Γιάννος Γ. Παραμυθιώτης, Δ. Ν. – Δικηγόρος, «Ο Εργαζόμενος Δημιουργός, το σημείο συνάντησης του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας με το Εργατικό Δίκαιο» (Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, 2018)

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣΗ μονογραφία αυτή αποτελεί τη διδακτορική διατριβή του κ. Παραμυθιώτη, η οποία πραγματεύεται ένα θέμα το οποίο δεν έχει αναλυθεί μέχρι σήμερα σε επίπεδο μονογραφίας: τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από τη δημιουργία έργων κατά την εκτέλεση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Το εν λόγω θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στις ημέρες μας, λόγω της σύγχρονης οικονομίας, όπου η πλειοψηφία των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας δημιουργείται εντός επιχειρήσεων από εργαζομένους που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπως π.χ. δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, φωτογράφοι, προγραμματιστές, web designers, κ.α.

Κατά τη δημιουργία έργων από εργαζόμενους, ο εργαζόμενος δημιουργός και ο εργοδότης έχουν συχνά αντιτιθέμενα συμφέροντα, τόσο περιουσιακής όσο και ηθικής φύσης. Έτσι συγκρούεται το συμφέρον του δημιουργού να ελέγχει το έργο του και να απολαμβάνει τους οικονομικούς του καρπούς και το συμφέρον του εργοδότη να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται ακώλυτα το παρασχεθέν στην επιχείρησή του αγαθό για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών του σκοπών.

Το έργο αποτελείται από δέκα κεφάλαια: α) Η πρωτότυπη κτήση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, β) η έννοια και η διάγνωση της εξαρτημένης εργασίας, γ) τα υπηρεσιακά έργα, δ) τα ελεύθερα έργα, ε) η μεταβίβαση στον εργοδότη των περιουσιακών εξουσιών που απορρέουν από το υπηρεσιακό έργο, στ) το εύρος του δικαιώματος εκμετάλλευσης του υπηρεσιακού έργου από τον εργοδότη, ζ) οι περιουσιακές αξιώσεις του εργαζόμενου δημιουργού, η) το ηθικό δικαίωμα του εργαζόμενου δημιουργού, θ) η δημιουργία προγραμμάτων Η/Υ από εργαζόμενους και ι) δημιουργοί απασχολούμενοι στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ.