Εγγρ. ΕΦΚΑ Σ45/2/568494/30.4.2018 «περί μετατροπής σύνταξης από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, μετά τη λειτουργία του ΕΦΚΑ»

 

Εγγρ. ΕΦΚΑ Σ45/2/568494/30.4.2018

Σχετ.: Η αριθ. 76/2000(1) εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ11221/50890/159/20.3.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το οποίο, για τους συνταξιούχους οι οποίοι ζητούν την μετατροπή της σύνταξής τους από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, λόγω συρροής δικαιώματος, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά λειτουργία του ΕΦΚΑ από 1.1.2017, οι διατάξεις του άρθ. 9 του ν. 4476/1965 που εφαρμόζονταν από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

*

Συρροή δικαιωμάτων αιτίας συνταξιοδότησης

Εγκ. Υπ. Εργασίας Φ.11221/50890/159/20.3.2018

Σε απάντηση του αριθμ. πρωτ. Σ45/1/1416659/30.10.2017 εγγράφου σας, σχετικά με το ερώτημά σας εάν εξακολουθούν να ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του άρθρ. 9 του ν. 4476/1965, από 1.1.2017 και μετά την λειτουργία του ΕΦΚΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α’) ορίσθηκε ρητά ότι μέχρι τη θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας όλων των ασφαλισμένων του Ε.Φ.Κ.Α., το Δημόσιο και οι λοιποί εντασσόμενοι στον ΕΦΚΑ φορείς κλάδοι και τομείς, εξακολουθούν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας ως προς τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης, καθώς και να καταβάλλουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας, σύμφωνα με τις, μέχρι την ισχύ του νόμου, γενικές και καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων φορέων.

Δεδομένου ότι, έως σήμερα δεν έχουν θεσπιστεί, και μέχρι να θεσπιστούν, νέοι ενιαίοι κανόνες για την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, όλων των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, τηρουμένων των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων για τη προστασία της εν λόγω κατηγορίας και δεν υφίσταται από τις διατάξεις του ν. 4387/2016 ή άλλου μεταγενέστερου νόμου άλλη πρόβλεψη ως προς τη συνταξιοδότηση της συγκεκριμένης κατηγορίας συνταξιούχων, οι οποίοι ζητούν τη μεταβολή της σύνταξής τους από αναπηρίας σε γήρατος και αντίστροφα, λόγω σωρείας δικαιωμάτων, εξακολουθούν να ισχύουν οι προαναφερόμενες διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μετά την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ από 1.1.2017.