσης Α.Μ.Κ.Α. σε ανηλίκους δικαιούχους, τα κριτήρια της νόμιμης παραμονής και κατοικίας στη Χώρα για τον σκοπό της ενεργοποίησης Α.Μ.Κ.Α., τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη αυτών και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση, την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και την αδρανοποίησή του, η αναγκαία διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των αρμοδίων φορέων για την έκδοση, την ενεργοποίηση, την απενεργοποίηση και την αδρανοποίηση του Α.Μ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»
 5. Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 153 του ν. 3655/2008, διατηρείται το ισχύον πλαίσιο απόδοσης Α.Μ.Κ.Α..

Άρθρο 75. – Ασφαλιστικές εισφορές επί Παραστατικών Παρεχόμενων Υπηρεσιών - Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 . – Ο τίτλος και το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201)), περί της καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) των αμειβόμενων με Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 55. – Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) αμειβομένων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.). – 1. Για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.), καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα). Η εισφορά υπολογίζεται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού και διαμορφώνεται σε 13,33% υπέρ κύριας ασφάλισης και σε 6,95% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, εκ της οποίας 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα. Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) ανά Π.Π.Υ., ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 ανά Π.Π.Υ..

 1. Οι εισφορές βαρύνουν τον ασφαλισμένο στο σύνολό τους. Υπόχρεος παρακράτησης και απόδοσης είναι ο εκδότης του παραστατικού. Οι εισφορές δηλώνονται στονe-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα, και καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της δήλωσης μήνα. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ή καταβολής, επιβάλλονται σε βάρος του εκδότη του Π.Π.Υ. οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία επιβαρύνσεις.
 2. Ο χρόνος ασφάλισης προκύπτει ως το πηλίκο της συνολικά καταβαλλόμενης εισφοράς για κύρια ασφάλιση, δια της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει, δεν μπορεί να ξεπερνά τον έναν (1) πλήρη μήνα ανά Π.Π.Υ. (κάθε ημέρα ασφάλισης ισοδυναμεί με 1/25 του μήνα), με ημερομηνία έναρξης της ως άνω ασφάλισης την πρώτη του μήνα που εκδίδεται το Π.Π.Υ.. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί διά του συντελεστή 0,20.
 3. Ο χρόνος ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μη μισθωτών (πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ο.Α.Ε.Ε.) και αξιοποιείται βάσει των διατάξεων του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). Προς τον σκοπό αυτόν, μικρότερα του μήνα διαστήματα ασφάλισης (ημέρες ασφάλισης) εκλαμβάνονται ως υποδιαιρέσεις του πλήρους μήνα. Ο χρόνος ασφάλισης αντιμετωπίζεται ως χρόνος μη μισθωτού και για τις ανάγκες εφαρμογής της παράλληλης ασφάλισης του ν. 4387/2016. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του ν. 4387/2016.
 4. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στονe-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, με βάση την οποία έχει δοθεί εξαίρεση από την καταβολή εισφορών υπέρe-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4387/2016, καταβάλλεται εισφορά υγείας στον φορέα που έχει επιλεγεί με βάση τις διατάξεις του.
 5. Η αμοιβή με Π.Π.Υ. δεν αναιρεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για την αιτία έκδοσης του Π.Π.Υ., με βάση τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση των εντασσόμενων στονe-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών και δεν απαλλάσσει τον εκδότη του Π.Π.Υ. και τον αμειβόμενο με Π.Π.Υ. από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 38 έως 40 του ν. 4387/2016.
 6. Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται τα πρόσωπα, υπέρ των οποίων εκδίδεται Π.Π.Υ. για τα κάτωθι:

α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.

β) Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ) Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

 1. Για το διάστημα από 1ης.2.2019 έως 31.12.2019 διενεργείται εκκαθάριση των εισφορών που έχουν καταβληθεί από Π.Π.Υ., κατόπιν διαιρέσεως του συνολικού ετήσιου ποσού των εισφορών που έχει καταβληθεί μέσω Π.Π.Υ. για κύρια σύνταξη δια του ποσού της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Ο χρόνος ασφάλισης, που προκύπτει από την εκκαθάριση, δεν μπορεί να ξεπερνά τους έντεκα (11) πλήρεις μήνες ασφάλισης. Οι καταβληθείσες εισφορές για κύρια ασφάλιση επιμερίζονται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης που δημιουργούνται. Δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί παράλληλης απασχόλησης, παρά μόνον ως προς το κατώτατο όριο εισφορών, όπως ίσχυε την 31η.12.2019.
 2. Οι ρυθμίσεις του παρόντος ισχύουν για Π.Π.Υ. που εκδίδονται από 1ης.1.2020. Ειδικά για παραστατικά που εκδίδονται βάσει γραπτών συμβάσεων που είχαν καταρτιστεί πριν από την 1η.2.2019, το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή από 1ης.9.2021. Η παρ. 7 ισχύει για Π.Π.Υ. που εκδίδονται από την δημοσίευση του παρόντος.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος δήλωσης των στοιχείων του παραστατικού από τον εκδότη στονe-Ε.Φ.Κ.Α., η διαδικασία απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης για τα ανωτέρω πρόσωπα, η κατανομή του υπολογιζόμενου χρόνου, η διαδικασία εξαίρεσης της παρ. 7, τα κριτήρια και η διαδικασία ελέγχου ορθής υπαγωγής, οι λεπτομέρειες περί εκκαθάρισης της παρ. 8 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 76. – Εκκαθάριση εργοσήμου του πρώην Οργανισμού Αγροτικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) -Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 . – Στο τέλος του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), περί της ασφάλισης στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.), προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Από 1ης.1.2020 ο χρόνος ασφάλισης από εργόσημο του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) υπολογίζεται ως εξής:

α) Χρόνος ασφάλισης 150 και άνω ημερών ασφάλισης

Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για ολόκληρο το έτος (ημέρες εργασίας 150 και άνω), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται στο άρθρο 40 και την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.), που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, αναγόμενες σε δωδεκάμηνη βάση. Σε περίπτωση πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., ο ασφαλισμένος κατατάσσεται αυτομάτως στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 40 και της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016.

