ΑΠΟΦ. Φ7/155762/Δ4/2018 Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης - Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υγείας «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» [...]

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις

1.1. του Ν. 4186/13 και ιδίως τα άρθρα 7,9 και 14 «Αναδιάρθρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), όπως ισχύει,

1.2. της υποπερ. 4.1, περ. 4, παρ. Γ’, άρθρο 3 του Ν. 4336/15 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),

1.3. του Ν. 4331/15 και ιδίως του άρθρου 13 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α’ 69), όπως ισχύει,

1.4. του άρθρου 27 του Ν. 4320/15 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29),

1.5. του Ν. 4314/14 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 - 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/05 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 28, σε συνδυασμό με το άρθρο 20 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

1.6. του Ν. 3879/10 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163),

1.7. του Ν. 3699/08 και ιδίως του άρθρου 8, «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199), όπως ισχύει,

1.8. του Ν. 3475/06 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146),

1.9. του Ν. 2956/01 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258),

1.10. του Ν. 2434/96 «Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις» (Α’ 188),

1.11. του άρθρου 94 παρ. 3 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), (...)

1.29. της αριθμ. 36618/Γ2/30-3-2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β’ 940),

1.30. της αριθμ. οικ. 32143/11-6-2018 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Β’ 2401),

1.31. της αριθμ. 131149/Γ2/18-8-2014 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ του Ν. 3475/06 (Α’ 146) με τις ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ Ν. 4186/13 (Α’ 193)» (Β’ 2298),

1.32. της αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-5-2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) του Ν. 4386/16 (Α’ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β’ 1489),

1.33. της αριθμ. Φ9/111628/Δ4/3-7-2018 (Β’ 2726) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ» (Β’ 3529),

1.34. της αριθμ. Φ7/136312/Δ4/11-8-2017 (Β’ 2859) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ»,

1.35. της αριθμ. 26412/16-2-2017 (Β’ 490) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ»,

1.36. της αριθμ. 26385/16-2-2017 (Β’ 491) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», όπως ισχύει,

1.37. της αριθμ. 428/514749/18-4-2018 19ης εγκυκλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ των μαθητευόμενων.... και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑΛ»,

1.38. του αριθμ. 32844/743/13-6-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Διευκρινήσεις περί εργατικών και ασφαλιστικών θεμάτων που άπτονται των συμβάσεων μαθητείας στο πλαίσιο του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας»,

1.39. του αριθμ. Φ.40021/οικ.18530/1001/30-3-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών με θέμα «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του Ν. 4529/18 (Α’ 56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ και στους ανέργους»,

1.40. του αριθμ. 42619/968/3-8-2018 εγγράφου της Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με μαθητευόμενους ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, Μεταλυκειακού Έτους Μαθητείας - αρμοδιότητας ΥΠΠΕΘ, ΙΕΚ», (...)

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1. – Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας». – Το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» είναι προαιρετικό. Η υλοποίησή του πραγματοποιείται σε ΕΠΑΛ σε συνεργασία με ΕΚ ολόκληρης της Επικράτειας. Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των μαθητευομένων καθώς και όλα τα σχετικά με αυτήν έχει το εκάστοτε ΕΠΑΛ/ΕΚ. Το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» απευθύνεται σε α) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ (Ν. 4386/16, Ν. 4186/13, Ν. 3475/06), β) κατόχους απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ (Ν. 4386/16, Ν. 4186/13, Ν. 3475/06), γ) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑΛ και δ) κατόχους απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ.) του Ν. 4415/16, όπως ισχύει. Τα κριτήρια επιλογής - κατάταξης των υποψηφίων περιλαμβάνονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Η ρύθμιση ζητημάτων λειτουργίας τμημάτων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στη με αριθμό Φ9/111628/Δ4/3-7-2018 (Β’ 2726) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει.

Άρθρο 2. – Διάρκεια, πρόγραμμα σπουδών και αναθέσεις διδακτικού έργου σε εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. – Η εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9) μηνών και βασίζεται σε Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας που καταρτίζει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και πληρούν τις προδιαγραφές ποιότητας, που θέτει το εγκεκριμένο Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και τα κριτήρια, τα οποία είναι συμβατά με τα ισχύοντα αντίστοιχα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα του ΕΟΠΠΕΠ.

Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται:

Α. «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑΛ. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η διδασκαλία κάποιων ωρών για οποιοδήποτε λόγο, οι διδακτικές ώρες αναπληρώνονται μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διάρκειας του προγράμματος εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας και το αργότερο μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Ο τρόπος αναπλήρωσης των διδακτικών ωρών αποφασίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου στο οποίο πραγματοποιείται το εργαστηριακό μάθημα του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» μετά από γραπτή εισήγηση του διδάσκοντος εκπαιδευτικού με την οποία προτείνει την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή του ΕΠΑΛ.

Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», το οποίο πραγματοποιείται σε φορείς του κατά το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 (Α’ 101) δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, που καλείται εφεξής «εργοδότης», σε αντικείμενα αντίστοιχα των ειδικοτήτων που προκηρύσσονται, συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια). Συγκεκριμένα το πρόγραμμα είναι διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραμείνει κλειστός οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, ο μαθητευόμενος πρέπει να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας (12 εργάσιμες ημέρες). Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και δεν επαρκούν οι κανονικές ημέρες άδειας του μαθητευόμενου προς κάλυψη αυτού, το Πρόγραμμα συνεχίζεται με τροποποίηση της σύμβασης ως προς το χρόνο λήξης και μέχρι την ολοκλήρωση 156 ημερών συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας.

Η ρύθμιση ζητημάτων εκπαιδευτικού έργου ορίζεται στη με αριθμό Φ9/111628/Δ4/3-7-2018 (Β’ 2726) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ», όπως ισχύει. Στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» απασχολείται εκπαιδευτικό προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια όπως ορίζεται στο Ν. 4547/18 (άρθρο 87, παρ. 2).

Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας που εφαρμόζεται στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας», δύναται να προσαρμόζεται μερικώς σε τοπικές ανάγκες/ιδιαιτερότητες συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετες μαθησιακές ενότητες/δραστηριότητες στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης.

Άρθρο 3. – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κριτήρια επιλογής υποψηφίων και κατάρτισης Πίνακα Κατάταξης Συμμετεχόντων. – Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» έχουν όσοι ικανοποιούν και τα δύο παρακάτω κριτήρια:

α) Είναι κάτοχοι α1) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/16, του Ν. 4186/13 ή του Ν. 3475/06, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α2) απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4386/16, του Ν. 4186/13 και του Ν. 3475/ 06, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων ή α3) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου ((ΕΝΕΕΓΥ-Λ) του Ν. 4415/16, όπως ισχύει.

β) Βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Όσοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας», κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη σχολική δομή που πραγματοποιείται Τάξη Μαθητείας στην ειδικότητά τους. Στη δημόσια πρόσκληση θα περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης, υποβολής ενστάσεων και κατάρτισης οριστικού πίνακα κατάταξης καθώς και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις (α και β) κατατάσσονται κατ’ έτος αποφοίτησης και προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει, βάσει του χρόνου κτήσης του Πτυχίου τους, κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων των παλαιότερων σχολικών ετών. Στη συνέχεια για κάθε έτος οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν με βάση την ακόλουθη σειρά:

 1. Κάτοχοι: α) απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4386/16, ανεξαρτήτως ηλικίας και β) απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) του Ν. 4415/16, όπως ισχύει.
 2. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4386/16, ανεξαρτήτως ηλικίας, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 3. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4186/13 και του Ν. 3475/06, κάτω των 25 ετών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 4. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4186/13 και του Ν. 3475/06, κάτω των 25 ετών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 5. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4386/16, του Ν. 4186/13 και του Ν. 3475/06, άνω των 25 ετών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 6. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ του Ν. 4386/16, του Ν. 4186/13 και του ν. 3475/06, άνω των 25 ετών, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
 7. Κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑΛ, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου Ειδικότητας.

Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου συμμετέχουν στα τμήματα «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» με τις ακόλουθες επιλογές:

 1. με δεσμευμένη θέση Μαθητείας,
 2. σε ποσοστό προκηρυχθεισών θέσεων αθροιστικά έως 10% εάν έχουν υποβληθεί αιτήσεις αποφοίτων ΕΝΕΕΓΥ-Λ, ανεξαρτήτως ηλικίας,
 3. σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης αποφοίτων που αναφέρονται ανωτέρω, σε περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από το 10% των προκηρυχθεισών θέσεων.

Σημειώνεται ότι υποψήφιοι που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και έχουν αναζητήσει και λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη οι ίδιοι, δικαιούνται θέση στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» στην ειδικότητά τους, εφόσον η Τάξη Μαθητείας λαμβάνει έγκριση λειτουργίας από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που είναι κάτοχοι πτυχίου δύο ή περισσότερων ειδικοτήτων δύνανται να συμμετέχουν στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε μία ειδικότητα της επιλογής τους.

Άρθρο 4. – Ειδικότητες του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας». – Οι ειδικότητες που προσφέρονται στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» προσδιορίζονται στη δημόσια πρόσκληση των Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Άρθρο 5. – Συμμετοχή των εργοδοτών. – Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πραγματοποιείται σε φορείς του κατά το άρθρο 51 του Ν. 1892/90 (Α’ 101) δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του άρθρου 4 της παρούσης. Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» πληρούν τις προϋποθέσεις της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας».

Άρθρο 6. – Υποχρεώσεις των εργοδοτών που συμμετέχουν στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας». – Οι εργοδότες που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» ΕΠΑΛ, οφείλουν να διασφαλίζουν τα παρακάτω κριτήρια που τους αναδεικνύουν σε δομές παροχής ποιοτικής Μαθητείας:

 1. Ο εργοδότης εφαρμόζει τις αρχές της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας».
 2. Μεταξύ του εργοδότη και του μαθητευόμενου συνάπτεται «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». Η Σύμβαση Μαθητείας, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/των εκπαιδευτή/των στο χώρο εργασίας, καθώς και η επαγγελματική του ειδικότητα, συντάσσεται σε τρία (3) πρωτότυπα και λαμβάνουν από ένα ο εργοδότης, το ΕΠΑΛ και ο μαθητευόμενος. Ο εργοδότης τηρεί τους όρους της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το «Πρόγραμμα Μάθησης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» υλοποιείται με βάση το πρόγραμμα σπουδών μαθητείας της ειδικότητας, περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της Σύμβασης Μαθητείας. Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν να καταγγελθεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση υπέρβασης των απουσιών ή οικειοθελούς αποχώρησης με Υπεύθυνη Δήλωση του μαθητευόμενου, ο επόπτης - εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ ή του ΕΚ ή του ΕνΕΕΓΥ-Λ. που είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του «Προγράμματος μάθησης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» συντάσσει γραπτή εισήγηση την οποία υποβάλλει στον Διευθυντή του ΕΠΑΛ. Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ ενημερώνει εγγράφως τον εργοδότη για να προβεί σε διαδικασίες καταγγελίας της σύμβασης. Ο Διευθυντής του ΚΠΑ του ΟΑΕΔ ενημερώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ για τις περιπτώσεις διακοπής των συμβάσεων μαθητείας.
 3. Ο εργοδότης οφείλει να έχει εγκρίνει το σύνολο των κανονικών αδειών μέχρι τη λήξη της σύμβασης, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση 156 εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένων 12 ημερών κανονικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1346/83, όπως ισχύει.
 4. Ο εργοδότης ορίζει έμπειρο στέλεχος συναφούς επαγγελματικής ειδικότητας με τον μαθητευόμενο ως «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας», ο οποίος αναλαμβάνει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η απουσία «εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας» είναι αιτία μη υπογραφής ή ακύρωσης της σύμβασης.
 5. Ο εργοδότης πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό για την εκπαίδευση στο χώρο του στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
 6. Ο εργοδότης μεριμνά για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας εργασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης, οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.
 7. Ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τον μαθητευόμενο για τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και να τον εντάσσει ομαλά στο εργασιακό περιβάλλον.
 8. Ο εργοδότης οφείλει να συνεργάζεται με το ΕΠΑΛ ή ΕΚ για την υλοποίηση του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον μαθητευόμενο εργασίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.
 9. Ο εργοδότης οφείλει να τηρεί όλα τα μέσα (ηλεκτρονικά και έντυπα) για την παρακολούθηση της υλοποίησης του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», όπως ορίζεται από τον «Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και σε εγκυκλίους των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ.
 10. Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της Μαθητείας και τη διακοπή αυτής (όπου απαιτείται) για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.
 11. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη στον μαθητευόμενο για την εκπαίδευσή του στο ΕΠΑΛ ή ΕΚ.
 12. Ο εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στο εργασιακό αντικείμενο όλων των εκπαιδευόμενων συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό ή τον ψυχολόγο ή τον κοινωνικό λειτουργό στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την Φ9/111628/Δ4 (ΦΕΚ Β’ 2726) υπουργική απόφαση.
 13. Ο εργοδότης δεν δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Άρθρο 7. – Υποχρεώσεις των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας». – 1. Ο μαθητευόμενος εφαρμόζει τις αρχές της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας».

 1. Ο μαθητευόμενος οφείλει να παρακολουθεί το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχει στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».
 2. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνυπογράφει τη Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη.
 3. Ο μαθητευόμενος οφείλει να εκτελεί κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος γι’ αυτόν εκπαιδευτικός (στο ΕΠΑΛ ή ΕΚ) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στο χώρο εργασίας), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».
 4. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τους όρους υγείας και ασφάλειας εργασίας του εργοδότη.
 5. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο».
 6. Ο μαθητευόμενος οφείλει να έχει εμφάνιση συμβατή με το εργασιακό περιβάλλον.
 7. Ο μαθητευόμενος οφείλει να σέβεται την κινητή και ακίνητη περιουσία του εργοδότη.
 8. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συνεργάζεται αρμονικά με τα στελέχη του εργοδότη.
 9. Ο μαθητευόμενος οφείλει να μη δημιουργεί προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες του εργοδότη.
 10. Ο μαθητευόμενος οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα τους εκπαιδευτικούς - επόπτες του ΕΠΑΛ ή ΕΚ σε περίπτωση που δημιουργείται κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία του με τον εργοδότη.
 11. Ο μαθητευόμενος οφείλει να παραμένει εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος της μαθητείας.
 12. Ο μαθητευόμενος οφείλει να προσκομίζει, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνει έγκαιρα τα απαιτούμενα έντυπα Μαθητείας σε συνεργασία με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή στο χώρο εργασίας και τον επόπτη εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για τη Μαθητεία σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
 13. Ο μαθητευόμενος οφείλει να τηρεί τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών για το εργαστηριακό μάθημα της ειδικότητας είναι 21 ώρες. Σε περιπτώσεις ασθένειας με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο φορέα στο ΕΠΑΛ που πραγματοποιείται το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας», το όριο των απουσιών δύναται να αυξηθεί κατά 14 ώρες. Κατά τη διάρκεια του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», ο μαθητευόμενος μπορεί να λάβει αναρρωτική άδεια έως 12 ημέρες, με κατάθεση δικαιολογητικού από Δημόσιο Φορέα, χωρίς να χάσει την ιδιότητα του μαθητευόμενου. Κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας οι μαθητευόμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας. Σε περίπτωση που η αναρρωτική άδεια ισχύει τόσο για ημέρες εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας όσο και για ημέρες παρακολούθησης του εργαστηριακού μαθήματος του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας», ο μαθητευόμενος οφείλει να καταθέσει το δικαιολογητικό για την αναρρωτική του άδεια στον εργοδότη και φωτοτυπία αυτού στο ΕΠΑΛ/ΕΚ στο οποίο πραγματοποιείται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας. Εάν η αναρρωτική άδεια ισχύει μόνο για ημέρες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, ο μαθητευόμενος καταθέτει το δικαιολογητικό μόνο στον εργοδότη. Σε περίπτωση υπέρβασης των ανωτέρω ορίων, ο ωφελούμενος του προγράμματος - μαθητευόμενος χάνει την ιδιότητα του μαθητευόμενου και με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑΛ ενημερώνεται άμεσα ο μαθητευόμενος, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο εργοδότης και ο Διευθυντής του ΚΠΑ του ΟΑΕΔ για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 8. – Δικαιώματα των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας». – Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με τις αρχές της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας»:

