ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΠΕΝΤ.) 2/18 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται της επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας»

 

(Πρ. Καταθ. Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. Και Κοιν. Αλληλεγγύης 8/26-7-2018)

Η ΠΕΝΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΕΔ
(του άρθρου 16Α του Ν. 1876/90)

Με της σκέψεις αυτές

Η Επιτροπή

Δέχεται εν μέρει την έφεση του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Διαμορφώνει ως εξής τη διαιτητική απόφαση:

«Άρθρο 1. – Πεδίο Εφαρμογής. – Της διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι της της χώρας που απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας της επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων.

Βασικοί μισθοί προσωπικού

1.1α Τα κλιμάκια των βασικών μισθών των εργαζομένων της επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων, ορίζονται από 1 έως 42 και διαμορφώνονται ως εξής:

ΚΛΙΜ.

1.1.2017

1

956

2

959

3

961

4

964

5

967

6

970

7

988

8

991

9

1021

10

1030

11

1078

12

1078

13

1094

14

1097

15

1110

16

1113

17

1130

18

1136

19

1150

20

1158

21

1165

22

1168

23

1177

24

1180

25

1196

26

1203

27

1215

28

1223

29

1229

30

1232

31

1236

32

1246

33

1256

34

1267

35

1279

36

1289

37

1298

38

1299

39

1300

40

1301

41

1302

42

1303

1.1.β. Αφορά όσους προσελήφθησαν μετά τη λήξη ισχύος του πρακτικού συμφωνίας από 9-6-2011 (ΠΚ 28/23-6-2011) ή θα προσληφθούν εφεξής.

Ο βασικός μισθός των ανωτέρω εργαζομένων ορίζεται ως εξής:

α. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, οι οποίοι κατά την πρόσληψή της είχαν μηδενική ή μικρότερη των 12 μηνών προϋπηρεσία στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης ορίζεται σε επτακόσια τριάντα πέντε (735) ευρώ.

Β. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, οι οποίοι, κατά την πρόσληψή της είχαν προϋπηρεσία στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, για το διάστημα πριν της 14-2-2012, μεγαλύτερη των 12 μηνών, ορίζεται σε οκτακόσια είκοσι πέντε (825) ευρώ.

Γ. Ο βασικός μισθός των εργαζομένων, οι οποίοι κατά την πρόσληψή της είχαν προϋπηρεσία στον κλάδο ιδιωτικής ασφάλισης, για το διάστημα πριν της 14-2-2012, μεγαλύτερη των 24 μηνών, ορίζεται σε εννιακόσια (900) ευρώ.

Δ. Σε καμία περίπτωση δεν θίγονται ευνοϊκότεροι καταβαλλόμενοι ή συμβατικά συμφωνημένοι μισθοί εργαζομένων των κατηγοριών αυτών.

Ε. Εφόσον η διαφορά μεταξύ του ήδη συμφωνημένου βασικού μισθού σε σχέση με τον βασικό μισθό, της διαμορφώνεται με την παρούσα διάταξη, είναι μεγαλύτερη του 12%, δεν καταβάλλεται το επιπλέον ποσό. Ο βασικός μισθός δεν μπορεί να είναι μικρότερος των επτακοσίων τριάντα πέντε (735) ευρώ.

1.2. Για την ένταξη στα παραπάνω μισθολογικά κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.

Α) Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο εργαζόμενος δεν παρέχει μεν εργασία, αλλά διατηρεί σύμφωνα με το νόμο το δικαίωμα της αποδοχές του (ετήσια νόμιμη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερημερίας εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.).

β) Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία, γεν. πρακτορείο κ.λπ. ως άρθρο 1 της παρούσας, σε καθήκοντα ομότιμα ή συναφή με αυτά που ανήκουν στην ήδη κατεχόμενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται με την κατάθεση των σχετικών πιστοποιητικών, ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια. Αν τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κατατεθούν στον εργοδότη μέσα σε 6 μήνες από την πρόσληψη, ο εργοδότης υποχρεούται να συνυπολογίσει την προϋπηρεσία αναδρομικά από την πρόσληψη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 6μηνης προθεσμίας αλλά σε δύο χρόνια από την πρόσληψη, ο εργοδότης αναγνωρίζει την προϋπηρεσία από την ημερομηνία κατάθεσης των πιστοποιητικών. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος καταθέσει τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της 2ετίας, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία.

1.3 Τα παραπάνω ισχύουν για απασχόληση κατά το πλήρες ωράριο που προβλέπει ο νόμος ή η σύμβαση αυτή ―όποιο είναι μικρότερο― ή τυχόν ακόμη μικρότερο συγκεκριμένης επιχείρησης. Για της απασχολούμενους επί μικρότερο χρόνο, οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί μειώνονται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης.

Άρθρο 2. – Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας. – α) Καταβάλλεται επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο εργαζόμενος. Το επίδομα αυτό ισούται με το γινόμενο του βασικού μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος επί τον εκάστοτε συντελεστή (ποσοστό) πολυετίας επί τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας, της αυτή ορίζεται σύμφωνα με την παρ. β’ του παρόντος άρθρου και με ανώτατο όριο τα 35 έτη.

Β) Ως χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή του επιδόματος αυτού, λογίζεται η υπηρεσία στον τελευταίο εργοδότη καθώς και η μέχρι πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε άλλον εργοδότη του ασφαλιστικού κλάδου.

Γ) Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας, της αυτή ορίζεται παραπάνω σύμφωνα με την παρ. β’ του παρόντος άρθρου, ο συντελεστής (ποσοστό) πολυετίας ορίζεται από 1-1-2017 σε 1,30%.

Δ) Για την καταβολή του παραπάνω επιδόματος στον εργαζόμενο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας (της αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω στην παρ. β’ από 1-1-2017) τρία (3) έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας.

Ε) Οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού ισχύουν και εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 της ΙΙΥΣ 6/12.(παρ. 17)

Άρθρο 3. – Επιστημονικά επιδόματα. – 1) Επίδομα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Για της πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα (ΑΕΙ και ΤΕΙ), καθώς και πρώην ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ), εσωτερικού και ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της Ελληνικής Πολιτείας, καταβάλλεται από 1-1-2017 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 15% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

2) Επίδομα Διδακτορικού

Για της κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της Ελληνικής Πολιτείας, καταβάλλεται από 1-1-2017 επίδομα πτυχίου ίσο με ποσοστό 20% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

3) Επίδομα Master

Για της κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εσωτερικού ή ισοτίμων εξωτερικού, αναγνωρισμένων από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα της Ελληνικής Πολιτείας, καταβάλλεται από 1-1-2017 επίδομα Master ίσο με ποσοστό 18% επί του εκάστοτε βασικού μισθού του εργαζόμενου.

Της κατόχους πτυχίου Διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ και ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ, καταβάλλεται μόνο το επίδομα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών, συμψηφιζομένου του τυχόν κατωτέρου επιδόματος.

Της κατόχους περισσοτέρων του της τίτλου σπουδών της της βαθμίδας καταβάλλεται μία φορά το επίδομα που αναλογεί στη βαθμίδα του πτυχίου της.

4) Επίδομα ασφαλιστικών σπουδών:

Καταβάλλεται επίδομα 8% επί του βασικού μισθού της κατέχοντες πιστοποιητικά σπουδών για το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών και το Ετήσιο Χρηματοοικονομικό Πρόγραμμα (Diploma in Insurance /CII) του ΕΙΑΣ, το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του ΕΠΙ καθώς και της κατέχοντες το Δίπλωμα Ασφαλιστικών Σπουδών (ΔΑΣ). Καταβάλλεται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού της πτυχιούχους Associateship (Advanced Diploma in Insurance/ACII).

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος είναι κάτοχος περισσοτέρων του της εκ των προβλεπομένων στην παρούσα παράγραφο 4 πιστοποιητικών, το ως άνω επίδομα καταβάλλεται σ’ αυτόν μία μόνο φορά (το μεγαλύτερο).

Το ως άνω επίδομα ασφαλιστικών σπουδών καταβάλλεται σωρευτικά και δεν συμψηφίζεται, εάν συντρέχει, με επίδομα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Άρθρο 4. – Επίδομα τέκνων και προστατευόμενων μελών με ειδικές ανάγκες. – Της υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους που έχουν τέκνα με πνευματική ή σωματική ή ψυχική αναπηρία ή και προστατευόμενα μέλη με ειδικές ανάγκες, εφόσον τα προστατευόμενα μέλη στερούνται εισοδήματος, χορηγείται από 1-1-2017 επίδομα 10% με βάση υπολογισμού στο 25° κλιμάκιο. Το επίδομα αυτό, ειδικά για τα τέκνα που εμπίπτουν στην κατηγορία του παρόντος άρθρου, δεν διακόπτεται με την ενηλικίωση του τέκνου ή του προστατευόμενου μέλους όσο διαρκεί η αναπηρία, πλην των περιπτώσεων εκείνων που εργάζονται ή έχουν εισόδημα σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

Άρθρο 5. – Μειωμένο ωράριο σε εργαζόμενους με αναπηρία 67% και άνω καθώς και σε παραπληγικούς και τετραπληγικούς. – Οι εργαζόμενοι που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία έχουν μειωμένο ωράριο μιας ώρας την ημέρα, είτε κατά την προσέλευση είτε κατά την αποχώρησή της.

Σε περίπτωση που προβλέπεται για τα συγ-κεκριμένα άτομα μειωμένο ωράριο βάσει της διάταξης θα χορηγείται το μειωμένο ωράριο της παρούσας.

Άρθρο 6. – Οδοιπορικά – εκτός έδρας. – 1. Εισπράκτορες και άλλοι μισθωτοί που είναι υποχρεωμένοι από την εργασία που της έχει ανατεθεί να μετακινούνται εκτός γραφείου κατά κύρια απασχόληση, δικαιούνται επί πλέον του εις χρήμα μισθού της και μηνιαία αποζημίωση € 20 από 1-1-2017.

  1. 2. Μισθωτοί μετακινούμενοι και διανυκτερεύοντες εκτάκτως εκτός της έδρας της εργασίας της για υπηρεσιακούς λόγους, δικαιούνται εκτός των οδοιπορικών των εξόδων και ημερήσια αποζημίωση ίση με το 1/25 του μισθού της προσαυξημένο κατά 25%.

Άρθρο 7. – Τελικές διατάξεις. – 1. Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις, μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές που έχουν θεσπιστεί με διατάξεις νόμων, με την ΕΓΣΣΕ, με ατομικές συμβάσεις, καθώς και με διατάξεις Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, δεν θίγονται από την παρούσα αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται.

2. Για της εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις περί αδειών, επιδόματος αδείας και επιδομάτων εορτών.

Άρθρο 8. – Έναρξη ισχύος. – Η ισχύς της παρούσας αρχίζει της 16-12-2016 και λήγει της 31-12-2018».

*

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του ΟΜΕΔ, της 19-7-2018.

Σημ. Προηγουμένη ρύθμιση (ΣΣΕ 29-7-2009) και ΣΣΕ 9-6-2011 βλ. ΔΕΝ 2009 σ. 1055 (τ. 1544) και ΔΕΝ 2011 σ. 985 (τ. 1585). ΠΙΝΑΚΕΣ 2010 σ. Π17 και Π43. Η ΣΣΕ 29-7-2009 είχε κηρυχθή υποχρεωτική (ΔΕΝ 2010 σ. 431).