ΑΠΟΦ.Οικ.46307/2609/18 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 19-4-2018 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Πρακτορειακές Επιχειρήσεις της χώρας

 

(ΦΕΚ 3789, τεύχος Β’ της 3-9-2018)

Έχοντας υπόψη:

1. Της διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 (Α’ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και της διατάξεις». (...)

6. Την αριθμ. Οίκ. 32921/2175/13-6-2018 Εγκύκλιο με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ465Θ1Ω-9ΚΩ).

7. Την από 24-8-2018 αίτηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.).

8. Το αριθμ. ΕΞ-299499-2018/30.8.2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

9. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 31-8-2018.

10. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

11. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 19-4-2018 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για της όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων της πρακτορειακές επιχειρήσεις της της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε.)», με Π.Κ. 8/23-4-2018, για όλους της εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟΦ. Οικ. 46308/2610/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 16-3-2016 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Τραπεζών – Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2016-2018»(παρ. 23) .

(ΦΕΚ 3789, τεύχος Β’ της 3-9-2018)

Έχοντας υπόψη:

1. Της διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 1876/1990 (Α’ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και της διατάξεις». (...)

6. Την αριθμ. Οίκ. 32921/2175/13.6.2018 Εγκύκλιο με θέμα: «Έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 1876/1990» (ΑΔΑ: ΨΑΩΕ465Θ1Ω-9ΚΩ).

7. Το αριθμ. ΕΞ-299499-2018/30.8.2018 έγγραφο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

8. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 31-8-2018.

9. Τα στοιχεία του φακέλου, από τα οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της πιο πάνω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου.

10. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε γενικώς υποχρεωτική την από 16-3-2016 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Τραπεζών – ΟΤΟΕ για τα έτη 2016-2018, με ΠΚ 3/17-3-2016, για όλους της εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου, που αφορά αυτή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2018