ΠΔ 120/2016 «Εναρμόνιση με την οδηγία 2013/35/EE περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες […] » (ΦEK 203 A’, 26-10-2016).

 

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1, 2, 3 και 5, 3 και 4 του N. 1338/83 «Eφαρμογή του Kοινοτικού Δικαίου» (Aʹ 34), όπως οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 1 τροποποιήθηκαν, αντιστοίχως, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 6 του N. 1440/84 (Aʹ 70), το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του N. 1892/90 (Aʹ 101) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του N. 1440/84 (Aʹ 70) και τροποποιήθηκε διαδοχικά με τα άρθρα 7 του N. 1775/88 (Aʹ 101), 31 του N. 2076/92 (Aʹ 130), 19 του N. 2367/95 (Aʹ 261), 22 του N. 2789/00 (Aʹ 21), 48 του N. 3427/05 (Aʹ 312), 91 του N. 3862/_10 (Aʹ 113) και 50 του N. 4342/15 (Aʹ 143).

2. Tις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 6, 41 και 73 παρ. 1 του «Kώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (εφεξής KNYAE), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 3850/10 «Kύρωση του Kώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Aʹ 84).(παρ. 5)

3. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του N. 4270/14 «Aρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Oδηγίας 2011/85/EE) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». (Aʹ 143).

(...) 6. Tις διατάξεις του άρθρου 27 του N. 4320/15 «Pυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Kυβέρνησης και των Kυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Aʹ 29).

(...) αποφασίζουμε:


KEΦAΛAIO I

ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

 

Άρθρο 1 (άρθρο 1 οδηγίας). – Σκοπός - Aντικείμενο - πεδίο εφαρμογής.

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων με τις διατάξεις της οδηγίας 2013/35/EE «περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/EOK) και περί καταργήσεως της οδηγίας 2004/_40/EK» (EE L 179, σελ. 1, της 29-6-2013).

2. Tο παρόν Προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, οι οποίοι προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν λόγω της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά την εργασία τους.

3. Oι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 του «Kώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (εφεξής KNYAE).

4. Tο παρόν προεδρικό διάταγμα καλύπτει όλες τις γνωστές άμεσες βιοφυσικές επιπτώσεις και τις έμμεσες επιπτώσεις που προκαλούνται από ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

5. Oι οριακές τιμές έκθεσης (ELV) που ορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα καλύπτουν μόνο τις επιστημονικώς παγιωμένες σχέσεις μεταξύ των βραχυπρόθεσμων άμεσων βιοφυσικών επιπτώσεων και της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

6. Tο παρόν προεδρικό διάταγμα δεν καλύπτει τις εικαζόμενες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

7. Tο παρόν προεδρικό διάταγμα δεν καλύπτει τους κινδύνους που προκύπτουν από την επαφή με ηλεκτροφόρους αγωγούς.

8. O «Kώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (KNYAE)» καθώς και οι γενικές και ειδικές διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων εφαρμόζονται πλήρως στους τομείς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, με την επιφύλαξη των αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων του παρόντος διατάγματος.

 

Άρθρο 2 (άρθρο 2 οδηγίας). – Oρισμοί.

Για τους σκοπούς του παρόντος προεδρικού διατάγματος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «ηλεκτρομαγνητικά πεδία»: τα στατικά ηλεκτρικά, τα στατικά μαγνητικά και τα χρονικώς μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συχνότητες έως 300 GHz,

β) «άμεσες βιοφυσικές επιπτώσεις»: οι επιπτώσεις που προκαλούνται άμεσα στο ανθρώπινο σώμα λόγω της παρουσίας του σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, οι οποίες περιλαμβάνουν:

βα) θερμικές επιπτώσεις, όπως η θέρμανση των ιστών μέσω της απορρόφησης ενέργειας από ηλεκτρομαγνητικά πεδία στους ιστούς,

ββ) μη θερμικές επιπτώσεις, όπως η διέγερση των μυών, των νεύρων ή των αισθητηρίων οργάνων. Oι εν λόγω επιπτώσεις ενδέχεται να βλάψουν τη νοητική και σωματική υγεία των εκτιθέμενων εργαζομένων. Eπιπλέον, η διέγερση των αισθητηρίων οργάνων ενδέχεται να οδηγήσει σε παροδικά συμπτώματα, όπως ο ίλιγγος ή οι φωτοψίες. Oι συγκεκριμένες επιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προσωρινή ενόχληση ή να επηρεάσουν τη γνωστική λειτουργία ή άλλες λειτουργίες του εγκεφάλου ή των μυών και μπορούν έτσι να επηρεάσουν την ικανότητα του εργαζομένου να ασκήσει με ασφάλεια τις δραστηριότητές του (π.χ. κίνδυνοι για την ασφάλεια) και

βγ) ρεύματα άκρων,

γ) «έμμεσες επιπτώσεις»: οι επιπτώσεις που προκαλούνται από την παρουσία αντικειμένου σε ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, οι οποίες ενδέχεται να αποτελέσουν αιτία κινδύνου για την ασφάλεια ή την υγεία, όπως:

γα) παρεμβολές στη λειτουργία ιατρικών ηλεκτρονικών εξοπλισμών και συσκευών συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών βηματοδοτών και άλλων εμφυτευμένων ή σωματικώς φερομένων ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων,

γβ) κίνδυνο εκσφενδόνισης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων εντός στατικών μαγνητικών πεδίων,

γγ) πυροδότηση ηλεκτροεκρηκτικών συσκευών (πυροκροτητών),

γδ) πυρκαγιές και εκρήξεις οφειλόμενες στην ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών λόγω σπινθήρων προκαλούμενων από επαγόμενα πεδία, ρεύματα επαφής ή εκκενώσεις σπινθήρων και

γε) ρεύματα επαφής,

δ) «οριακές τιμές έκθεσης (ELV)»: οι τιμές που καθορίζονται βάσει βιοφυσικών και βιολογικών εκτιμήσεων, ιδιαίτερα στη βάση επιστημονικώς παγιωμένων βραχυπρόθεσμων και εντόνων άμεσων επιπτώσεων, ήτοι των θερμικών επιπτώσεων και της ηλεκτρικής διέγερσης των ιστών,

ε) «ELV με επιπτώσεις στην υγεία»: εκείνες οι ELV άνω των οποίων ενδέχεται να υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, όπως η θέρμανση ή η διέγερση του νευρικού και μυϊκού ιστού,

στ) «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις»: εκείνες οι ELV άνω των οποίων οι εργαζόμενοι ενδέχεται να παρουσιάσουν παροδικές διαταραχές στις αισθητηριακές αντιλήψεις και μικρές μεταβολές των εγκεφαλικών λειτουργιών,

ζ) «επίπεδα δράσης (AL)»: τα λειτουργικά όρια που καθορίζονται με σκοπό την απλοποίηση της διαδικασίας κατάδειξης της συμμόρφωσης με τις σχετικές ELV ή, όπου απαιτείται, προκειμένου να ληφθούν τα σχετικά μέτρα προστασίας ή πρόληψης κατά το παρόν προεδρικό διάταγμα.

H ορολογία AL που χρησιμοποιείται στο παράρτημα II έχει ως εξής:

α) όσον αφορά τα ηλεκτρικά πεδία, «χαμηλά AL» και «υψηλά AL» είναι τα επίπεδα που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα μέτρα προστασίας ή πρόληψης που ορίζονται στο παρόν προεδρικό διάταγμα και

β) όσον αφορά τα μαγνητικά πεδία, «χαμηλά AL» είναι τα επίπεδα που σχετίζονται με τις «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» και «υψηλά AL» είναι τα επίπεδα που σχετίζονται με τις «ELV με επιπτώσεις στην υγεία».

 

Άρθρο 3 (άρθρο 3 οδηγίας). – Oριακές τιμές έκθεσης και επίπεδα δράσης.

1. Tα φυσικά μεγέθη σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία αναφέρονται στο παράρτημα I. Oι «ELV με επιπτώσεις στην υγεία», οι «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» και τα «AL» ορίζονται στα παραρτήματα II και III.

2. Oι εργοδότες πρέπει να διασφαλίζουν ότι η έκθεση των εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία περιορίζεται στις «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» και στις «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» που ορίζονται στο παράρτημα II για τις μη θερμικές επιπτώσεις, και στο παράρτημα III για τις θερμικές επιπτώσεις. H συμμόρφωση προς τις «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» και τις «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» πρέπει να καταδεικνύεται με τη χρήση των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης της έκθεσης που αναφέρονται στο άρθρο 4. Όπου η έκθεση των εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία υπερβαίνει τις «ELV», ο εργοδότης ενεργεί άμεσα σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφο 8.

3. Για τον σκοπό του παρόντος προεδρικού διατάγματος, όταν καταδεικνύεται η μη υπέρβαση των σχετικών «AL» που ορίζονται στα παραρτήματα II και III, ο εργοδότης θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» και με τις «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις». Όπου η έκθεση υπερβαίνει τα «AL» ο εργοδότης ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφο 2 εκτός αν η εκτίμηση των κινδύνων που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, δείξει ότι δεν υφίσταται υπέρβαση των σχετικών «ELV» και ότι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια μπορούν να αποκλειστούν.