β) Χρόνος ασφάλισης κάτω των 150 ημερών ασφάλισης

Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για μήνες ασφάλισης (ημέρες εργασίας κάτω των 150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 40 και της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) και Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (Λ.Α.Ε.), που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει σύμφωνα με τις παρ. 3, 4 και 5 του παρόντος. Σε περίπτωση πρώτης υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α., ο ασφαλισμένος κατατάσσεται αυτομάτως στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του άρθρου 40 και της παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία, στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται, σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016 (Α’ 85).

γ) Εάν τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, για την οποία, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην Ο.Γ.Α., οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου αξιοποιούνται για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του τρέχοντος έτους βάσει της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 40 και την παρ. 5 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, με συνυπολογισμό εκείνων που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου, δεν καλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, η σχετική διαφορά αναζητείται.

Εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, με συνυπολογισμό εκείνων που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου, υπερκαλύπτουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία κατατάσσεται ο ασφαλισμένος, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται σύμφωνα με το άρθρο 104 του ν. 4387/2016.

δ) Εάν τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, για την οποία, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε άλλον πρώην φορέα ασφάλισης (πλην Ο.Γ.Α.) ή το Δημόσιο, έχει εφαρμογή το άρθρο 36 του ν. 4387/2016. Για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων αρχικά καθορίζεται ο χρόνος ασφάλισης που προκύπτει βάσει εργοσήμου και στη συνέχεια εφαρμόζεται το άρθρο 36 του ν. 4387/2016. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος από άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας.

ε) Σε περίπτωση που κατ’ εφαρμογήν των ρυθμίσεων της παρούσας παραγράφου προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, αυτές βαρύνουν τον ασφαλισμένο και εξοφλούνται σε πέντε (5) κατ’ ανώτατο όριο ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που κατ’ εφαρμογή της παρούσας παραγράφου προκύπτει ποσό για επιστροφή, αυτό επιστρέφεται στον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4387/2016.»

Άρθρο 77. – Παροχές ασθένειας σε χρήμα - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4387/2016. – 1. Ο τίτλος και το άρθρο 32 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) περί των παροχών ασθένειας σε χρήμα των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 32. – Παροχές ασθένειας σε χρήμα - Αρμόδια υγειονομικά όργανα. – 1. Οι διατάξεις που αφορούν στην υπαγωγή στην ασφάλιση για παροχές ασθένειας σε χρήμα, καθώς και το είδος, την έκταση, το ύψος, τα δικαιούχα πρόσωπα και τη διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα, των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, εξακολουθούν να ισχύουν, όπως ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., με την επιφύλαξη των παρ. 2 έως 9.

 1. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών τουe-Ε.Φ.Κ.Α.,η βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού και η διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επιμέρους κανονισμούς των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών διενεργούνται σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 9.
 2. Ο θεράπων ιατρός των Δημόσιων Δομών Φροντίδας Υγείας, ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ιδιωτικών κλινικών και ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), δύνανται να βεβαιώσουν την πιθανή ημερομηνία τοκετού.
 3. Υγειονομικό όργανο αρμόδιο για τη διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νόσο (αρμόδιο υγειονομικό όργανο) είναι:

α) Ο θεράπων ιατρός των Δημόσιων Δομών Φροντίδας Υγείας, ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικών κλινικών και ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε., για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών συνολικά, είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη, μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους.

β) Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι εξέρχονται από νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), στρατιωτικό νοσοκομείο, ή πανεπιστημιακό νοσοκομείο, νοσοκομείο ν.π.ι.δ. ή συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικές κλινικές, ο εκάστοτε αρμόδιος θεράπων ιατρός του οικείου τμήματος ή του οικείου νοσοκομείου ή κλινικής, για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία πέραν της νοσηλείας και μέχρι τριάντα (30) ημερών μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους.

γ) Η αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α’ Υ.Ε.) του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μετά από τη συμπλήρωση των δεκαπέντε (15) ή τριάντα (30) ημερών, κατά τις διακρίσεις των προηγουμένων υπό στοιχεία α) και β) περιπτώσεων. Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α’ Υ.Ε.) μπορεί να βεβαιώνει ανικανότητα για εργασία κατά την ιατρική - επιστημονική κρίση των μελών της, σύμφωνα με τη βαρύτητα της πάθησης του ασφαλισμένου και μέχρι εξαντλήσεως του ανώτατου επιτρεπτού αριθμού ημερών ανικανότητας για εργασία.

δ) Η αρμόδια Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Β’ Υ.Ε.) του άρθρου 30 του ν. 3918/2011, η οποία αποφαίνεται επί προσφυγών κατά γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (Α.Υ.Ε.).

 1. Κατά των γνωματεύσεων ανικανότητας για εργασία, οι οποίες εκδίδονται από τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των περ. α) και β) της παρ. 4, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Α’ Υ.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της γνωμάτευσης από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, από μεν τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, για κάθε λόγο, από δε το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο τουe-Ε.Φ.Κ.Α. (Προϊστάμενος Τοπικής Διεύθυνσης), εφόσον από συγκεκριμένα στοιχεία αποδεικνύεται ότι εξέλιπε η ανικανότητα για εργασία.
 2. Κατά των γνωματεύσεων ανικανότητας για εργασία, οι οποίες εκδίδονται από την Α’ Υ.Ε., επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Β’ Υ.Ε., από μεν τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης της Α’ Υ.Ε., από δε το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο τουe-Ε.Φ.Κ.Α. (Προϊστάμενος Τοπικής Διεύθυνσης) εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμάτευσης της Α’ Υ.Ε..
 3. Επί της γνωματεύσεως του αρμοδίου υγειονομικού οργάνου αναγράφονται το θεράπον/παραπέμπον αρμόδιο υγειονομικό όργανο, παρακλινικές εξετάσεις και θεραπείες, η διάγνωση της πάθησης, σύμφωνα με την κωδικοποίησηICD-10/Orphan, το χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης της ανικανότητας και, στην περίπτωση κατά την οποία η γνωμάτευση χορηγείται από Α’ Υ.Ε. ή Β’ Υ.Ε. κατόπιν προσφυγής, η προσφυγή του ασφαλισμένου.
 4. Για όλες τις περιπτώσεις που η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται από αρμόδιο υγειονομικό όργανο, παρέχεται δυνατότητα σε εντεταλμένο όργανο της ειδικής επιθεώρησης ιατρών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προβεί σε έλεγχο τυχαίου δείγματος γνωματεύσεων ανικανότητας και, μετά τις, κατά την κρίση του, αναγκαίες ενέργειες για τη διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία, να συνυπογράφει τις γνωματεύσεις ανικανότητας, εφόσον συμφωνεί, ή να περιορίσει, μετά από πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του, τον χρόνο ανικανότητας.
 5. Όταν βεβαιωθεί ανικανότητα για εργασία, κατά τα ειδικότερα καθοριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης από το Αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θεωρείται χρόνος έναρξης της ανικανότητας για εργασία και ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας ή της δήλωσης ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου ακόμη και στην περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, κατά την οποία οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να προσέλθουν στο αρμόδιο υγειονομικό όργανο για ιατρική γνωμάτευση ανικανότητας για εργασία. Ο ασφαλισμένος δύναται να υποβάλει αίτηση στονe-ΕΦΚΑ για λήψη παροχών σε χρήμα εντός οκτώ (8) μηνών από την αναγγελία. Για την αίτηση χορήγησης παροχών σε χρήμα μετά την πάροδο της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ο ασφαλισμένος μπορεί να προσφύγει στην αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή τουe-Ε.Φ.Κ.Α.. Η ανικανότητα λήγει την ημέρα που ορίστηκε από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο, αρχικά ή κατά παράταση, ή αμέσως μόλις ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία.
 6. Αρμόδιες για την έκδοση αποφάσεων χορήγησης παροχών σε χρήμα είναι οι Τοπικές Διευθύνσεις τουe-Ε.Φ.Κ.Α..»
 7. Το παρόν άρθροκαταλαμβάνει και τις εκκρεμείςκατά την έναρξη ισχύος του αιτήσεις για παροχές σε χρήμα.
 8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη των καταστατικών διατάξεων των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

Άρθρο 78. – Επανυπολογισμός συντάξεων του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) του κ.ν. 792/1978 -Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4387/2016. – H παρ. 1, περί της αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλομένων κυρίων συντάξεων σε ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 3, περί του επανυπολογισμού, από 1ης.10.2019, των συντάξεων που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α’ 86), και η υποπερ. α’ της περ. β’ της παρ. 3, περί του επανυπολογισμού, από 1ης.10.2019, των συντάξεων που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν ήδη επανυπολογισθεί, του άρθρου 33 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται, ώστε οι συντάξεις, που χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογισθεί ή υπολογισθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978 (Α’ 220), να εξαιρούνται από την αναπροσαρμογή της παρ. 1 και τον επανυπολογισμό της περ. α’ και της υποπερ. α’ της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 33, και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33. – Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων. – 1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και όσων χορηγούνται από το πρώην Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) και δεν έχουν επανυπολογισθεί ή υπολογισθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978 (Α’ 220), αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμενης παραγράφου.

 1. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός, επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Αν ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται, αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιμή τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα εφαρμογής της διάταξης αυτής.
 2. α. Από την 1η.10.2019 οι συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον πρώην Ο.Γ.Α. και όσων χορηγούνται από το πρώην Ν.Α.Τ. και δεν έχουν επανυπολογισθεί ή υπολογισθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978, που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8. Από την 1.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.

β.α. Οι κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον Ο.Γ.Α. και όσων χορηγούνται από το Ν.Α.Τ. και δεν έχουν επανυπολογισθεί ή υπολογισθεί δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 792/1978, που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπολογίζονται εκ νέου από την 1η.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παρ. 5 του άρθρου 8.

β.β. Από την 1.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.

β.γ. Από την 1.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους, σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει, είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και η διαφορά των δύο ποσών συμψηφίζεται κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.

 1. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους.»

Άρθρο 79. – Έναρξη και λήξη υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.). – 1. Για την υπαγωγή προσώπων στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Θ-Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (Τ.Α.Ν.Τ.Π.) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ.29/1455/07.10.1977 απόφασης του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β’ 1028), ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται η πρώτη ημέρα του μήνα έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση έναρξης εργασιών της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), και ως ημερομηνία διακοπής η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής άσκησης της δραστηριότητας, όπως αυτή προκύπτει από τη βεβαίωση διακοπής εργασιών της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

 1. Κατ’ εξαίρεση, για τις περ. γ) και ε) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ.29/1455/07.10.1977 απόφασης, ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη η πρώτη ημέρα του μήνα τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς την κτήση των ασφαλιστέων ιδιοτήτων από τα εν λόγω πρόσωπα και ως ημερομηνία λήξης της ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη η τελευταία ημέρα του μήνα τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς την παύση των ασφαλιστέων ιδιοτήτων από τα εν λόγω πρόσωπα.

Άρθρο 80. – Σύσταση Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Μ.Ε.Κ.Υ.). – 1. Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνιστάται αυτοτελής μονάδα με συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες και την ονομασία «Μονάδα Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Κοινωνικών Υποθέσεων» (Μ.Ε.Κ.Υ.).

