Ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου (…..) και άλλες διατάξεις». (Περί βλαπτικής μεταβολής, άρθρο 56).

 

Ν. 4487/2017

(ΦΕΚ 116, τεύχος Α’ της 9-8-2017)

Άρθρο 56. – Στο άρθρο 7 του Ν. 2112/20 (Α’ 67), όπως αυτό ισχύει μετά την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου αυτού, δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 4558/30 (Α’ 124),προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης».