Εμμ. Μυλωνάς, Στέλεχος Υπουργείου Απασχόλησης, Νέες διοικητικές Υποχρεώσεις του εργοδότη – Σύστημα Εργάνη

"Νέες διοικητικές Υποχρεώσεις του εργοδότη – Σύστημα Εργάνη"

Εμμανουήλ Μυλωνάς,

 Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης

Διεύθυνση Ατομικών Ρυθμίσεων

 

Με τη θεσμοθέτηση νέων νομοθετημάτων  τέθηκαν σε ισχύ αρκετές διατάξεις που αφορούν στην προθεσμία καθώς και στη διαδικασία υποβολής εντύπων που άπτονται των υποχρεώσεων των εργοδοτών προς το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» καθώς και το Ο.Π.Σ. του ΣΕΠΕ. Ειδικότερα:

1)  Ν.4488/2017, Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»

 -Με το άρθρο 36 θεσπίστηκαν οι κάτωθι υποχρεώσεις του εργοδότη:

α) Καταχώριση κάθε αλλαγής ή τροποποίησης ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», το αργότερο ως και την ίδια ημέρα κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η αλλαγή ή τροποποίηση και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Η σχετική ρύθμιση υφίστατο σχεδόν αυτούσια και  στην προηγούμενη και καταργηθείσα πλέον, παράγραφο 1 του άρθρου 55 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

β) Υπερεργασία: Υποχρεωτική καταχώρηση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.  Με το προηγούμενο νομικό πλαίσιο η υπερεργασία αποτελούσε διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, δεν απαιτείτο αναγγελία ή άδεια Αρχής και ο εργοδότης είχε υποχρέωση, μόνον, καταβολής της σχετικής αμοιβής 20%.  (άρ.1, ν.3385/05 και παρ.10 άρ.74 ν.3863/10).

γ) Υπερωρίες: Υποχρεωτική καταχώριση  στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» της νόμιμης, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακής απασχόλησης, πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.  Κατά το προηγούμενο νομικό πλαίσιο η νομιμοποίηση επερχόταν με την καταχώρηση στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της ( Άρ. 80 του Ν.4144/2013 και αρ.55 του Ν.4310/2014),

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζόμενου ή υπερωριακή του απασχόληση χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», πριν την έναρξη πραγματοποίησής της, επιβάλλονται στον εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του Ν.3996/2011.     

Η  εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης του άρθρου 36 προϋποθέτει την έκδοση Απόφασης από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ( δεν έχει εκδοθεί ακόμη).

-Με το άρθρο 38 προβλέπεται ότι ο εργοδότης υποχρεούται να αναγγέλλει με ηλεκτρονική υποβολή των σχετικών εντύπων που προβλέπονται στην Υπ. Απόφαση 29502/85/2014 ( Β΄ 2390), στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ( έντυπο Ε5), ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ( έντυπο Ε6),  ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ( έντυπο Ε7), το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα  οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου,  αντίστοιχα.

 Η διαδικασία αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης λαμβάνει χώρα με ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο ή με εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, εντός  τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την οικειοθελή του αποχώρηση. Η αναγγελία γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης. Αν ο εργοδότης αναγγείλει εκπρόθεσμα την οικειοθελή αποχώρηση, η σύμβαση εργασίας θεωρείται ότι λύθηκε με άτακτη καταγγελία εκ μέρους του.

2) Ν.4488/2017, ΟΠΣ-ΣΕΠΕ

 - Με το άρθρο 37 προβλέπεται η υποχρέωση του εργοδότη που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), το απασχολούμενο προσωπικό {(αντικατέστησε το άρθρο 33 του Ν. 1836/1989 (Α΄79)}, πριν την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. Αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης, τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου, με ευθύνη του εργοδότη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του εργοδότη με την υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας στο ΟΠΣ του ανωτέρω προσωπικού επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης 27397/122/2013 (Β΄2062), (ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας). Επιπλέον, σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης δεν τηρεί την ως άνω αναγγελία, για κάθε ημέρα απασχόλησης, στον τόπο εκτέλεσης του έργου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 24 του Ν.3996/2011 (Α΄ 170).

Η εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης του άρθρου 37 προϋποθέτει την έκδοση Απόφασης από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ( δεν έχει εκδοθεί ακόμη).

-Με το άρθρο 119,  θεσμοθετήθηκε η δημιουργία Ηλεκτρονικών Βάσεων καταχώρισης δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας, που θα λειτουργούν στο πλαίσιο του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και στις οποίες εντάσσονται τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις απαραίτητες, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, προϋποθέσεις για την ανάληψη καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εξεδόθη  η αριθ.50067/28/2017 Υπουργική Απόφαση (Β΄3952) η οποία ρυθμίζει όλα τα θέματα δημιουργίας της σχετικής Ηλεκτρονικής βάσης καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας. Από 1-6-2018 η ανάθεση σε Τεχνικούς Ασφάλειας λαμβάνει χώρα  αποκλειστικά από την Ηλεκτρονική Βάση του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.