Νόμος 4498/2017 Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ

ΝΟΜΟΣ 4498/2017

Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ. – Ρυθμίσεις θεμάτων ιατρών Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 172/Α/16.11.2017

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «Σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ.

 

Άρθρο1
Πεδίοεφαρμογής
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

 1. 1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 καθορίζουν τους κανόνες για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και οδοντιάτρων που υπηρετούν, με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και εφαρμόζονται στους ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. όλων των βαθμών και βαθμίδων, στους ιατρούς – μέλη Δ.Ε.Π. των τμημάτων ιατρικής, στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία), στους ειδικευόμενους ιατρούς σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στους ειδικευόμενους πολίτες ιατρούς σε στρατιωτικά νοσοκομεία, σε όλους τους ιατρούς που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953 και σε μονάδες Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ, στους οδοντιάτρους των ως άνω υπηρεσιών, στους ιατρούς που εργάζονται στα νοσοκομεία «Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου» και στο «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», στις κλινικές, τμήματα, εργαστήρια και μονάδες αυτών και στο ιατρικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β.
 2. 2. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 δεν εφαρμόζονται στους ιατρούς – μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Αστυνομίας και τους ιατρούς εργαζόμενους σε πλοία (ναυτικούς). Επίσης, οι ανωτέρω διατάξεις δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και μαζικών καταστροφών.

 

Άρθρο2
Ορισμοί
(άρθρο 2 παρ. 1, 2 και 3 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

Στην έννοια του νόμου:

α) Η «εβδομάδα» σημαίνει τη χρονική περίοδο επτά (7) ημερών με έναρξη την 00.01 ώρα της Δευτέρας και λήξη την 24:00 της επόμενης Κυριακής.

β) «Εφημερία» είναι η πέραν του τακτικού ωραρίου χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός έχει την υποχρέωση να ανταποκριθεί στην ανάγκη παροχής υπηρεσιών υγείας. Ως ενεργή εφημερία λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας και παρέχει ή είναι διαθέσιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του, εφόσον παραστεί ανάγκη. Ως εφημερία ετοιμότητας λογίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο ιατρός βρίσκεται εκτός του χώρου εργασίας και είναι έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του εφόσον κληθεί. Μικτή εφημερία είναι η εφημερία που αποτελείται από ενεργή εφημερία και εφημερία ετοιμότητας.

γ) «Περίοδος ανάπαυσης» είναι κάθε περίοδος που δεν αποτελεί χρόνο εργασίας.

δ) «Νυχτερινή περίοδος» είναι κάθε περίοδος οκτώ (8) ωρών, μεταξύ 22:00 και 6:00.

ε) Ως «Χρόνος εργασίας», για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, λογίζεται, εκτός του τακτικού ωραρίου, και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εφημερεύων ιατρός βρίσκεται στο χώρο εργασίας του.

 

Άρθρο3
Ωράριο και διάρκεια εργασίας

(άρθρα 6, 7, 16 και 22 παρ. 1 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

 1. 1. Το τακτικό ωράριο των νοσοκομειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8:00 έως 15:00.
 2. 2. Το τακτικό ωράριο των ιατρών των υπηρετούντων στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι επτάωρο και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή και καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 5, την παρ. 3 του άρθρου 8 και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4486/2017 (Α’ 115).
 3. 3. Η εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας των ιατρών της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες εργασίας με περίοδο αναφοράς (μέσο όρο) τους τέσσερις (4) μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εφημέριων. Στον υπολογισμό του μέσου όρου δεν προσμετρώνται ή παραμένουν ουδέτερες η ετήσια άδεια και οι άδειες ασθενείας.

4.α) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το απόλυτο όριο των εξήντα (60) ωρών εργασίας την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων των εφημέριων.

Τηρουμένων των γενικών αρχών προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των ιατρών, η υπέρβαση του 48ωρου γίνεται για την κάλυψη των αναγκών σε εφημερίες των νοσοκομείων ή μονάδων Π.Φ.Υ., εφόσον: αα) ο ιατρός συναινεί για την παροχή της εργασίας αυτής και ββ) ο ιατρός δεν υφίσταται καμία επίπτωση, αν δεν δεχτεί να εκτελέσει την εργασία αυτή. Η συναίνεση του ιατρού είναι ειδική, δίδεται εγγράφως, φέρει ακριβή ημερομηνία και υπογραφή, φυλάσσεται στο φάκελο του και μπορεί να ανακαλείται ελεύθερα.

β) Ο Διοικητής του νοσοκομείου, καθώς και ο Διοικητής της Υ.ΠΕ. για τις μονάδες Π.Φ.Υ υποχρεούνται να τηρούν και ενημερώνουν αρχείο για όλους τους ειδικευμένους και ειδικευόμενους ιατρούς, που παρέχουν εργασία καθ’ υπέρβαση του 48ωρου. Το αρχείο είναι στη διάθεση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος μπορεί να απαγορεύει ή περιορίζει τη δυνατότητα υπέρβασης της ανώτατης εβδομαδιαίας διάρκειας εργασίας, για λόγους ασφάλειας και υγείας των ιατρών. Το νοσοκομείο και η Δ.Υ.ΠΕ. υποχρεούνται να παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τη συναίνεση ή την άρση της συναίνεσης των ιατρών.

γ) Η υπέρβαση του 48ωρου τίθεται για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων προσλήψεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. για την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και μονάδων Π.Φ.Υ. του Ε.Σ.Υ.

 1. 5. Η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) εβδομάδων.

 

Άρθρο4
Συμμετοχή στις εφημερίες

 1. 1. Η συμμετοχή όλων των ιατρών και οδοντιάτρων στο πρόγραμμα εφημεριών είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα από βαθμό ή βαθμίδα, και μπορεί να λάβει τη μορφή της ενεργής εφημερίας, της εφημερίας ετοιμότητας και της μικτής εφημερίας, λογίζεται δε ως απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και αμείβεται. Ομοίως, επιτρέπεται η συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών των φαρμακοποιών, χημικών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φυσικών νοσοκομείων – ακτινοφυσικών, ψυχολόγων που υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες.
 2. 2. Οι ειδικευόμενοι ιατροί διενεργούν μόνον ενεργές εφημερίες.
 3. 3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται και εξειδικεύεται ο αριθμός των ιατρών και των λοιπών επαγγελματιών, που συμμετέχουν στις εφημερίες, καθώς και η κατανομή των εφημεριών, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε υγειονομικής περιφέρειας, νοσοκομείου ή μονάδας Π.Φ.Υ.
 4. 4. Όλα τα τμήματα ή κλινικές των νοσοκομείων εφημερεύουν καθημερινά και καταρτίζουν μηνιαία προγράμματα εφημερίας.
 5. 5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ., ορίζονται τα Κέντρα Υγείας και οι Μονάδες Υγείας των Δ.Υ.ΠΕ. που λειτουργούν και εφημερεύουν σε 24ωρη βάση.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται και εξειδικεύεται ο χρόνος και ο τρόπος οργάνωσης των εφημεριών μονάδων Π.Φ.Υ, πέραν του τακτικού ωραρίου.

 1. 6. Οι ώρες εφημερίας διακρίνονται σε ώρες καθημερινές, καθημερινές νυκτερινές, καθημερινές νυκτερινές προς αργία, Σαββάτου, Σαββάτου νυκτερινές, Κυριακής ή αργίας, Κυριακής ή αργίας νυκτερινές.

 

Άρθρο5
Οργάνωση του χρόνου εργασίας

(άρθρα 3, 4, 5 και 17 παρ. 2, 3 και 4 της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ)

1.α) Καθιερώνεται, κατά κανόνα ως βάση για την οργάνωση του χρόνου εργασίας, η μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνεχής εργασία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Ως δώδεκα (12) ώρες συνεχούς εργασίας νοούνται: αα) οι επτά (7) ώρες του τακτικού πενθήμερου ωραρίου ακολουθούμενες από πέντε (5) ώρες ενεργής εφημερίας, αβ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης τις καθημερινές κατά τις νυχτερινές ώρες με παρουσία στο χώρο εργασίας, αγ) οι δώδεκα (12) ώρες συνεχούς απασχόλησης κατά το Σάββατο, Κυριακή ή αργία με παρουσία στο χώρο εργασίας. Η συνεχής ή διακεκομμένη απασχόληση εντός του χώρου εργασίας και μετά από κλήση κατά τις εφημερίες ετοιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το μέγιστο όριο των δώδεκα (12) ωρών.

β) Η ημερήσια ανάπαυση των ιατρών είναι υποχρεωτική και διάρκειας δώδεκα (12) συνεχόμενων ωρών ανά εικοσιτετράωρο. Η εβδομαδιαία ανάπαυση των ιατρών είναι σαράντα οκτώ (48) ώρες. Το διάλειμμα πέραν των έξι (6) ωρών εργασίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά.

 1. 2. Επιτρέπεται παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 για λόγους λειτουργίας της υπηρεσίας και συνέχειας της φροντίδας υγείας. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος ημερήσιας ανάπαυσης, παρέχεται αμέσως μετά ισοδύναμη συνεχής περίοδος ημερήσιας αντισταθμιστικής ανάπαυσης έως δώδεκα (12) ώρες. Αν μειώνεται ή χάνεται ο χρόνος εβδομαδιαίας ανάπαυσης, χορηγείται αντισταθμιστική καθημερινή ημέρα ανάπαυσης μέσα στις δύο (2) επόμενες εβδομάδες για κάθε ενεργή εφημερία Σαββάτου ή Κυριακής ή αργίας.
 2. 3. Για τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και των φορέων Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.ΠΕ. όλης της χώρας σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατρών και κατάρτισης του προγράμματος εφημεριών, με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, συστηματοποιούνται και εξειδικεύονται οι εφημερίες κατά υγειονομικές περιφέρειες, τμήματα ή κλινικές, εργαστήρια, Τ.Ε.Π., μονάδες και κατά ειδικότητες και καθορίζεται ο αριθμός, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των εφημέριων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Άρθρο6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του ν. 3754/2009 (Α’ 43) και το άρθρο 2 του ν. 3754/2009 και

β) κάθε διάταξη που ρυθμίζει με αντίθετο τρόπο τα θέματα του Κεφαλαίου Α’.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Ρυθμίσεις θεμάτων Ιατρών Ε.Σ.Υ

Άρθρο7
Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ.

…………………………………………………..

Άρθρο8
Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία κρίσης / τοποθέτησης

…………………………………………………..

Άρθρο9
Αρμοδιότητα για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α’ 74), των ιατρών και οδοντιάτρων

 1. 1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 137του ν. 4472/2017 (Α’ 74) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η μισθολογική εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., των επικουρικών ιατρών και των έμμισθων ειδικευομένων συντελείται με πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου ή του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της.».

 1. 2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 137 του ν. 4472/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Το αρμόδιο όργανο είναι για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., τους επικουρικούς ιατρούς και τους έμμισθους ειδικευόμενους ο Διοικητής του οικείου νοσοκομείου ή ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της.».

 

Άρθρο10
Καταβολή πτητικού επιδόματος σε ιατρικό προσωπικό που εκτελεί αεροδιακομιδές ασθενών

Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 139 του ν. 4472/2017 (Α’ 74), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, δεν περιλαμβάνεται, από 1.1.2017, η ειδική αποζημίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994 (Α’ 196) που καταβάλλεται στους ιατρούς που υπηρετούν στο Ε.Κ.Α.Β. ή σε υγειονομικούς σχηματισμούς, οι οποίοι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α’ Βοηθειών σε ασθενούντα άτομα.».

 

Άρθρο11
Θέσεις ιατρικού προσωπικού Κέντρου Υγείας Καρπάθου

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι θέσεις του ιατρικού προσωπικού του καταργούμενου Κέντρου Υγείας Καρπάθου δεν συνυπολογίζονται στην καθοριζομένη με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α’ 32) δύναμη προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.».».

 

Άρθρο12
Καταργούμενες – Μεταβατικές διατάξεις

 1. 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

α) οι περιπτώσεις α’, β’ και δ’ της παρ. Θ’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α’ 43) και

β) η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α’ 38).

