ΑΠΟΦ. οικ.41821/939/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Οικονομικών «Μείωση απαιτούμενων ημερομισθίων για την επιδότηση λόγω ανεργίας των εκπαιδευτικών σε Φροντιστήρια και Κέντρα ξένων γλωσσών [...]

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 1545/85 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’ 91), όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του Ν. 4415/16 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), όπως ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του Ν. 2956/01 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258), όπως ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύουν.
  5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 4320/15 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29). (...)
  6. Την αριθμ. Δ. ΑΣΦ.1280/1595239/45/7-12-2017 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ «Υπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών» (ΑΔΑ: Ω2ΑΑ465ΧΠΙ-ΗΡ1).(…)
  7. Το αριθμ. οικ. 32424/2617/12-6-2018 έγγραφο εισήγησης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων και το γεγονός ότι η παρούσα οικονομική ενίσχυση σε καμία περίπτωση δεν παρέχει άμεσο ή έμμεσο πλεονέκτημα στην επιχείρηση, ούτε υποκαθιστά ή απαλλάσσει την επιχείρηση από οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεών της έναντι των πρώην εργαζομένων της. (...)
  8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 60.000.000 ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ 0651.00 «Επιδόματα ανεργίας» οικονομικού έτους 2018,

αποφασίζουμε:

Τη μείωση των ημερομισθίων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 1545/85 (Α’ 91) όπως ισχύει, στα εκατό ημερομίσθια (100) για τον κλάδο των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για την επιδότηση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών λόγω ανεργίας, μετά τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή τη λύση της σύμβασης εργασίας τους, για το σχολικό έτος 2017 - 2018.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018