 1. Η Μ.Ε.Κ.Υ. υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχει ως αποστολή την υποστήριξη του έργου του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου. Η Μ.Ε.Κ.Υ. ασκεί τις εξής συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:

α) συμβάλλει στη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και κοινωνικών υποθέσεων με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου,

β) διερευνά και αξιολογεί εναλλακτικές προτάσεις πολιτικής και αναλύει τα οικονομικά και ανταποδοτικά τους αποτελέσματα, τα κίνητρα που αυτές διαμορφώνουν για απασχόληση, καθώς και τις συνέπειες των πολιτικών στη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,

γ) παρακολουθεί και αναλύει, λαμβάνοντας υπόψη το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, τις μεταβολές στην εγχώρια αγορά εργασίας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του εθνικού ασφαλιστικού συστήματος, ιδίως υπό το πρίσμα των δημογραφικών μεταβολών,

δ) επισημαίνει και αξιολογεί τις προκλήσεις και τους κινδύνους στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εισηγείται μέτρα πολιτικής με στόχο τη βέλτιστη διαχείρισή τους,

ε) συμβάλλει στη διαμόρφωση των θέσεων πολιτικής του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε διεθνείς οργανισμούς και δύναται να συμμετέχει στην εκπροσώπηση της Χώρας σε αυτούς,

στ) γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πεδίο αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό.

 1. Ως επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πρόσωπο με διεθνώς αναγνωρισμένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου.

Δεν επιτρέπεται ο διορισμός ως επικεφαλής προσώπου που έναν (1) χρόνο πριν από τον διορισμό του ήταν ή εξακολουθεί να είναι εκπρόσωπος ή ανώτερο στέλεχος επαγγελματικών οργανώσεων ή οργανώσεων εργοδοτών ή εργαζομένων.

Η θητεία του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. είναι τετραετής και δύναται να ανανεώνεται άπαξ για ισόχρονο διάστημα.

Ο επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. απολαμβάνει πλήρη επιστημονική ανεξαρτησία κατά την άσκηση των συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών του καθηκόντων.

Η αντικατάσταση του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ. πριν από τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για λόγο αναγόμενο στην άσκηση των καθηκόντων του, καθώς και εάν συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους λόγους που προβλέπονται στα άρθρα 68 έως και 76 του ν. 4622/2019 (A’ 133).

 1. Στη Μ.Ε.Κ.Υ. συνιστώνται εννέα (9) θέσεις Ειδικών Εμπειρογνωμόνων. H πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισηγήσεως του επικεφαλής της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Κοινωνικών Υποθέσεων, ως εξής:

Έως τρεις (3) από τις εννέα (9) θέσεις καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι αποσπάσεις και μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (A’ 224), απαιτούμενης πάντως για την απόσπαση υπαλλήλων Ο.Τ.A. α’ ή β’ βαθμού της προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) επιπλέον έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.

Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι υπόλοιπες θέσεις μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας, κατ’ εξαίρεση του ν. 4765/2021 (A’ 6).

 1. Για την πλήρωση των θέσεων της Μ.Ε.Κ.Υ. απαιτούνται:

α) πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και

β) διδακτορικός τίτλος σπουδών A.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής στο πεδίο των Οικονομικών Επιστημών, Αναλογιστικών και Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών της Αναλογιστικής Επιστήμης, του Εργατικού Δικαίου, του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλου συναφούς αντικειμένου και

γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (A’ 39).

 1. Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Κοινωνικών Υποθέσεων συνιστώνται δύο (2) θέσεις, κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίες καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι αποσπάσεις και μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (A’ 224). Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ για δύο (2) επιπλέον έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση.
 2. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας για τον επικεφαλής και τους Ειδικούς Εμπειρογνώμονες της Μ.Ε.Κ.Υ. ορίζεται σε ενενήντα (90). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισηγήσεως του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ., οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες δύνανται να μεταβαίνουν στο εξωτερικό για διάστημα έως δεκαπέντε (15) ημερών ετησίως, για λόγους κατάρτισης και μετεκπαίδευσης σε κρατικούς φορείς άλλων χωρών, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, Ερευνητικά Κέντρα ή Πανεπιστήμια σε αντικείμενα που έχουν άμεση συνάφεια με τα καθήκοντα που ασκούν στη Μ.Ε.Κ.Υ..
 3. Η Μ.Ε.Κ.Υ. μπορεί να διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες και σεμινάρια, εγχώρια ή διεθνή, σε θέματα πολιτικής πουεμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
 4. Ο επικεφαλής και οι Ειδικοί Εμπειρογνώμονες της Μονάδας Εμπειρογνωμόνων Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνουν τις αποδοχές, που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (A’ 110).Το προσωπικό που αποσπάται στη Μ.Ε.Κ.Υ. μπορεί να επιλέγει είτε τις αποδοχές της θέσης προέλευσης είτε τις αποδοχές που ορίζονται για τους Ειδικούς Εμπειρογνώμονες της Μ.Ε.Κ.Υ., εφόσον πληροί τα προσόντα πρόσ-ληψης ως Ειδικού Εμπειρογνώμονος.
 5. Οι λειτουργικές δαπάνες της Μ.Ε.Κ.Υ. εγγράφονται στον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 6. Η Μ.Ε.Κ.Υ. μπορεί να συνάπτει μνημόνια συνεργασίας με φορείς του δημοσίου τομέα, όπως ιδίως, την Ελληνική Στατιστική Aρχή (ΕΛ.ΣΤAΤ.), την Εθνική Aναλογιστική Aρχή, καθώς και με την Τράπεζα της Ελλάδος και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με αντικείμενο την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς επεξεργασία. Για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της, παρέχεται στη Μ.Ε.Κ.Υ. απευθείας πρόσβαση ή πρόσβαση κατόπιν αιτήματος, εφόσον δεν είναι δυνατή η απευθείας πρόσβαση, στασυγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία που τηρούνται, αφενός σε επίπεδο A.Φ.Μ. (μικροδεδομένα), στο Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (Management I nformation System - MIS) της Aνεξάρτητης Aρχής Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.), αφετέρου σε επίπεδο A.Μ.Κ.A. στον Ηλεκτρονικό Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Aσφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.A.) ή σε οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό σύστημα σε επίπεδο εφαρμογής μετά από διαδικασία ψευδωνυμοποίησής τους, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 105 του ν. 4446/2016 (A’ 240).
 7. Η άσκηση διδακτικού και ερευνητικού έργου από τους Ειδικούς Εμπειρογνώμονες της Μ.Ε.Κ.Υ. επιτρέπεται, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της εργασίας του στη Μ.Ε.Κ.Υ., μετά από γραπτή άδεια του επικεφαλής της, κατά παρέκκλιση του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
 8. Ο επικεφαλής και το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στη Μ.Ε.Κ.Υ. οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια για όσα περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή με αφορμή την άσκηση των καθηκόντων αυτών. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται για πέντε (5) έτη μετά από τη λήξη της θητείας τους. Η τήρηση της υποχρέωσης αυτής κάμπτεται στις περιπτώσεις έρευνας διαπίστωσης τέλεσης αξιόποινης πράξης από τα δικαστήρια και τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισηγήσεως του επικεφαλής της Μ.Ε.Κ.Υ., δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Μ.Ε.Κ.Υ., ιδίως ζητήματα που σχετίζονται με τα προγράμματα ερευνητικών επισκέψεων και ανταλλαγών ή και ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων δραστηριοτήτων.
 10. To άρθρο 2 του ν. 2874/2000 (Α’ 286),περί του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης, καταργείται.

