Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος, Δ.Ν., Δικηγόρος, "Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου" (Νομική Βιβλιοθήκη 2016)

Στο παρόν έργο εξετάζονται η επάρκεια του νομικού πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, καθώς και οι δυνατότητες που υφίστανται για μία πληρέστερη προστασία της ιδιαίτερης αυτής κατηγορίας εργαζομένων του ιδιωτικού, δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ανάπτυξη των θεμάτων του έργου χωρίζεται σε τρεις ενότητες. 

rizosΣτην πρώτη ενότητα, αναλύονται τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου ως μορφής ατυπικής απασχόλησης. Εν συνεχεία, στην δεύτερη ενότητα εξετάζεται η συμμόρφωση της Ελλάδας με την Οδηγία 1999/70/ΕΚ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις του Γερμανικού Δικαίου, καθώς και η διακύμανση της Νομολογίας αναφορικά με τον αποκλεισμό της εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 3 Ν. 2112/1920 στις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου των λεγομένων εκτάκτων υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπό το πρίσμα τόσον της ενσωμάτωσης της Οδηγίας όσον και της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001. Παρατίθεται και σχολιάζεται η νομολογία των ελληνικών Δικαστηρίων αλλά και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, στην τρίτη ενότητα αναλύεται το εύρος των εργοδοτικών υποχρεώσεων και των αντίστοιχων δικαιωμάτων των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, που πηγάζουν από την αρχή της μη διάκρισης, και εξετάζονται οι δυνατότητες, που υφίστανται, αφενός μεν για τη διεύρυνση της προστασίας των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, αφετέρου δε για την αξιοποίηση της σύμβασης αυτής ως ευέλικτης μορφής εργασίας με ασφάλεια.