Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

 

I. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-260/17: «περί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου με αναθέτουσες αρχές»

II. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-331/17: «περί συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε ιδρύματα λυρικής τέχνης και συμφωνικής μουσικής»

III. Απόφαση του ΔΕΕ  στην υπόθεση C-451/17: «περί του κοινωνικοασφαλιστικού καθεστώτος αποσπασμένων εργαζομένων»

IV. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-12/2017: «περί δυνατότητας μη θεώρησης της γονικής άδειας ως χρόνου πραγματικής εργασίας για τον καθορισμό της ετήσιας άδειας»

V. Απόφαση του ΔEE στην υπόθεση C-96/17: «περί επανόρθωσης σε περίπτωση καταχρηστικής πειθαρχικής απόλυσης εργαζομένων ορισμένου χρόνου»

VΙ. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C-57/17: «περί της έννοιας της αποζημίωσης σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη»

VΙΙ. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C–2/2017: «περί του ασφαλιστικού καθεστώτος διακινούμενων εργαζόμενων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελβετία»

VIII. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C – 677/16: «περί αποζημίωσης εργαζομένων ορισμένου χρόνου»

IX. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C – 574/16: «περί συσχέτισης αποζημίωσης καταγγελίας συμβάσεων εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου»

X. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C–338/17: «περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη»

XI. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C–60/17: «περί εφαρμογής της οδηγίας μεταβίβασης επιχείρησης σε περίπτωση ανάθεσης της δραστηριότητας επιτήρησης των εγκαταστάσεων σε άλλη εταιρία»

XII. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C – 451/16: «περί προϋποθέσεων χορήγησης σύνταξης γήρατος σε περίπτωση αλλαγής φύλου»

XIΙI. Απόφαση του ΔΕΕ στην υπόθεση C–414/16: «περί θρησκεύματος ως επαγγελματικής απαίτησης»

XIV. Απόφαση του ΔΕΕ  στην υπόθεση C-103/16: «περί προστασίας σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων εγκύων, λεχώνων και γαλαχουσών γυναικών»

  - Αποφάσεις Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

I. Απόφαση ΕΔΔΑ στην υπόθεση Libert κατά Γαλλίας: «περί εργοδοτικής πρόσβασης σε αρχεία ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζομένου»

II. Απόφαση ΕΔΔΑ στην υπόθεση Huelya Ebru Demirel κατά Τουρκίας: «περί μη πρόσληψης λόγω φύλου και μη εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων»