ΑΠΟΦ.Οικ.46304/2607/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 1-6-2017 Σ.Σ.Ε.«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των εργαζομένων στα Γραφεία Ταξιδίων

 

(ΦΕΚ 3789, τεύχος Β’ της 3-9-2018)

Έχοντας υπόψη:

1. Της διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 (Α’ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και της διατάξεις». (...)(παρ. 19)

6. Την αριθμ. Οίκ. 32921/2175/13.6.2018 Εγκύκλιο με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ465Θ1Ω-9ΚΩ)(παρ. 20).

7. Την από 24-8-2018 αίτηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.).

8. Το αριθμ. ΕΞ-299499-2018/30-8-2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

9. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 31-8-2018.

10. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

11. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 1-6-2017 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για της όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των εργαζομένων στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού της της χώρας», με ΠΚ 10/10-7-2017, για όλους της εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018