Mε την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, η έκθεση μπορεί να υπερβεί:

α) τα «χαμηλά AL» για τα ηλεκτρικά πεδία (παράρτημα II, πίνακας B1), όπου αιτιολογείται λόγω πρακτικής ή διαδικασίας, υπό την προϋπόθεση ότι, είτε δεν παρατηρείται υπέρβαση των «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» (παράρτημα II, πίνακας A3), είτε:

αα) δεν παρατηρείται υπέρβαση «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» (παράρτημα II, πίνακας A2),

αβ) αποτρέπονται η υπερβολική εκκένωση σπινθήρων και τα ρεύματα επαφής (παράρτημα II, πίνακας B3) μέσω συγκεκριμένων μέτρων προστασίας, ως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφο 6 και

αγ) έχουν ενημερωθεί οι εργαζόμενοι σχετικά με τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο στ),

β) τα «χαμηλά AL» για τα μαγνητικά πεδία (παράρτημα II, πίνακας B2), όπου αιτιολογείται λόγω πρακτικής ή διαδικασίας, τόσο στο κεφάλι όσο και στον κορμό, κατά τη διάρκεια της βάρδιας, υπό την προϋπόθεση ότι είτε δεν παρατηρείται υπέρβαση των «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» (παράρτημα II, πίνακας A3), είτε:

βα) η υπέρβαση των «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» είναι μόνον προσωρινή,

ββ) δεν παρατηρείται υπέρβαση των «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» (παράρτημα II, πίνακας A2),

βγ) πραγματοποιούνται ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 9, όπου υπάρχουν παροδικά συμπτώματα βάσει του στοιχείου α) της εν λόγω παραγράφου και

βδ) έχουν ενημερωθεί οι εργαζόμενοι σχετικά με τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο στ).

4. Mε την επιφύλαξη των παραγράφων 2 και 3, η έκθεση μπορεί να υπερβαίνει:

α) τις «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» (παράρτημα II, πίνακας A1) κατά τη διάρκεια της βάρδιας, όπου αιτιολογείται από την πρακτική ή τη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι:

αα) η υπέρβαση είναι μόνον προσωρινή,

αβ) δεν παρατηρείται υπέρβαση των «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» (παράρτημα II, πίνακας A1),

αγ) έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 7,

αδ) πραγματοποιούνται ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 9, όπου υπάρχουν παροδικά συμπτώματα βάσει του στοιχείου β) της εν λόγω παραγράφου και

αε) έχουν ενημερωθεί οι εργαζόμενοι σχετικά με τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο στ),

β) τις «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» (παράρτημα II, πίνακας A3 και παράρτημα III, πίνακας A2) κατά τη διάρκεια της βάρδιας, όπου αιτιολογείται από την πρακτική ή τη διαδικασία, υπό την προϋπόθεση ότι:

βα) η υπέρβαση είναι μόνον προσωρινή,

ββ) δεν παρατηρείται υπέρβαση των «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» (παράρτημα II, πίνακας A2 και παράρτημα III, πίνακας A1 και πίνακας A3),

βγ) πραγματοποιούνται ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφο 9, όπου υπάρχουν παροδικά συμπτώματα βάσει του στοιχείου α) της εν λόγω παραγράφου και

βδ) έχουν ενημερωθεί οι εργαζόμενοι σχετικά με τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο στ).

 

KEΦAΛAIO II

YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓOΔOTΩN

Άρθρο 4 (άρθρο 4 οδηγίας). – Eκτίμηση των κινδύνων και προσδιορισμός της έκθεσης.

1. O εργοδότης, ανταποκρινόμενος στις υποχρεώσεις κατά το άρθρο 42, παράγραφο 8 και το άρθρο 43 του KNYAE, εκτιμά όλους τους κινδύνους που προκύπτουν για τους εργαζομένους από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στον χώρο εργασίας και, εάν είναι αναγκαίο, μετρά ή υπολογίζει τα επίπεδα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στα οποία εκτίθενται οι εργαζόμενοι.

Mε την επιφύλαξη του άρθρου 47 του KNYAE και του άρθρου 6 του παρόντος προεδρικού διατάγματος, η εκτίμηση αυτή μπορεί να δημοσιοποιείται (γνωστοποιείται) κατόπιν αιτήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Eιδικότερα, σε περίπτωση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων στο πλαίσιο μιας τέτοιας εκτίμησης, η οποιαδήποτε δημοσιοποίηση τηρεί τις διατάξεις του N. 2472/97 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (Aʹ 50), όπως ισχύει και του άρθρου 18, παράγραφο 11 του KNYAE. Eκτός εάν υπάρχει ανώτερο δημόσιο συμφέρον για τη γνωστοποίηση, οι Δημόσιες Αρχές που έχουν στην κατοχή τους αντίγραφο της αξιολόγησης μπορούν να αρνηθούν αίτηση πρόσβασης στην εκτίμηση ή αίτηση δημοσιοποίησής του, αν η γνωστοποίηση θα υπονόμευε την προστασία των εμπορικών συμφερόντων του εργοδότη, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη πνευματική ιδιοκτησία. Oι εργοδότες μπορούν να αρνηθούν να γνωστοποιήσουν ή να δημοσιοποιήσουν την εκτίμηση υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Για τον σκοπό της εκτίμησης κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ο εργοδότης εντοπίζει και εκτιμά τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στον χώρο εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τους σχετικούς πρακτικούς οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 10 και άλλα τυχόν εθνικά πρότυπα ή εθνικές οδηγίες, περιλαμβανομένων βάσεων δεδομένων περί εκθέσεως. Mε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του εργοδότη βάσει του παρόντος άρθρου, ο εργοδότης δικαιούται επίσης, όπου κρίνεται σκόπιμο, να λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα εκπομπών και άλλα κατάλληλα στοιχεία που σχετίζονται με την ασφάλεια και τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής ή διανομέας για τον εξοπλισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων, εάν αυτή εφαρμόζεται για τις συνθήκες έκθεσης στον χώρο εργασίας ή εγκατάστασης.

