Δ. Ζερδελής, Δ. Σιδέρης, «Εργατική Νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα» (Εκδόσεις Σάκκουλα, 2018)

ΖΕΡΔΕΛΗΣ222222Η έκδοση αυτή περιέχει τα βασικά νομοθετήματα του εργατικού δικαίου, σε μια προσπάθεια μείωσης των προβλημάτων που δημιουργεί η έλλειψη ενός κώδικα εργασίας. Στα νομοθετήματα συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις από ορισμένα γενικά νομοθετήματα, όπως είναι ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας και ο Πτωχευτικός Κώδικας, στο βαθμό που αυτά παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις εργασιακές σχέσεις. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζουν ζητήματα εργατικού δικαίου.