 1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 9 της παρούσας.
 2. Στον μαθητευόμενο εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 - 658 του Αστικού Κώδικα σε περίπτωση απουσίας λόγω ασθενείας ανεξαρτήτως αιτιολογίας και για μέγιστο διάστημα 12 ημερών.
 3. Ο μαθητευόμενος δικαιούται, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, τις κανονικές άδειες των μισθωτών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 1346/83, όπως ισχύει.
 4. Ο μαθητευόμενος δικαιούται εκπαίδευση σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών, η οποία τον οδηγεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τον χώρο μαθητείας, τα οποία συμπληρώνονται κατάλληλα στη σχολική μονάδα.
 5. Ο μαθητευόμενος δικαιούται παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος μάθησης στην επιχείρηση, από τις οικείες δομές του ΥΠΠΕΘ ή/και του ΟΑΕΔ, εφόσον προσφέρονται σχετικά προγράμματα.
 6. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται σχετικά με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.
 7. Ο μαθητευόμενος έχει δικαίωμα να αναφέρει στον Διευθυντή ή στον υπεύθυνο καθηγητή του ΕΠΑΛ/ΕΚ τη μη τήρηση των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και της εργατικής νομοθεσίας.
 8. Ο μαθητευόμενος για σοβαρούς λόγους και με τη σύμφωνη γνώμη του επόπτη του ΕΠΑΛ/ΕΚ, δύναται να ζητήσει τη διακοπή της Σύμβασης Μαθητείας με τον εργοδότη και την τοποθέτησή του σε άλλον εργοδότη, εάν είναι εφικτό κι εφόσον αυτή πραγματοποιείται εντός 5 εργάσιμων ημερών, για τη συνέχιση του προγράμματος. Η αλλαγή εργοδότη δεν μπορεί να επαναληφθεί.
 9. Στην έναρξη του προγράμματος, η αλλαγή εργοδότη με απόφαση του μαθητευόμενου μπορεί να γίνει εντός του πρώτου μήνα, εάν είναι εφικτό, και δεν μπορεί να επαναληφθεί.
 10. Ο μαθητευόμενος δικαιούται μόνο κανονικής και αναρρωτικής άδειας και κανενός άλλου τύπου.

Άρθρο 9. – Αποζημίωση μαθητευόμενων/Ασφαλιστική κάλυψη του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας». – 1. Το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του ΕΠ «ΑΝΑΔ - ΕΔΒΜ» του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

 1. Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠΠΕΘ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το απολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» της εφαρμογής του «Μεταλυκειακού ‘Ετους - Τάξης Μαθητείας».

Για τα θέματα της αποζημίωσης/ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων τηρούνται τα παρακάτω:

α) Για την καταβολή της επιδότησης από το ΥΠΠΕΘ τηρούνται πρότυπα έντυπα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα όσο και στον εργοδότη.

β) Το ποσό της επιδότησης του ΥΠΠΕΘ ορίζεται στα 11,00 ευρώ για κάθε ημέρα του «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο.

γ) Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρμόδιου Υπουργείου, την έναρξη της Μαθητείας και τη διακοπή αυτής (όπου απαιτείται) για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο εργοδότη, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου.