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 81. – Παράταση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου - Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4756/2020 . – Στο άρθρο 31του ν. 4756/2020 (Α’ 235), τροποποιείται η παρ. 3 ως προς τη διάρκεια ισχύος, προστίθεται παρ. 4 και το άρθρο 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 31. – Μείωση ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη - εργαζομένου. – 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός Δημόσιων Υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και νομικών προσώπων αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, ως ακολούθως:

α) Κατά 1,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 1,49 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,36 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε ποσοστό 2,4 % και κατανέμεται κατά 1,2 % στον εργοδότη και κατά 1,2 % στον εργαζόμενο.

β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α’122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής:

βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994.

ββ) Εισφορά εργαζομένου 0,10 % υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994.

γ) Κατά 0,85 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013, η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν.δ. 2963/1954 (Α’ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ Ε.Λ.Ε.Κ.Π. διαμορφώνεται σε ποσοστό 0,35 % και αφορά ασφάλιστρο υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α’ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α’ 111).

 1. Από την εισφορά της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (κλάδος ΛΑΕΚ του Ε.Λ.Ε.Κ.Π. όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις της περ. β), αποδίδεται πόρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), καθώς και στα ινστιτούτα και τα εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία έχουν ιδρυθεί ή θα ιδρυθούν με τη συμμετοχή της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ, του ΣΕΤΕ και του ΣΒΒΕ. Για τους ανωτέρω φορείς, εκτός του ΕΟΠΠΕΠ, η απόδοση του πόρου από τον κλάδο ΛΑΕΚ μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του συνόλου των ετήσιων εισφορών που εισπράττονται από τονe-ΕΦΚΑ για λογαριασμό του κλάδου ΛΑΕΚ, ανεξαρτήτως του βαθμού απόδοσης αυτών στον ΟΑΕΔ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α’188).
 2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν μέχρι την 31η.12.2022.
 3. Η απώλεια εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό τουe-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ λόγω εφαρμογής της παρ. 1, καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ, το ποσό της κρατικής επιχορήγησης δύναται να κατανέμεται μεταξύ των αυτοτελών κλάδων του Οργανισμού ανάλογα με τις υποχρεώσεις εκάστου κλάδου.»

Άρθρο 82. – Εφάπαξ παροχή - Τροποποίηση της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016. – 1. Στο τέλος της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί του προσδιορισμού του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης έως 31.12.2013 για μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους, προστίθεται υποπερ. αγ’ ως εξής:

«αγ. Οι ασφαλισμένοι δύνανται, με τεκμηριωμένη, με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία για τις καταβληθείσες εισφορές, αίτησή τους προς τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., να ζητούν να εξεταστεί εάν η ως άνω υπολογιζόμενη εφάπαξ παροχή είναι μικρότερη του ύψους του συνόλου του κεφαλαίου των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει έως και τις 31.12.2013 και να τους αποδοθεί τυχόν διαφορά. Ως κεφάλαιο ασφαλιστικών εισφορών θεωρείται το σύνολο των εισφορών, οι οποίες έχουν καταβληθεί έως και τις 31.12.2013, προσαυξανόμενων ετησίως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8. Ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος από αυτό που αφορά, έως και το προηγούμενο έτος της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1). Η ανωτέρω αίτηση υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση απόφασης χορήγησης της εφάπαξ παροχής.»

 1. Για εφάπαξ παροχές που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, η αίτηση της υποπερ. αγ’ της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 υποβάλλεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

Άρθρο 83. – Επίδομα κυοφορίας και λοχείας εμμίσθων δικηγόρων - Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4387/2016. – Στο άρθρο 32 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί των παροχών ασθενείας σε χρήμα, όπως τροποποιείται με το άρθρο 77 του νομοσχεδίου, προστίθεται παρ. 11 ως εξής:

«11. Οι έμμισθες δικηγόροι που υπάγονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ενιαίο Ταμείο Αυτοτελώς Απασχολούμενων - Τομέας Ασφάλισης Νομικών) και καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 38 για την έμμισθη απασχόλησή τους, δικαιούνται επίδομα κυοφορίας και λοχείας, με αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για μισθωτές ασφαλισμένες. Σε περίπτωση παράλληλης υποχρέωσης καταβολής εισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 39, δικαιούνται την υψηλότερη παροχή μητρότητας από αυτές που προκύπτουν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

Άρθρο 84. – Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων λόγω θανάτου -Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016. – Στο άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), περί των συντάξεων λόγω θανάτου, προστίθενται παρ. 9, 10 και 11 ως εξής:

«9. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σε συνταξιούχους του παρόντος άρθρου παρακρατούνται, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, από τα ποσά των συντάξεων που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή τους. Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης κατά το μέρος της που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ. Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση παύσης καταβολής της σύνταξης, προ της ολοσχερούς εξοφλήσεως του αχρεώστητου ποσού, τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90).