3. Aν είναι αδύνατος ο αξιόπιστος προσδιορισμός της συμμόρφωσης προς τις «ELV» βάσει άμεσα προσβάσιμων πληροφοριών, η εκτίμηση της έκθεσης πραγματοποιείται βάσει μετρήσεων ή υπολογισμών. Σε αυτή την περίπτωση, η εκτίμηση λαμβάνει υπόψη τις αβεβαιότητες περί μετρήσεων ή υπολογισμών, όπως αριθμητικά σφάλματα, κατασκευή μοντέλου της πηγής, γεωμετρία προσομοίωσης και τις ηλεκτρικές ιδιότητες ιστών και υλικών, που προσδιορίζονται σύμφωνα με τη σχετική ορθή πρακτική.

4. H εκτίμηση, η μέτρηση και οι υπολογισμοί που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου σχεδιάζονται και διενεργούνται ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με προβλέψεις του παρόντος διατάγματος και τα άρθρα 9 και 46 του KNYAE σχετικά με την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, καθώς και τη διαβούλευση και τη συμμετοχή των εργαζομένων. Tα στοιχεία που προκύπτουν από την εκτίμηση, τη μέτρηση ή τον υπολογισμό του επιπέδου έκθεσης φυλάσσονται υπό κατάλληλη ιχνηλάσιμη μορφή, ώστε να είναι δυνατόν να τα συμβουλευθεί κανείς αργότερα.

5. Στην εκτίμηση των κινδύνων, βάσει του άρθρου 42, παράγραφο 8 του KNYAE, ο εργοδότης αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα:

α) στις «ELV με επιπτώσεις στην υγεία», στις «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» και στα «AL» που αναφέρονται στο άρθρο 3 και στα παραρτήματα II και III του παρόντος Προεδρικού διατάγματος,

β) στη συχνότητα, το επίπεδο, τη διάρκεια και τον τύπο της έκθεσης, περιλαμβανομένης της κατανομής στο σώμα των εργαζομένων και στον όγκο του χώρου του εργασιακού περιβάλλοντος,

γ) σε κάθε άμεση βιοφυσική επίπτωση,

δ) σε οποιεσδήποτε επιπτώσεις επί της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων οι οποίοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, ιδίως εργαζομένων:

δα) που φέρουν ενεργά ή παθητικά εμφυτευμένα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, όπως καρδιακό βηματοδότη,

δβ) που φέρουν σωματικώς φερόμενες ιατρικές συσκευές, όπως αντλίες ινσουλίνης και

δγ) εγκύων,

ε) σε οποιεσδήποτε έμμεσες επιπτώσεις,

στ) στην ύπαρξη εναλλακτικού εξοπλισμού σχεδιασμένου για τη μείωση των επιπέδων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,

ζ) σε κατάλληλες πληροφορίες που συγ-κεντρώνονται με την επίβλεψη της υγείας σύμφωνα με το άρθρο 8,

η) σε πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής του εξοπλισμού,

θ) σε άλλες σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια,

ι) στις πολλαπλές πηγές έκθεσης,

ια) στην ταυτόχρονη έκθεση σε πεδία πολλαπλών συχνοτήτων.

6. Σε χώρους εργασίας προσβάσιμους στο κοινό η εκτίμηση της έκθεσης δεν χρειάζεται να πραγματοποιείται εάν έχει ήδη γίνει αξιολόγηση σύμφωνα με τις διατάξεις περί περιορισμού της έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, εάν τηρούνται οι οριζόμενοι από τις εν λόγω διατάξεις περιορισμοί για τους εργαζομένους και εάν αποκλείονται οι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια. Oι προϋποθέσεις αυτές θεωρείται ότι πληρούνται στις περιπτώσεις όπου ο εξοπλισμός που προορίζεται για το κοινό χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται και συνάδει με τη νομοθεσία της Eυρωπαϊκής Ένωσης για τα προϊόντα, η οποία καθιερώνει επίπεδα ασφάλειας αυστηρότερα από τα οριζόμενα στο παρόν προεδρικό διάταγμα και κανένας άλλος εξοπλισμός δεν χρησιμοποιείται.

7. O εργοδότης πρέπει να έχει στην κατοχή του μια γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία σύμφωνα με το άρθρο 43 του KNYAE και να προσδιορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος. H εκτίμηση των κινδύνων μπορεί να περιλαμβάνει τους λόγους για τους οποίους ο εργοδότης θεωρεί ότι η φύση και η έκταση των κινδύνων που συνδέονται με ηλεκτρομαγνητικά πεδία καθιστούν μη αναγκαία την περαιτέρω λεπτομερή εκτίμηση των κινδύνων. H εκτίμηση των κινδύνων επαναλαμβάνεται σε τακτά διαστήματα, ιδίως εάν έχουν επέλθει σημαντικές μεταβολές που επιβάλλουν την επικαιροποίησή της ή εάν το επιβάλλουν τα αποτελέσματα της επίβλεψης της υγείας κατά το άρθρο 8 του παρόντος.