 1. 2. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ της παρ. Θ’ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α’ 43) και η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α’ 38) εξακολουθούν να ισχύουν για τις κρίσεις θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και για τις κρίσεις θέσεων, η προκήρυξη των οποίων έχει εγκριθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΓ’
Άλλες διατάξεις

 

Άρθρο13
Μεταφορά οργανικών θέσεων προσωπικού Ε.ΚΕ.ΔΙ.

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4486/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.), σε ειδικότητα που δεν προβλέπεται στο άρθρο 38 του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 121) μεταφέρονται αυτοδίκαια κατά το χρόνο κατάργησης του Ε.ΚΕ.ΔΙ. στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και στο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΟΝ» (Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ) και κατανέμονται ως εξής: μία (1) θέση ΠΕ βιολόγου και μία (1) θέση ΤΕ τεχνολόγου ιατρικών εργαστηρίων στο Ε.ΚΕ.Α. και μία (1) θέση ΠΕ βιολόγου και δύο (2) θέσεις ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ.».

 

Άρθρο14
Απαιτήσεις νοσοκομείων κατά δικαιούχων του άρθρου 33 του ν. 4368/2016

…………………………………………………..

Άρθρο15
Δαπάνες Κεντρικής Υπηρεσίας και εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας

…………………………………………………..

Άρθρο16
Μετακινήσεις προσωπικού δημόσιων μονάδων υγείας

Οι μετακινήσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας εντός της ίδιας Δ.Υ.ΠΕ. ή μεταξύ διαφορετικών Δ.Υ.ΠΕ., που έγιναν με αποφάσεις των Διοικητών τους, οι οποίες έχουν λήξει ή λήγουν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους μέχρι τις 31.12.2017.

 

Άρθρο17
Τροποποίηση του π.δ. 39/2009

 1. 1. Το άρθρο 31 του π.δ. 39/2009 (Α’ 55) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ιδιωτικό οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο είναι η δηλούμενη επαγγελματική εγκατάσταση των οδοντιάτρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο οδοντίατρος ασκεί τα καθήκοντα του σε ιδιωτικό οδοντιατρείο ή πολυοδοντιατρείο και στη διεύθυνση που έχει δηλώσει.

 1. 2. Σε περίπτωση που ο οδοντίατρος ασκεί τη δραστηριότητά του σε περισσότερα από ένα ιδιωτικά οδοντιατρεία ή πολυοδοντιατρείο, που ανήκουν στην περιφέρεια περισσότερων συλλόγων, οφείλει να είναι εγγεγραμμένος στον οδοντιατρικό σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου άσκησε κατά χρονική σειρά πρώτα τα καθήκοντά του, και να δηλώνει στους λοιπούς οδοντιατρικούς συλλόγους τη διεύθυνση της εγκατάστασής του και κάθε αλλαγή αυτής.».
 2. 2. Το άρθρο 39 του π.δ. 39/2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο οδοντίατρος παρέχει τις υπηρεσίες του με αμοιβή, που καθορίζεται ελεύθερα κατόπιν συμφωνίας. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, οφείλεται η αμοιβή που καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Ο οδοντίατρος απαγορεύεται να διαφημίζεται για διευκολύνσεις αμοιβής.».

Άρθρο18
Ρυθμίσεις για τους φυσικοθεραπευτές

 1. 1. Το άρθρο 29 της υ.α. Υ7γ.Γ.Π./οικ.107359/2010 (Β’ 1396) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο φυσικοθεραπευτής παρέχει τις υπηρεσίες του, με αμοιβή που καθορίζεται ελεύθερα κατόπιν συμφωνίας. Σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, οφείλεται η αμοιβή που καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Ο φυσιοθεραπευτής απαγορεύεται να διαφημίζεται για διευκολύνσεις αμοιβής.».

 1. 2. Το άρθρο 30 της υ.α. Υ7γ.Γ.Π./οικ. 107359/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση και με τρόπο που αποκλείει τη διαφήμιση ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ο φυσικοθεραπευτής μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του δωρεάν προς αποδεδειγμένα απόρους ή οικονομικά αδυνάτους ασθενείς.».

