Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, «Ο κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων», (Νομική Βιβλιοθήκη 2017)

zerdelis daneismosΟ συγγραφέας πραγματεύεται τον κατ’ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων, κατά την οδηγία 2008/104 και το εθνικό δίκαιο (ν. 2956/2001, ν. 3846/2010, ν. 4052/2010, ν. 4093/2012 και ν. 4254/2014). Ο ν. 4052/2012, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική του έκθεση, έχει ως στόχο ο δανεισμός να διατηρεί τον προσωρινό και έκτακτο χαρακτήρα του. Όμως, με τις ρυθμίσεις του (ν. 4052/2012) ως προς τη διάρκεια της παραχώρησης, ο νόμος αντιστρατεύεται το στόχο αυτό και θέτει ζήτημα συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο. Επιπλέον, ο εθνικός νομοθέτης παρέλειψε να προβλέψει ρυθμίσεις για την καταπολέμηση μορφών παράνομης ενοικίασης προσωπικού, είτε φανερής είτε συγκαλυμμένης, κυρίως υπό τον μανδύα συμβάσεων έργου. Επίσης, ο συγγραφέας ερευνά και την περίπτωση δανεισμού εργαζομένων σε ομίλους επιχειρήσεων. Συνεπώς, κύριος στόχος του βιβλίου, πέρα από την ανάλυση των διατάξεων για τον κατ’ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων, είναι πρώτον να αναδείξει τις προβληματικές νομοθετικές επιλογές και νομοθετικές παραλείψεις και δεύτερον να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπιση τους.