Δημήτριος Γούλας, Δικηγόρος, Δ.Ν., Νεότερες εξελίξεις στο Ατομικό Εργατικό Δίκαιο

"Νεότερες εξελίξεις στο ατομικό εργατικό δίκαιο"

Δημήτρης Γούλας, Δ.Ν., δικηγόρος

Ι) Μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών (άρθρο 56 ν. 4487/2017)

Με  το άρθρο 56 ν. 4487/2017 προστέθηκε στο άρθρο 7 του ν. 2112/1920 (όπως αυτό ισχύει μετά την προσθήκη του δεύτερου εδαφίου αυτού, δυνάμει του άρθρου 5 του ν. 4558/1930) τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής: «Επίσης θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζομένου από τον εργοδότη, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης». Κρίσιμη παράμετρος για την εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης είναι ιδίως η αόριστη νομική έννοια του «αξιόλογου» της καθυστέρησης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι με το άρθρο 51 ν. 4488/2017 η επιδότηση ανεργίας στις περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης κατά το άρθρο 7 ν. 2112/1920, λόγω μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας, διευκολύνθηκε σημαντικά.

ΙΙ) Ηλεκτρονική αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού (άρθρο 38 παρ. 2 ν. 4488/2017)

Με τη νέα αυτή διάταξη εισήχθη υποχρέωση του εργοδότη να αναγγείλει ηλεκτρονικά την οικειοθελή αποχώρηση μισθωτού (Έντυπο Ε5) επισυνάπτοντας: είτε α) ηλεκτρονικά σαρωμένο έγγραφο με τις υπογραφές εργαζομένου και εργοδότη είτε β) ηλεκτρονικά σαρωμένη εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία τον ενημερώνει ότι, πρώτον, έχει χωρήσει οικειοθελής αποχώρησή του και, δεύτερον, ότι αυτή θα αναγγελθεί στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη». Για την επίδοση της εξώδικης δήλωσης του εργοδότη προς τον εργαζόμενο προβλέφθηκε σύντομη προθεσμία τεσσάρων εργάσιμων ημερών από την οικειοθελή αποχώρηση, ενώ η ηλεκτρονική ανάρτηση της εξώδικης δήλωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση. Σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 2 εδ. τελευταίο ν. 4488/2017, αν ο εργοδότης δεν τηρήσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, «η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία του εργοδότη».

ΙΙΙ) «Αυθεντική ερμηνεία» του άρθρου 34 παρ. 2 του α.ν. 1846/1951 περί ευθύνης του εργοδότη για αποζημίωση του θύματος εργατικού ατυχήματος (άρθρο 212 ν. 4512/2018)

Με το άρθρο 34 παρ. 2 του α.ν. 1846/1951 προβλέπεται η πλήρης ευθύνη του εργοδότη έναντι τόσο του Ι.Κ.Α. (ήδη Ε.Φ.Κ.Α.) όσο και του παθόντος εργαζομένου, εφόσον το εργατικό ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή τυχόν προστηθέντος από αυτόν προσώπου. Με τη νέα διάταξη του ν. 4512/2018 προστέθηκε ότι η έννοια του «δόλου» καταλαμβάνει όχι μόνον το ίδιο το αποτέλεσμα του ατυχήματος αλλά και «τη μη τήρηση διατάξεων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών, που ορίζουν μέτρα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, εάν το ατύχημα συνδέεται αιτιωδώς με παραβάσεις των διατάξεων αυτών». Με τον τρόπο αυτό η ευθύνη του εργοδότη σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος αυξάνεται σημαντικά.

IV) Λοιπές νομοθετικές εξελίξεις

Με το άρθρο 56 ν. 4472/2017 επήλθαν αλλαγές στο ωράριο και τον τρόπο απόλυσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Με τα άρθρα 42-43 ν. 4488/2017 προβλέφθηκε έγγραφος τύπος κατά την άσκηση του γενικού δικαιώματος των εργαζομένων για ενημέρωση και διαβούλευση. Τα άρθρα 44 και 46 ν. 4488/2017 επέκτειναν μια σειρά δικαιωμάτων και στις περιπτώσεις παρένθετης μητρότητας και υιοθεσίας. Επίσης με το άρθρο 45 ν. 4488/2017 επεκτάθηκε η ειδική 10ήμερη άδεια λόγω σοβαρών νοσημάτων τέκνων και στις περιπτώσεις παιδιών που πάσχουν από βαριά νοητική υστέρηση ή σύνδρομο Down ή αυτισμό. Τέλος, με τα άρθρα 59-61 ν. 4488/2017 εισήχθησαν μέτρα υλοποίησης της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των Α.με.Α.