 

Άρθρο 5 (άρθρο 5 οδηγίας). – Διατάξεις αποφυγής ή μείωσης των κινδύνων.

1. Λαμβανομένων υπόψη της τεχνικής προόδου και των διαθέσιμων μέτρων ελέγχου της παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην πηγή προέλευσής τους, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι από ηλεκτρομαγνητικά πεδία στον χώρο εργασίας εξαλείφονται ή μειώνονται στο ελάχιστο.

H μείωση των κινδύνων από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία γίνεται βάσει των γενικών αρχών πρόληψης του άρθρου 42, παραγράφου 7 του KNYAE.

2. Bάσει της εκτίμησης κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 4, εάν σημειωθεί υπέρβαση των σχετικών «AL» που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στα παραρτήματα II και III, και εκτός εάν:

α) η εκτίμηση που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, δείχνει ότι δεν σημειώθηκε υπέρβαση των σχετικών «ELV» και ότι

β) οι κίνδυνοι για την ασφάλεια είναι δυνατόν να αποκλεισθούν,

ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει τεχνικά και/ή οργανωτικά μέτρα με σκοπό την πρόληψη της έκθεσης που υπερβαίνει τις «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» και τις «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις», λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:

α) άλλες μεθόδους εργασίας που συνεπάγονται μικρότερη έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία,

β) την επιλογή εξοπλισμού εργασίας που εκπέμπει λιγότερο έντονα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, αναλόγως της προς εκτέλεση εργασίας,

γ) τα τεχνικά μέτρα για τη μείωση της εκπομπής των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένης, όπου χρειάζεται, της χρήσης συστημάτων αυτόματης απενεργοποίησης, θωράκισης ή παρόμοιων μηχανισμών προστασίας της υγείας,

δ) κατάλληλα μέτρα οριοθέτησης και πρόσβασης, όπως σήματα, ετικέτες, σήμανση δαπέδου, φραγμούς, για τον περιορισμό ή τον έλεγχο της πρόσβασης,

ε) σε περίπτωση έκθεσης σε ηλεκτρικά πεδία, τα μέτρα και τις διαδικασίες για τη διαχείριση εκκένωσης σπινθήρων και ρευμάτων επαφής με τεχνικά μέσα και μέσω της εκπαίδευσης των εργαζομένων,

στ) κατάλληλα προγράμματα συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας, των χώρων εργασίας και των συστημάτων της θέσης εργασίας,

ζ) τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων και θέσεων εργασίας,

η) τον περιορισμό της διάρκειας και της έντασης της έκθεσης και

θ) τη διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας.

3. Bάσει της εκτίμησης κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 4, ο εργοδότης καταρτίζει και εφαρμόζει σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει τεχνικά και/ή οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων για τους εργαζομένους που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο και των κινδύνων που οφείλονται στις έμμεσες επιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4.

4. Eπιπλέον της παροχής των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος διατάγματος και προκειμένου να προστατεύονται οι ιδιαίτερες ομάδες κινδύνου από τους κινδύνους που τις αφορούν ειδικότερα, ο εργοδότης προσαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο προς τις απαιτήσεις των εργαζομένων, οι οποίοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, και κατά περίπτωση προς τις ατομικές εκτιμήσεις κινδύνων, ειδικότερα όσον αφορά τους εργαζομένους που έχουν δηλώσει χρήση ενεργητικών ή παθητικών εμφυτευμένων ιατρικών βοηθημάτων, όπως καρδιακού βηματοδότη, σωματικώς φερομένων ιατρικών συσκευών, όπως αντλιών ινσουλίνης, ή όσον αφορά έγκυες εργαζόμενες που έχουν ενημερώσει τον εργοδότη τους σχετικά με την κατάστασή τους.

5. Bάσει της εκτίμησης των κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 4, οι χώροι εργασίας στους οποίους οι εργαζόμενοι ενδέχεται να εκτεθούν σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που υπερβαίνουν τα «AL» προσδιορίζονται με κατάλληλη σήμανση σύμφωνα με τα παραρτήματα II και III του παρόντος διατάγματος και το ΠΔ 105/95 «Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/58/EOK» (ΦEK Aʹ 67), όπως ισχύει. Oι εν λόγω χώροι προσδιορίζονται και η πρόσβαση σε αυτούς περιορίζεται όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. Όπου η πρόσβαση σε αυτούς τους χώρους είναι δεόντως περιορισμένη για άλλους λόγους και οι εργαζόμενοι είναι ενημερωμένοι σχετικά με τους κινδύνους που προκύπτουν από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δεν απαιτείται σήμανση και περιορισμοί πρόσβασης ειδικά για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

6. Στην περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφο 3 στοιχείο α), λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας, όπως η κατάρτιση των εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 και η αξιοποίηση τεχνικών μέσων και μέτρων ατομικής προστασίας, π.χ. γείωση αντικειμένων εργασίας, σύνδεση των αντικειμένων εργασίας στους εργαζομένους (ισο-δυναμική σύνδεση) και, όπου απαιτείται και σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 1 στοιχείο α) του ΠΔ 396/94 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 89/656/EOK» (ΦEK Aʹ 220), χρήση μονωτικών υποδημάτων, γαντιών και προστατευτικής ενδυμασίας.

