Κώστας Δ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Εργατικού Δικαίου, Νομικής Σχολής Αθηνών, «Βασικοί Εργατικοί Νόμοι» (2η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, 2018)

βασικοι εργατικοί νόμοιΣτη δεύτερη έκδοση του κώδικα «Βασικοί Εργατικοί Νόμοι» παρουσιάζεται μια ενημερωμένη συλλογή των σημαντικότερων νομοθετημάτων ατομικού και συλλογικού εργατικού δικαίου μέχρι και τον Ν. 4512/2018.

Τα νομοθετήματα αυτά κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες ενότητες: α) σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, β) ειδικές συμβάσεις εργασίας, γ) χρόνος εργασίας και άδειες, δ) μισθός, ε) δυσμενείς διακρίσεις, στ) προστασία ειδικών κατηγοριών εργαζομένων, ζ) αλλοδαποί εργαζόμενοι, η) υγεία και ασφάλεια, θ) καταγγελία σύμβασης εργασίας, ι) δημόσιο δίκαιο, ια) συνδικαλισμός, συλλογική διαπραγμάτευση και απεργία και ιβ) εκμετάλλευση και συμμετοχή.