 1. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σε συνταξιούχους του παρόντος άρθρου που είναι και δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου, παρακρατούνται και από την επικουρική σύνταξη μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) του ακαθάριστου ποσού αυτής, μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων τουe-Ε.Φ.Κ.Α.. Το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ. Σε περίπτωση που το ακαθάριστο ποσό της επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου που λαμβάνει ο δικαιούχος, υπολείπεται του ποσού των πενήντα (50) ευρώ, τότε για την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών παρακρατείται το σύνολο της παροχής μέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως. Σε περίπτωση παύσης καταβολής της επικουρικής σύνταξης, προ της ολοσχερούς εξοφλήσεως του αχρεώστητου ποσού, τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 2. Για την εφαρμογή του άρθρου αυτού διενεργούνται έλεγχοι σε περιοδική βάση με κάθε πρόσφορο μέσο και, ιδίως, μέσω των πληροφοριακών συστημάτων τουe-Ε.Φ.Κ.Α.. Η διασταύρωση των στοιχείων διενεργείται και σε συνδυασμό με άλλα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, καθώς και με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών που διατίθενται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), σύμφωνα με τα δικαιώματα πρόσβασης και ανταλλαγής πληροφοριών των Υπηρεσιών τουe-Ε.Φ.Κ.Α..»

Άρθρο 85. – Παράταση εκκαθάρισης και πληρωμής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Τροποποίηση των παρ. 1 και 14 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 . – 1. Το πρώτο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α’ 200) τροποποιείται, ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η παρ. 1 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«1.α) Ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, όπως ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια, φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, και προς ασφαλισμένους των Φ.Κ.Α., εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον e-ΕΦΚΑ μέχρι τις 30.6.2022.

Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του και εξοφλούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 4430/2016 (Α’ 205).

β) Ως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, νοούνται εκείνες που αφορούν τα έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή των προϊόντων και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

 1. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4764/2020 (Α’ 256),τροποποιείται, ως προς τον χρόνο παράτασης, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και η παρ. 14 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«14. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να παρατείνεται η ημερομηνία εκκαθάρισης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της παρ. 1, και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2022.»

Άρθρο 86. – Παράταση υποβολής αίτησης για μη ευθύνη από οφειλές ασφαλιστικών εισφορών σε διοικήσεις νομικών προσώπων - Τροποποίηση της παρ. 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019. – Το τρίτο εδάφιο της παρ. 44 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α’ 201) τροποποιείται, ως προς την προθεσμία υποβολής αίτησης για άρση των αναγκαστικών και άλλων μέτρων που έχουν ληφθεί σε βάρος διοικήσεων νομικών προσώπων για οφειλές ασφαλιστικών εισφορών, και η παρ. 44 του άρθρου 66 διαμορφώνεται ως εξής:

«44. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A’ 32), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 64 του παρόντος και ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζεται και για οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος και για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του με το άρθρο 64, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που είχαν βεβαιωθεί οφειλές κατ’ εφαρμογή άλλης διάταξης, με την οποία θεσπίζεται αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A’ 32) δεν ευθύνονται για τις οφειλές αυτές, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α), β) και γ) του άρθρου 64 του παρόντος και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα αναγκαστικά και άλλα μέτρα.

Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021 στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), που είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις.

Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη, με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. Κατά της απορριπτικής απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της αίτησης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή του άρθρου 63 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (A’ 32) δεν επιστρέφονται.»

Άρθρο 87. – Διατήρηση επανυπολογισμού οφειλής του ν. 4611/2019 . – Οφειλέτες που υπάγονται στη ρύθμιση οφειλής, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και έχουν επιλέξει επανυπολογισμό της οφειλής τους, διατηρούν τον ως άνω επανυπολογισμό και μετά την απώλεια της ρύθμισης.

Άρθρο 88. – Ασφαλιστικό καθεστώς μεταφερόμενου προσωπικού του Ομίλου Ο.Τ.Ε.. – 1. Το μεταφερόμενο προσωπικό του Ομίλου Ο.Τ.Ε. από τους κλάδους Εξυπηρέτησης Πελατών, Καταστημάτων και Τεχνικών Υπηρεσιών Πεδίου στις ανώνυμες εταιρείες του Ομίλου Ο.Τ.Ε., COSΜΟΤΕ E-VALUE A.E., ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ A.E., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 54, την παρ. 2 του άρθρου 57 και τα άρθρα 58 έως 73 και 83 έως 87 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), το άρθρο 52 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και το ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217), δύναται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής του στο κοινό ασφαλιστικό - συνταξιοδο-τικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, να διατηρήσει, από την ημερομηνία μεταφοράς του, το προηγούμενο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του, δηλαδή αυτό της θέσης από την οποία μεταφέρεται. Στην περίπτωση αυτήν, όλη η εφεξής υπηρεσία του στις εταιρείες, στις οποίες μεταφέρεται, αποτελεί πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία ή χρόνο ασφάλισης, κατά περίπτωση, που διανύθηκε στη θέση, από την οποία μεταφέρεται.

 1. Η διατήρηση του προηγούμενου της μεταφοράς ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού καθεστώτος από το προσωπικό της παρ. 1 γίνεται κατόπιν ανέκκλητης δηλώσεως του κάθε μεταφερόμενου εργαζομένου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία, στην οποία μεταφέρεται, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη έναρξη ισχύος του παρόντος ή, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την μεταφορά του.
 2. Η εταιρεία, στην οποία μεταφέρεται ο εργαζόμενος αποστέλλει ηλεκτρονικά στον e-Ε.Φ.Κ.Α. συγκεντρωτική κατάσταση των δηλώσεων της παρ. 2 μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της κάθε δήλωσης.

