Κων/νος Ρίζος, Δικηγόρος, Δ.Ν., Εξελίξεις στο Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο

"Εξελίξεις στο Εργατικό Δικονομικό Δίκαιο"

Κωνσταντίνος Δ. Ρίζος, Δ.Ν. – Δικηγόρος

Παρουσιάσθηκαν εν συντομία οι νέες ρυθμίσεις στο εργατικό δικονομικό δίκαιο μετά τους πρόσφατους Νόμους 4488/2017 και 4512/2018, αφού πρώτα έγινε μια αναδρομή στην τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον Ν 4335/2015 (υποχρεωτική κατάθεση προτάσεων και εκπροσώπηση από πληρεξούσιο δικηγόρο, άσκηση ανταγωγής, προσθέτων λόγων έφεσης, αντέφεσης και παρέμβασης μόνον με ιδιαίτερο δικόγραφο, ενοποίηση πλαισίου ενόρκων βεβαιώσεων ανάμεσα στην τακτική διαδικασία και τις ειδικές, κατάθεση παραβόλου σε περίπτωση αιτήματος αναβολής, κατά προτίμηση προσδιορισμός δικασίμου, κατάργηση συστήματος εισήγησης στην αναιρετική δίκη).

Επισημάνθηκαν και αναπτύχθηκαν οι πλέον πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, που είναι οι ακόλουθες:

(α) σύμφωνα με το άρθρο 636Α ΚΠολΔ (προστέθηκε με το άρθρο 48 του Ν 4488/2017), μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού κατά τις διατάξεις των άρθρων 623 έως 636 ΚΠολΔ, εφόσον η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη. Προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω διαταγής πληρωμής τίθεται η προηγούμενη έγγραφη όχληση με δικαστικό επιμελητή δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης. Η τυχόν ανακοπή που πρόκειται να ασκηθεί προσδιορίζεται κατά προτεραιότητα στη συντομότερη διαθέσιμη δικάσιμο και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών από την κατάθεσή της. Αν αναβληθεί η συζήτηση, αυτή προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Τυχόν ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για τις διαφορές του άρθρου 614 αρ. 3 σχετικά με την καταβολή δικαστικού ενσήμου, τέλους απογράφου, παράβολου και κάθε άλλου τέλους ή φόρου ισχύουν ανάλογα και για  τη διαταγή πληρωμής του παρόντος άρθρου, την ανακοπή που ασκείται κατ’ αυτής, καθώς και για τα ένδικα μέσα και βοηθήματα που ασκούνται κατά της απόφασης επί της ανακοπής.

(β) Καθιερώθηκε το λεγόμενο «υπερ-προνόμιο» για απαιτήσεις μη καταβληθέντων μισθών έως έξι (6) μηνών. Συγκεκριμένα, προστέθηκε άρθρο 977 Α στον ΚΠολΔ (με το άρθρο 176 του Ν. 4512/2018), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του οποίου «[α]παιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου πλειστηριασμού και αφορούν μη καταβληθέντες μισθούς έως έξι (6) μηνών από παροχή εξαρτημένης εργασίας και έως του ποσού το οποίο ισούται ανά μήνα οφειλόμενου μισθού και ανά εργαζόμενο με το νόμιμο κατώτατο μισθό υπαλλήλου άνω των είκοσι πέντε (25) ετών επί 275% ικανοποιούνται προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόμιο) και μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκτέλεσης», ενώ αντιστοίχως προστέθηκε άρθρο 156Α στον πτωχευτικό Κώδικα (με το άρθρο 177 του Ν. 4512/2018), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του οποίου «[α]παιτήσεις οι οποίες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης και αφορούν μη καταβληθέντες μισθούς έως έξι (6) μηνών από παροχή εξαρτημένης εργασίας και έως του ποσού το οποίο ισούται ανά μήνα οφειλόμενου μισθού και ανά εργαζόμενο με το νόμιμο κατώτατο μισθό υπαλλήλου άνω των είκοσι πέντε (25) ετών επί 275% ικανοποιούνται προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόμιο) και μετά την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντιμισθία του διαχειριστή αφερεγγυότητας και των τυχόν ομαδικών πιστωμάτων.»