Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης 487/2018: «περί εφάπαξ βοηθήματος» (Με παρατηρήσεις του Καθηγητή της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Άγγελου Στεργίου)

ΙΙ. Ειδικό Δικαστήριο άρθρου 88 του Συντάγματος (Μισθοδικείο) 2/2018: «Αντισυνταγματικές οι μειώσεις συντάξεως των δικαστικών λειτουργών»

ΙΙΙ. Άρειος Πάγος 1050/2018: «συσχέτιση αποδοχών – επιδόματος άδειας με το δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας»

IV. Άρειος Πάγος 473/2018 «περί εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας κατά τον καθορισμό του ποσού χρηματικής ικανοποιήσεως σε περίπτωση θανάτου μισθωτού»

V. Άρειος Πάγος 411/2018: «περί μη εφαρμογής της αρχής της ισότητας μεταξύ μόνιμων και εποχικών πυροσβεστών»

VI. Άρειος Πάγος 21/2018: «δεν επηρεάζει το κύρος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εγκύου η παράλειψη κοινοποιήσεως αυτής στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας»

VII. Μονομελές Εφετείο Πειραιώς 177/2018: «περί ζητημάτων μετενέργειας ΣΣΕ και καταγγελίας ατομικής σύμβασης εργασίας»

VIII. Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 49/2018: «προϋποθέσεις για την ισχύ της ειδικής προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών από την απόλυση»

IX. Άρειος Πάγος 1833/2017: «περί μεταβίβασης επιχείρησης»

X. Άρειος Πάγος 2027/2017: «περί συνεπειών ακυρότητας καταγγελίας σύμβασης έμμισθης εντολής»

XI. Άρειος Πάγος 1898/2017: «περί του εφαρμοστέου πλαισίου προσλήψεων στην ΟΤΕ Α.Ε.»

XII. Άρειος Πάγος 1970/2017: «περί του χρόνου χορήγησης της ετήσιας άδειας»

XIII. Άρειος Πάγος 1889/2017: «περί καταγγελίας συμβάσεως εργασίας και αρχής αναλογικότητας»

XIV. Άρειος Πάγος 889/2017: «περί ετήσιας άδειας και δανεισμού μισθωτού σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας»

XV.Άρειος Πάγος 1899/2017: «περί προσαύξησης αμοιβής για νυχτερινή εργασία»

XVI. Άρειος Πάγος 121/2017: «περί καταγγελίας συμβάσεων εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων»

XVII. Άρειος Πάγος 1247/2017: «περί ζημίας εργοδότη από πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων μισθωτού»

XVIII. Άρειος Πάγος 773/2017: «περί συμφωνίας για την εφαρμογή ΣΣΕ σε μη δεσμευομένους»

XIX. Άρειος Πάγος 1149/2017: «περί των στοιχειών, που πρέπει να περιέχει η δήλωση εξόφλησης εργαζομένων»

XX. Άρειος Πάγος 1114/2017:«περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας»

XXI. Άρειος Πάγος 771/2017: «περί βιβλιαρίου υγείας και εκ περιτροπής εργασίας»

XXII. Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5405/2017: «περί μεταβίβασης επιχειρήσεως και πτώχευσης»

XXIII. Άρειος Πάγος 699/2015: «περί πρόσθετων παροχών (bonus) και αποζημίωσης απόλυσης»