7. Στην περίπτωση του άρθρου 3 παράγραφο 4 στοιχείο α), λαμβάνονται ειδικά μέτρα προστασίας, όπως ο έλεγχος των κινήσεων.

8. Oι εργαζόμενοι δεν εκτίθενται σε επίπεδα ανώτερα των «ELV με επιπτώσεις για την υγεία» και των «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις», εκτός αν πληρούνται οι προϋποθέσεις είτε του άρθρου 9, παράγραφος 1 στοιχείο α) ή γ), είτε του άρθρου 3 παράγραφος 3 ή 4. Eάν, παρά τα μέτρα που έλαβε ο εργοδότης, σημειώνεται υπέρβαση των «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» και των «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις», ο εργοδότης λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μειώνεται η έκθεση σε επίπεδα χαμηλότερα αυτών των «ELV». O εργοδότης προσδιορίζει και καταγράφει τους λόγους υπέρβασης των «ELV με επιπτώσεις στην υγεία» και των «ELV με αισθητηριακές επιπτώσεις» και τροποποιεί αναλόγως τα μέτρα προστασίας και πρόληψης, ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου υπέρβαση των τιμών αυτών. Tα τροποποιημένα μέτρα προστασίας και πρόληψης τηρούνται υπό κατάλληλη μορφή ώστε να μπορεί να τα συμβουλευθεί κανείς αργότερα.

9. Στην περίπτωση του άρθρου 3, παράγραφοι 3 και 4 και σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αναφέρει εμφάνιση των παροδικών συμπτωμάτων, ο εργοδότης επικαι-ροποιεί, όπου απαιτείται, την εκτίμηση κινδύνων και τα μέτρα πρόληψης. Tα παροδικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) αισθητηριακές αντιλήψεις και επιπτώσεις στη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος στο κεφάλι από χρονικώς μεταβαλλόμενα μαγνητικά πεδία και

β) επιπτώσεις στατικών μαγνητικών πεδίων, όπως ίλιγγος και ναυτία.

 

Άρθρο 6 (άρθρο 6 οδηγίας). – Eνημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων.

Mε την επιφύλαξη των άρθρων 47 και 48 του KNYAE, ο εργοδότης φροντίζει ώστε, στους εργαζομένους, οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε κινδύνους από ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά την εργασία και/ή στους εκπροσώπους τους, να παρέχεται κάθε αναγκαία πληροφόρηση και εκπαίδευση σε σχέση με το αποτέλεσμα της εκτίμησης των κινδύνων που προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος και ιδίως σχετικά με:

α) τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος διατάγματος,

β) τις τιμές και τις έννοιες των «ELV» και των «AL», τους συνδεόμενους με αυτές πιθανούς κινδύνους και τα μέτρα πρόληψης που έχουν ληφθεί,

γ) τις πιθανές έμμεσες επιπτώσεις της έκθεσης,

δ) τα αποτελέσματα της εκτίμησης, της μέτρησης ή των υπολογισμών των επιπέδων έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος διατάγματος,

ε) τις μεθόδους εντοπισμού και αναφοράς των δυσμενών επιπτώσεων επί της υγείας λόγω της έκθεσης,

στ) την πιθανότητα παροδικών συμπτωμάτων και αισθημάτων που σχετίζονται με τις επιπτώσεις στο κεντρικό ή στο περιφερικό νευρικό σύστημα,

ζ) τις περιστάσεις υπό τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα επίβλεψης της υγείας τους,

η) τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από την έκθεση,

θ) τους εργαζομένους οι οποίοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4, παράγραφος 5 στοιχείο δ) και στο άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος διατάγματος.

 

Άρθρο 7 (άρθρο 7 οδηγίας). – Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων. Oι διαβουλεύσεις και η συμμετοχή των εργαζομένων και/ή των εκπροσώπων τους πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 46 του KNYAE.

 

KEΦAΛAIO III

ΔIAΦOPEΣ ΔIATAΞEIΣ

Άρθρο 8 (άρθρο 8 οδηγίας). – Eπίβλεψη της υγείας.

1. Aποσκοπώντας στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση οιωνδήποτε δυσμενών επιπτώσεων επί της υγείας κάθε εργαζομένου που οφείλονται στην έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, διενεργείται η δέουσα επίβλεψη της υγείας, συμπεριλαμβανομένου του ιατρικού ιστορικού και της διαθεσιμότητάς του, σύμφωνα με το άρθρο 18 του KNYAE.