 1. 3. Καταργούνται τα άρθρα 16 και 32 και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 17 της υπουργικής απόφασης Υ7γ.Γ.Π./οικ.107359/2010.

…………………………………………………..

 

Άρθρο 20

 1. 1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 (Α’ 243) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Α. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για επικουρική ασφάλιση (παροχή μηνιαίας επικούρησης): α) άπαντα τα μέλη των Ενώσεων του άρθρου 1 του παρόντος, β) όλοι οι μισθωτοί σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τρόπου διανομής, εκπομπής ή μετάδοσης, καθώς και οι μισθωτοί σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία τύπου. Από την ασφάλιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση των αλληλοβοηθητικών σωματείων με την επωνυμία «Επικουρικό Ταμείο Αρωγής Συντακτών Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Εύβοιας» (Ε.Τ.Α.Σ.) και «Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Συντακτών Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων» (Τ.Ε.Α.Σ.) και γ) οι ιδιοκτήτες, εταίροι, μέτοχοι των επιχειρήσεων της περίπτωσης β’, ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης, και έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα ανά μέσο, με βάση το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Β. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για παροχή ιατροφαρμακευτικής – νοσοκομειακής περίθαλψης τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού.

Γ. Στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται για εφάπαξ παροχή όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 1.Α ήταν ήδη ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ή σε κλάδο πρόνοιας άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης.».

 1. 2. Η, δυνάμει των προηγούμενων διατάξεων μεταφορά, των ασφαλιστικών σχέσεων από άλλο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. συντελείται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου κατά τον οποίο δημοσιεύτηκε το παρόν. Για τις ασφαλιστικές σχέσεις που μεταφέρονται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δυνάμει των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
 2. 3. Οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 3 του α.ν. 248/1967 καταργούνται.

 

Άρθρο 21

Μετά το άρθρο 3 του α.ν. 248/1967 προστίθεται άρθρο 3Α ως εξής:

«Άρθρο 3Α
Ασφαλιστικές Εισφορές

 1. 1. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.
 2. 2. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας ασφαλισμένων του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και 4,55% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.

Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης υγείας των συνταξιούχων του Οργανισμού ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της καταβαλλόμενης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. σύνταξης.

 1. 3. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας των ασφαλισμένων της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3 ορίζεται σε ποσοστό 1% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.».

 

Άρθρο 22

 1. 1. Μετά το άρθρο 3Α του α.ν. 248/1967 προστίθεται άρθρο 3Β ως εξής:

«Άρθρο3Β
Υπολογισμός εφάπαξ παροχής

 1. 1. Το ποσό της εφάπαξ παροχής που χορηγείται στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1.Γ του άρθρου 3, υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC). Οι ασφαλιστικές εισφορές για εφάπαξ παροχή που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο, τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον τύπο:

όπου:

Conj: οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους j,

α: τα έτη συσσώρευσης εισφορών,

gk: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους k και υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο:

όπου:

ΣWk η βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του Ταμείου το έτος k.

 1. 2. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου.».
 2. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Για το χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, το ποσό της εφάπαξ παροχής για τα πρόσωπα που υπάγονταν στον κλάδο εφάπαξ του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπολογίζεται, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., όπως ίσχυαν κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος. Στις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

 