Άρθρο 89. – Μισθωτικές συμβάσεις νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002. – Συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων, που συνήφθησαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α’ 160), είναι ισχυρές, ακόμη κι εάν τα ακίνητα που έχουν εκμισθωθεί δεν ανήκουν στους φερόμενους εκμισθωτές, εάν οι μισθωτές συνεβλήθησαν με καλή πίστη. Η καλή πίστη του μισθωτή τεκμαίρεται, εάν επελέγη για τη σύναψη της σύμβασης κατόπιν συμμετοχής σε πλειοδοτικό, ανοικτό διαγωνισμό που έγινε μετά από δημόσια πρόσκληση.

Άρθρο 90. – Ειδική Επιστημονική Επιτροπή - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 3863/2010. – Οι παρ. 1 έως 3 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) αντικαθίστανται και διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Συγκροτείται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, η οποία, για όλους τους Ασφαλιστικούς Φορείς συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων του Δημοσίου, καθορίζει, με εκατοστιαία αναλογία και σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, το ποσοστό αναπηρίας που συνεπάγονται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών. Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή καθορίζει επίσης και τις παθήσεις, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή χαρακτηρίζει, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α’ 220), ως χρόνιες σωματικές ή πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή βλάβες που ταυτόχρονα επιφέρουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, βάσει του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας.

Η Επιτροπή απαρτίζεται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως Πρόεδρο.

β) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως μέλος, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου.

γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ως μέλος, με αναπληρωτή στέλεχος της ίδιας Διεύθυνσης του ίδιου Φορέα.

δ) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του της αυτής ειδικότητας.

ε) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του της αυτής ειδικότητας.

στ) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με αναπληρωτή του ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Παιδοψυχίατρο Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής.

ζ) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Οφθαλμολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής, ως μέλος, με αναπληρωτή του ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Χειρουργικής Οφθαλμολογίας Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής.

η) Έναν (1) ιατρό Παθολόγο προερχόμενο από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), ως μέλος, με αναπληρωτή ένα (1) Γενικό Ιατρό προερχόμενο από το ίδιο Σώμα.

θ) Τρεις (3) Ιατρούς προερχόμενους από το Ειδικό Σώμα Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), ως ισάριθμα μέλη, με αντίστοιχους αναπληρωτές τους Ιατρούς από το ίδιο Σώμα, μεταξύ των ειδικοτήτων του Ιατρού Ορθοπεδικού, Ιατρού Ρευματολόγου, Ιατρού Ωτορινολαρυγγολόγου, Ιατρού Πνευμονολόγου, Ιατρού Χειρούργου, Ψυχιάτρου, Ιατρού Ογκολόγου - Παθολόγου. Κάθε θέση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους καλύπτεται από Ιατρό διαφορετικής ειδικότητας εκ των ανωτέρω.

ι) Έναν (1) Ιατρό Αναπτυξιακής Παιδιατρικής (Παιδίατρος - Αναπτυξιολόγος), ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν (1) Ιατρό με ειδικότητα Παιδονευρολόγου.

ια) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α), ως μέλος, με τον αναπληρωτή του από τον ίδιο Φορέα.

ιβ) Έναν (1) Ιατρό μέλος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Αναπηρίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛ.Ι.Ε.Α.Κ.Α.Π.), ως μέλος, με αναπληρωτή του Ιατρό μέλος του ίδιου Φορέα.

ιγ) Έναν (1) Ιατρό Αποκατάστασης ή Φυσίατρο, ως μέλος, με αναπληρωτή του Ιατρό εκ των δυο προαναφερθεισών ειδικοτήτων.

ιδ) Έναν (1) Επαγγελματία Υγείας με ειδικότητα Εργοθεραπευτή ή Φυσιοθεραπευτή, ως μέλος, με αναπληρωτή του Επαγγελματία Υγείας εκ των δύο προαναφερθεισών ειδικοτήτων.

ιε) Έναν (1) Επαγγελματία Ψυχολόγο, ως μέλος, με αναπληρωτή του έναν (1) Επιστήμονα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία.

Την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή επικουρεί για λόγους γραμματειακής υποστήριξης στέλεχος που ορίζεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ή τον e-Ε.Φ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του από τους ίδιους Φορείς.

 1. Όπου στις διατάξεις του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου νόμου αναφέρεται ο Ενιαίος Κανονισμός Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας ή ο Κανονισμός Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας, νοείται ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας της παρ. 1 του παρόντος.
 2. O Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και οι παθήσεις, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης τουe-Ε.Φ.Κ.Α., με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών και ύστερα από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν χαρακτηριστεί, αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν. 2643/1998 (Α’ 220), ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ιατρικής Αξιολόγησης του e-Ε.Φ.Κ.Α., με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ύστερα από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής. Στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων που διενεργούνται με βάση τον ν. 2643/1998 λαμβάνονται υπόψη ως παθήσεις ή βλάβες χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέ-ρουσες περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση, οι παθήσεις ή βλάβες που έχουν λάβει τον χαρακτηρισμό αυτόν έως την ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω προκηρύξεων.»

Άρθρο 91. – Απόδοση πόρου για κάλυψη δαπανών του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.). – 1. Οι δαπάνες των κλάδων «Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση» (Λ.Α.Ε.Κ.) και «Λογαριασμός Κοινωνικής Πολιτικής» (Λ.Κ.Π.) της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α’ 188), η κάλυψη των οποίων βαρύνει τους διαχρονικά αποδιδόμενους πόρους στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), αποτελούν απόδοση πόρου και δεν συνιστούν επιχορήγηση ή χρηματοδότηση.

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4491/2017 (Α’ 152)καταργείται.