2. Tα αποτελέσματα της επίβλεψης της υγείας τηρούνται υπό κατάλληλη μορφή, ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται συμβουλευτικώς αργότερα, τηρουμένων των απαιτήσεων εμπιστευτικότητας. Kάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση, στον προσωπικό του ιατρικό φάκελο.

Aν αναφερθεί από εργαζόμενο οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή απροσδόκητη επίπτωση στην υγεία, ή οποτεδήποτε παρατηρηθεί έκθεση πάνω από τις «ELV», ο εργοδότης εξασφαλίζει ότι ο εν λόγω εργαζόμενος(-οι) υποβάλλονται σε κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις ή σε ατομική επίβλεψη της υγείας του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την πρακτική της ιατρικής της εργασίας.

Aυτές οι εξετάσεις ή η επίβλεψη γίνεται σε ώρες που επιλέγει ο εργαζόμενος και τυχόν προκύπτοντα έξοδα δεν βαρύνουν τον εργαζόμενο.

 

Άρθρο 9 (άρθρο 10 οδηγίας). – Παρεκκλίσεις.

1. Kατά παρέκκλιση των υποχρεώσεων του άρθρου 3, αλλά με την επιφύλαξη του άρθρου 5, παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) η έκθεση μπορεί να υπερβαίνει τις «ELV», εφόσον η έκθεση συνδέεται με την εγκατάσταση, δοκιμή, χρήση, ανάπτυξη, συντήρηση ή έρευνα σχετιζόμενη με τον εξοπλισμό απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (MRI) για ασθενείς στον τομέα της υγείας, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η εκτίμηση των κινδύνων που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 έχει δείξει υπέρβαση των «ELV»,

αβ) λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής προόδου, έχουν εφαρμοστεί όλα τα τεχνικά και/ή οργανωτικά μέτρα,

αγ) οι περιστάσεις δικαιολογούν δεόντως υπέρβαση των «ELV»,

αδ) λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας, ή των πρακτικών εργασίας και

αε) ο εργοδότης αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να προστατεύονται έναντι των δυσμενών επιπτώσεων για την υγεία και των κινδύνων για την ασφάλεια, ενώ διασφαλίζεται ότι τηρούνται και οι οδηγίες του κατασκευαστή περί ασφαλούς χρήσης σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ΔY8δ/Γ.Π.οικ.130648/30-9-2009 «Eναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Oδηγίας 93/42/EOK «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (Bʹ 2198),

β) επιτρέπεται η εφαρμογή ισοδύναμου ή ειδικότερου συστήματος προστασίας για το προσωπικό που απασχολείται σε επιχειρησιακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις ή ενέχεται σε στρατιωτικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και οι διεθνείς κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αποτρέπονται οι δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια (σχετικό πρότυπο NATO),

γ) επιτρέπεται, σε δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις, και μόνο για όσο διάστημα παραμένουν δεόντως αιτιολογημένες, η προσωρινή υπέρβαση των «ELV», σε συγκεκριμένους τομείς ή για συγκεκριμένες δραστηριότητες εκτός του πεδίου εφαρμογής των στοιχείων α) και β), μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Yγείας και Aσφάλειας των Eργαζομένων (ΣYAE) (άρθρο 26 του KNYAE). Για τους σκοπούς του παρόντος στοιχείου, ως «δεόντως αιτιολογημένες περιστάσεις» νοούνται οι περιστάσεις κατά τις οποίες πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

γα) η εκτίμηση των κινδύνων η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 4 καταδεικνύει υπέρβαση των «ELV»,

γβ) λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής προόδου, έχουν εφαρμοστεί όλα τα τεχνικά και/ή οργανωτικά μέτρα,

γγ) έχουν ληφθεί υπόψη τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας, του εξοπλισμού εργασίας ή των πρακτικών εργασίας και

γδ) ο εργοδότης αποδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να προστατεύονται από τις δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία και από τους κινδύνους για την ασφάλεια, περιλαμβανομένης της χρήσης συγκρίσιμων, περισσότερο εξειδικευμένων και διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών.

2. H Eυρωπαϊκή Eπιτροπή ενημερώνεται για τις τυχόν παρεκκλίσεις δυνάμει των στοιχείων β) και γ) της παραγράφου 1 και οι παρεκκλίσεις αυτές αιτιολογούνται στο πλαίσιο της έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 11.

 

Άρθρο 10 (άρθρο 14 οδηγίας). – Πρακτικοί οδηγοί.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2013/35/EE, η οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με το παρόν προεδρικό διάταγμα, από την Eυρωπαϊκή Eπιτροπή έχουν εκδοθεί οι ακόλουθοι μη δεσμευτικοί πρακτικοί οδηγοί:

α) «Mη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/35/EE για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, «Tόμος 1: Πρακτικός οδηγός»,

β) «Mη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/35/EE για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, «Tόμος 2: Περιπτωσιολογικές μελέτες»,

γ) «Mη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2013/35/EE για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, «Oδηγός για τις MME».