Άρθρο 23

 1. 1. Το άρθρο 5 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5

 1. 1. Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία και στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των εργοδοτών. Ο εκπρόσωπος των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και επιλέγονται μεταξύ προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές ενώσεις εντός πέντε (5) ημερών από την ημέρα γνωστοποίησης σε αυτές του εκλογικού αποτελέσματος του επόμενου εδαφίου. Κατά την επιλογή λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο και το ύψος της εργοδοτικής εισφοράς της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, που έχει καταβληθεί από το σύνολο των επιχειρήσεων που υπάγονται σε εκάστη εκ των ανωτέρω εργοδοτικών ενώσεων. Τα δέκα (10) υπόλοιπα μέλη εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία του συνόλου των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Οργανισμού, σε εκλογές που προκηρύσσονται και διενεργούνται από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
 2. 2. Από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας και Ταμίας, με τους αναπληρωτές τους. Για την απαρτία του Δ.Σ. απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον επτά (7) μελών, ανάμεσα στους οποίους και ο Πρόεδρος. Το Δ.Σ. αποφασίζει εγκύρως με την ψήφο τουλάχιστον έξι (6) εκ των παρισταμένων μελών.
 3. 3. Το ύψος των παροχών του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από την εκπόνηση ετήσιας αναλογιστικής μελέτης. Με την απόφαση αυτή δύναται το Δ.Σ. να ανακαθορίζει τις ήδη καταβαλλόμενες παροχές για λόγους ίσης μεταχείρισης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ορίου δαπανών, όπως καθορίζεται από την αναλογιστική μελέτη, απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.».
 4. 2. Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, το Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. διενεργεί εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 5 του α.ν. 248/1967. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης διορίζει στο υφιστάμενο Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. δυο (2) νέα μέλη, ένα εκ των οποίων επιλέγεται μεταξύ των προσώπων που προτείνει κάθε μία από τις ιδρυτικές ενώσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., όπως ορίζονται στον α.ν. 248/1967, και ένα (1) μεταξύ των προσώπων που προτείνουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, κατόπιν πρόσκλησης του Υπουργού.

 

Άρθρο 24

 1. 1. Ο τίτλος του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:

«Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.».

 1. 2. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Έσοδα του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι:

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου και εργοδότη που προβλέπονται στο άρθρο 3Α.

β) Εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών κάθε επιχείρησης της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3, κατά το μέρος που προέρχεται από αμιγή δραστηριότητα επιχείρησης ή εκμετάλλευσης Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, εκ της οποίας στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. αποδίδεται από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. αναλογία αντίστοιχη του αριθμού των ασφαλισμένων τους με βάση μηνιαίες καταστάσεις μελών. Για την «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», η εργοδοτική εισφορά ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί των ετήσιων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένου του ανταποδοτικού τέλους, αφού αφαιρεθεί το δημοσιονομικό πλεόνασμα και το μέρισμα που καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στον οριστικό απολογισμό χρήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

γ) Οι τόκοι από την περιουσία του, καθώς και κάθε πρόσοδος από τη διαχείρισή της.

δ) Κάθε άλλη πρόσοδος από εισφορές, δωρεές, κληροδοτήματα.

ε) Τα αναλογούντα μέχρι τις 15.9.2016 έσοδα που προβλέπονταν από τις καταργηθείσες με το άρθρο 38 παρ. 9 του ν. 4387/2016 διατάξεις.

στ) Ειδική εισφορά ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή, κατά την ως άνω περίπτωση β’.»

 1. 3. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Κάθε επιχείρηση της παραγράφου 1.Α του άρθρου 3 υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και να τηρεί Αναλυτική Κατάσταση Εσόδων και Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών για το προσωπικό που απασχολεί και υπάγεται στην ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

β) Με Κανονισμό που εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται ο τύπος, η μορφή, τα στοιχεία και το περιεχόμενο, ο χρόνος και η προθεσμία υποβολής και επανυποβολής των Αναλυτικών Καταστάσεων, τα υπόχρεα πρόσωπα και επιχειρήσεις, ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς, η διαδικασία τήρησης των υποχρεώσεων του εργοδότη και εργαζόμενου, η διαδικασία τροποποίησης γνωστοποίησης των μεταβολών, το χρονικό διάστημα έκδοσης και γνωστοποίησης, ο τρόπος αποστολής του Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, το πρόσθετο τέλος για τη μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή των Καταστάσεων, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την υλοποίηση του παρόντος.