Άρθρο 92. – Ρύθμιση οφειλών καζίνο - Τροποποίηση των παρ. 18 και 19 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 . – 1. Στην παρ. 18 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), μετά από το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται δύο εδάφια, μετά από το τρίτο εδάφιο προστίθεται ένα εδάφιο και η παρ. 18 του άρθρου 378 διαμορφώνεται ως εξής:

«18. Κάθε μη έγκαιρη και πλήρης καταβολή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου της παρ. 15, και των οικονομικών υποχρεώσεων της παρ. 16 του παρόντος άρθρου, συνιστά αυτοτελή παράβαση, η οποία διαπιστώνεται με την πράξη που εκδίδει η ΕΕΕΠ, με βάση τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου αυτού. Ανεξάρτητα από τις συνέπειες της παρ. 17, η διαπίστωση τριών (3) τέτοιων παραβάσεων, ανά έτος, ή και η άνω των εξήντα (60) ημερών καθυστέρηση καταβολής ή ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, επιφέρει προσωρινή ανάκληση της άδειας για δύο (2) μήνες.

Εφόσον τα οφειλόμενα καταβληθούν ή ρυθμιστούν, με νεότερη πράξη της ΕΕΕΠ αίρεται η προσωρινή ανάκληση και επανεκκινεί η λειτουργία του καζίνο.

Η λειτουργία του καζίνο κατά παράβαση της προσωρινής ανάκλησης της άδειας, γεγονός που διαπιστώνεται με πράξη της ΕΕΕΠ, επιφέρει οριστική και αυτοδίκαιη ανάκληση της άδειας του καζίνο.

Προσωρινή ανάκληση της άδειας, πριν την παρέλευση των δύο (2) επόμενων της προηγούμενης ανάκλησης, οικονομικών ετών, επιφέρει οριστική ανάκληση της άδειας και καταγγελία της σύμβασης από την ΕΕΕΠ.

Η υποβολή σε αρμόδιο Δικαστήριο αίτησης επικύρωσης υπογεγραμμένης συμφωνίας εξυγίανσης ή η λήψη προληπτικών μέτρων των άρθρων 50 έως 52 του ν. 4738/2020 (Α’ 207), καθώς και η υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού των άρθρων 5 έως 30 του ν. 4738/2020, αναστέλλει αυτοδικαίως τη διαδικασία επιβολής και την εκτέλεση της κύρωσης της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο επί της αιτήσεως εξυγίανσης ή τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού με συμμετοχή κατά περίπτωση του Δημοσίου ή των Φ.Κ.Α. σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4738/2020, ή την με άλλον τρόπο περάτωση της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού.»

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 378 του ν. 4512/2018, περί της καταβολής των χρημάτων που οφείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς τους, τροποποιείται, ώστε η ρύθμιση να αφορά οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο ή προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, και η παρ. 19 του άρθρου 378 διαμορφώνεται ως εξής:

«19. Η καταβολή των χρημάτων που οφείλονται από ρυθμίσεις υποχρεώσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους δικαιούχους φορείς τους, όπως αυτές περιγράφονται στις παραγράφους 15 και 16 του παρόντος άρθρου, αποδεικνύεται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παραγράφου 17. Αν η ρύθμιση οφειλής προς το Ελληνικό Δημόσιο ή προς ασφαλιστικούς οργανισμούς παύσει να ισχύει εξαιτίας μη εξυπηρετήσεώς της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές κείμενες διατάξεις, επέρχονται οι συνέπειες των παραγράφων 17 και 18 του άρθρου αυτού, εφαρμοζόμενης της ίδιας διαδικασίας.»

Άρθρο 93. – Παράταση της ενίσχυσης επιχειρήσεων του πολιτισμού με κάλυψη θέσεων θεατή/ εισιτηρίου - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 . – Η παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), περί της εξουσιοδοτήσεως για ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την ενίσχυση επιχειρήσεων του πολιτισμού, τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις, τυχόν παράταση των χρονικών διαστημάτων για τα οποία χορηγείται η οικονομική ενίσχυση, προβλέπεται η εφαρμογή της για άλλα χρονικά διαστήματα και ρυθμίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις, τεχνικά θέματα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. 59.13, η κοινή απόφαση ορίζει το ύψος της ενίσχυσης και τον τρόπο υπολογισμού της».

Άρθρο 94. – Παράταση της προθεσμίας διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και παράταση υφιστάμενων δημοσίων συμβάσεων για ανάπτυξη εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ - Τροποποίηση του άρθρου 138 του ν. 4808/2021 . – Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της δυνατότητας διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και διαλειτουργικότητάς του με άλλα πληροφοριακά συστήματα, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, και περί της δυνατότητας παράτασης υφιστάμενων δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα ανωτέρω αντικείμενα, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης, παρατείνεται από τη λήξη της έως την 15η.12.2021.

ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 95. – Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2021 για τα ακίνητα πληγέντων από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 - Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013.

....................................................................

Άρθρο 96. – Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ρυθμίσεις για την καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων/νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2020 - Τροποποίηση της παρ. 64 και αντικατάσταση της παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013. – 1. Στην παρ. 64 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του φόρου σε δόσεις, και η παρ. 64 του άρθρου 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«64. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του παρόντος Κώδικα των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2021.

Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι τη 17η.9.2021, η τρίτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών.»

 1. Η παρ. 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, περί της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των φυσικών προσώπων και περί της καταβολής του φόρου σε δόσεις, αντικαθίσταται ως εξής:

«65. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι τη 10η Σεπτεμβρίου 2021. Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες οι δύο πρώτες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την 17η.9.2021, η τρίτη δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εξαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι τη 15η Σεπτεμβρίου 2021. Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2021 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε (5) επόμενων μηνών. Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων υποβληθεί μέχρι την 27η.8.2021 και ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 31η.8.2021, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).»

 1. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 27η Αυγούστου 2021.

ΜΕΡΟΣ Η΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 97. – Έναρξη ισχύος. – Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν προβλέπεται άλλως στις διατάξεις του.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2021