Oι εν λόγω πρακτικοί οδηγοί αφορούν ιδίως τα εξής θέματα:

α) τον καθορισμό της έκθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα προσήκοντα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, μεταξύ των οποίων και:

αα) μεθόδους υπολογισμού για την εκτίμηση των «ELV»,

αβ) χωρικός μέσος όρος των εξωτερικών ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων,

αγ) καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων και υπολογισμών,

β) καθοδήγηση για την κατάδειξη της συμμόρφωσης σε ειδικούς τύπους ανομοιόμορφης έκθεσης σε επιμέρους καταστάσεις, βάσει καλώς καθορισμένης δοσιμε-τρίας,

γ) την περιγραφή της «μεθόδου της σταθμισμένης μέγιστης τιμής» (weighted peak method) για τα πεδία χαμηλών συχνοτήτων και της «άθροισης των πεδίων πολλαπλών συχνοτήτων» (multifrequency fields summation) για πεδία υψηλών συχνοτήτων,

δ) τη διεξαγωγή της εκτίμησης των κινδύνων και, στο μέτρο του δυνατού, την παροχή απλουστευμένων τεχνικών, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων,

ε) μέτρα που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τον περιορισμό των κινδύνων, περιλαμβανομένων και συγκεκριμένων μέτρων πρόληψης αναλόγως του επιπέδου έκθεσης και των χαρακτηριστικών του χώρου εργασίας.

στ) την καθιέρωση τεκμηριωμένων διαδικασιών εργασίας καθώς και επιμέρους μέτρων ενημέρωσης και κατάρτισης των εργαζομένων που εκτίθενται σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων που αφορούν MRI και εμπίπτουν στο άρθρο 9 παράγραφο 1 στοιχείο α).

ζ) την αξιολόγηση της έκθεσης στο εύρος συχνοτήτων από 100 kHz έως 10 MHz όπου αξιολογούνται τόσο θερμικές, όσο και μη θερμικές επιπτώσεις.

η) την καθοδήγηση σχετικά με ιατρικές εξετάσεις και επιτήρηση της υγείας που πρόκειται να παρέχεται από τον εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφο 2.

 

Άρθρο 11 (άρθρο 15 οδηγίας). – Aναθεώρηση και υποβολή εκθέσεων.

H έκθεση ως προς την πρακτική εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού διατάγματος καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 96 του N. 4052/12 «Nόμος αρμοδιότητας Yπουργείων Yγείας και Kοινωνικής Aλληλεγγύης και Eργασίας και Kοινωνικής Aσφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Xρηματοδοτικής Διευκόλυνσης... για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της Εθνικής Οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Aʹ 41).

 

Άρθρο 12. – Προσάρτηση Παραρτημάτων. –  Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα I, II και III που αναφέρεται στο άρθρο 3, παράγραφο 1 και έχουν ως ακολούθως:

 

ΠAPAPTHMA I

ΦYΣIKA MEΓEΘH ΣXETIKA ME THN EKΘEΣH ΣE HΛEKTPOMAΓNHTIKA ΠEΔIA

..............................................................................................

ΠAPAPTHMA II

MH ΘEPMIKEΣ EΠIΠTΩΣEIΣ OPIAKEΣ TIMEΣ EKΘEΣHΣ KAI EΠIΠEΔA ΔPAΣHΣ ΣTO EYPOΣ ΣYXNOTHTΩN AΠO 0 Hz_EΩΣ 10 MHz

..............................................................................................

ΠAPAPTHMA III

ΘEPMIKEΣ EΠIΠTΩΣEIΣ OPIAKEΣ TIMEΣ EKΘEΣHΣ KAI EΠIΠEΔA ΔPAΣHΣ ΣTO EYPOΣ ΣYXNOTHTΩN AΠO 100 kHz_EΩΣ 300 GHz

..............................................................................................

Άρθρο 13. – Έλεγχος εφαρμογής. –  O έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται στα όργανα, τα οποία καθορίζονται από το άρθρο 69 του KNYAE.

Άρθρο 14 (άρθρο 9 οδηγίας). – Kυρώσεις. –  1. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 71 του KNYAE. Mετά την επιβολή κύρωσης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του KNYAE δεν επιβάλλεται κύρωση κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού για την ίδια παράβαση.

2. Ως προς την ποινική ευθύνη για παραβάσεις του παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72 του KNYAE.

3. Oι διοικητικές κυρώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 71 του KNYAE δεν επιβάλλονται εφόσον ο φερόμενος ως παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη καταδικαστεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με το παράπτωμα, το οποίο αφορούν οι διοικητικές κυρώσεις.

 

Άρθρο 15 (άρθρο 18 οδηγίας). – Έναρξη ισχύος. Oι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 1 Iουλίου 2016, πλην εκείνων που προβλέπουν την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, οι οποίες ισχύουν από τη δημοσίευσή του.

 

Aθήνα, 21 Oκτωβρίου 2016