Ιωάννης Β. Σκανδάλης, Δ.Ν. Πανεπιστημίου Οξφόρδης, "Balancing employer & employee interests: legitimate expectations and proportionality under the acquired rights directive" (Π.Ν. Σάκκουλας 2016)

H παρούσα μονογραφία αναλύει το σκοπό και τους στόχους της οδηγίας περί μεταβίβασης επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της ευρύτερης εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Εργατικού Δικαίου, σε μια προσπάθεια να κατανοήσει και να προτείνει πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης στα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την υλοποίηση των στόχων αυτών, όπως αυτά αποτυπώνονται, μεταξύ άλλων, στην ασαφή νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

skandalis2Στο πλαίσιο της ανάλυσης, καθίσταται αντιληπτό ότι η ερμηνεία και η εφαρμογή της Οδηγίας παρεμποδίζεται από την έλλειψη ενός στέρεου εννοιολογικού και δογματικού πλαισίου, το οποίο να καθορίζει την έκταση και τα όρια της εφαρμογής της.

Η μελέτη προς αναζήτηση μιας συνεκτικής θεωρητικής προσέγγισης που θα μπορούσε να προσφέρει ένα σαφέστερο και περισσότερο ικανοποιητικό τρόπο κατανόησης του πεδίου εφαρμογής και των στόχων της Οδηγίας, υποστηρίζει ότι οι γενικές αρχές της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για την καλύτερη κατανόηση και επίλυση του συνόλου των ρυθμιστικών θεμάτων και προβλημάτων που έχει διαχρονικά αντιμετωπίσει η Οδηγία.

Με τον τρόπο αυτό, αναδεικνύεται η γόνιμη αλληλεπίδραση μεταξύ των συγκεκριμένων στόχων της Οδηγίας και των γενικών αρχών της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, με απώτερη επιδίωξη να καταδειχθούν οι γενικότερες δυνατότητες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των εν λόγω αρχών στη διαμόρφωση και εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Εργατικού δικαίου.