γ) Η εργοδοτική εισφορά της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 προσδιορίζεται κατά μήνα επί του κύκλου εργασιών εκάστου υπόχρεου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του παρόντος άρθρου. Μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου κάθε έτους οι εργοδότες που είναι υπόχρεοι για την καταβολή της εισφοράς, καταθέτουν στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εκκαθαριστική κατάσταση και καταβάλλουν την επιπλέον διαφορά που προκύπτει. Η τυχόν επιπλέον καταβληθείσα εισφορά συμψηφίζεται με τις εισφορές του επόμενου εξαμήνου.

δ) Οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου του άρθρου 3Α καταβάλλονται στο τέλος του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.

ε) Η ειδική εισφορά της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον λήπτη των υπηρεσιών κατά τη μερική ή ολική καταβολή της οικείας αμοιβής και αποδίδεται στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της ημερομηνίας εκδόσεως του οικείου παραστατικού. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.».

 1. 4. Στο τέλος του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4.α) Οι απαιτήσεις του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. από εισφορές κάθε είδους (εργοδοτών, εργαζομένων, επί του κύκλου εργασιών), σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεών τους από πρόσθετα τέλη ή τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90). Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αποτελεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., με την οποία καθορίζεται το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, πρόσθετα τέλη, τόκους υπερημερίας, το είδος της εισφοράς και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρεται. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., μπορεί να ανατίθεται στο Κ.Ε.Α.Ο. η είσπραξη των απαιτήσεων του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του Κ.Ε.Α.Ο. ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για το διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., η τυχόν αποζημίωση του Κ.Ε.Α.Ο. για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.

β) Ο υπολογισμός των πρόσθετων τελών των κάθε είδους ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών προς τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. γίνεται σύμφωνα με την περίπτωση 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107).

γ) Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής εκπρόθεσμων ή ανακριβών Αναλυτικών Καταστάσεων επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 του ν. 2972/2001, όπως ισχύει.

δ) Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. μπορεί να προβαίνει σε ουσιαστικό και επιτόπιο έλεγχο στην έδρα ή την επαγγελματική εγκατάσταση των υπόχρεων αναφορικά με τα στοιχεία των Αναλυτικών Καταστάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.».

 1. 5. Η εργοδοτική εισφορά ποσοστού 2% που προβλέπεται στο στοιχείο β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967, υπολογίζεται από την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται εκείνου της δημοσίευσης του παρόντος. Οι ασφαλιστικές εισφορές του άρθρου 3Α του ίδιου νόμου υπολογίζονται αναδρομικά από 1.1.2017 για τα πρόσωπα που ήταν ασφαλισμένα στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και καταβάλλονται σε δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη έκτων οποίων καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2017.

 

Άρθρο 25

 1. 1. Για τους ασφαλισμένους στα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. καταβάλλονται οι εξής εισφορές: Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ορίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου. Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς ασφάλισης πρόνοιας ορίζεται σε ποσοστό 1 % επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζομένου.
 2. 2. Οι διαδικασίες της παρ. 4 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967 ισχύουν και για τα Ε.Τ.Α.Σ. και Τ.Ε.Α.Σ. και μπορούν να διεκπεραιώνονται για λογαριασμό τους από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., σύμφωνα με τους όρους που συνομολογούνται μεταξύ των οργάνων διοίκησής τους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι που αφορούν την απόδοση της εισπραττόμενης από τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και αποδιδόμενης σε αυτά ποσοστιαίας αναλογίας της εργοδοτικής εισφοράς του στοιχείου β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του α.ν. 248/1967.

 

Άρθρο 26

Το Καταστατικό του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. τροποποιείται, προκειμένου να ενσωματωθούν οι μεταβολές που επέρχονται με τον παρόντα νόμο. Το Καταστατικό κωδικοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κάθε τροποποίηση του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Άρθρο 27

Στο άρθρο 61 του ν. 4486/2017 (Α’ 115) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι τακτικές εφημερίες ιατρικού προσωπικού του έτους 2015 του Γ.Ν. Σερρών είναι νόμιμες και δύναται να πληρωθούν από τα υπόλοιπα χρηματοδότησης που διατέθηκαν στο Νοσοκομείο από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για την αποζημίωση εφημέριων ιατρικού προσωπικού έτους 2017.».

 

Άρθρο28
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2017