δ) Τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών ρυθμίζονται από την Εγκύκλιο αριθμ. 19/18-4-2018 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε ΕΠΑΛ» ή όπως εκάστοτε διαμορφώνονται από το αρμόδιο Υπουργείο. Οι μαθητευόμενοι κατά το διάστημα του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισης τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

στ) Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα:

 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

 

Ανά έτος

Ανά μήνα

για 3 μήνες

για 6 μήνες

για 9 μήνες

Για 4 ημέρες «Προγράμματος Μαθητείας στο χώρο εργασίας» την εβδομάδα

16,00

1,33

3,99

7,98

11,97

ζ) Η επιδότηση δεν καταβάλλεται από το ΥΠΠΕΘ για τις ημέρες της κανονικής άδειας ή ασθένειας. Το ΥΠΠΕΘ δεν επιβαρύνεται με την καταβολή λοιπών επιδομάτων (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν ολόκληρο το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητευόμενους. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 - 658 του ΑΚ.

η) Οι εργοδότες, που απασχολούν μαθητευόμενους στα πλαίσια του «Προγράμματος εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία στον εργασιακό χώρο», αποστέλλουν στο ΕΠΑΛ όπου φοιτά κάθε μαθητευόμενος και φυλάσσουν πρότυπα έντυπα σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ.

ι) Με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑΛ και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που εποπτεύουν κάθε τάξη μαθητείας καταχωρίζονται οι παρουσίες των μαθητευόμενων σε πληροφοριακό σύστημα. Η πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας/Ειδικό Λογαριασμό του ΥΠΠΕΘ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρώτη (1) πίστωση των λογαριασμών των μαθητευόμενων αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού δελτίου εισόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου συμμετεχόντων ΕΚΤ.

κ) Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από το εργοδότη ελέγχεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες από τους αρμόδιους φορείς.

λ) Η συμμετοχή απόφοιτων ΕΝΕΕΓΥ-Λ στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξης Μαθητείας» δεν επηρεάζει την καταβολή των όποιων ειδικών επιδομάτων-παροχών ήδη λαμβάνουν (Ν. 4331/15, όπως ισχύει).

Άρθρο 10. – Εποπτεία εφαρμογής του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο». – 1. Το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 1. Το ΕΠΑΛ, σε συνεργασία και συμφωνία με τους εργοδότες, έχει την ευθύνη της αντιστοίχισης των μαθητευόμενων, με βάση το προφίλ τους, με τις προσφερόμενες θέσεις μαθητείας στους εργοδότες. Σε περίπτωση που στο Πρόγραμμα συμμετέχουν απόφοιτοι ΕΝΕΕΓΥ-Λ, ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ θα συνεργάζεται και με τον Διευθυντή του ΕΝΕΕΓΥ-Λ, για την αντιστοίχιση των μαθητευόμενων - αποφοίτων ΕΝΕΕΓΥ-Λ με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.
 2. Το ΕΠΑΛ/ΕΚ έχει την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας».
 3. Ο Διευθυντής του ΚΠΑ του ΟΑΕΔ συνεργάζεται με τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και ενημερώνεται για την πορεία εφαρμογής του «Προγράμματος εκπαίδευσης στον χώρο Εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» και για τις περιπτώσεις διακοπής των συμβάσεων μαθητείας.

Άρθρο 11. – Αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας». – Οι μαθητευόμενοι, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με την ολοκλήρωση της μαθητείας, αξιολογούνται σύμφωνα με το άρθρα 11 και 43, του Ν. 4186/13, όπως ισχύει και ειδικότερα η αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑΛ αφορά στα αποτελέσματα μάθησης και πραγματοποιείται:

(α) Στη σχολική μονάδα από τον/τους διδάσκοντα/ ντες, με βάση την αξιολόγηση του Εργαστηριακού Μαθήματος ειδικότητας σε βαθμολογική κλίμακα 0 - 20, με συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση του μαθητή και γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 40/18.

(β) Στο χώρο εργασίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της επιχείρησης, με βάση την αξιολόγηση του «Προγράμματος εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» σε βαθμολογική κλίμακα 0 - 20, με συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση και γίνεται με βάση:

αα) Το Ημερολόγιο Μάθησης του προγράμματος.

ββ) Τη διερεύνηση και την πρόοδο υλοποίησης των έργων (projects) που αποτυπώνονται περιληπτικά στο Ημερολόγιο Μάθησης και ορίζονται στη Σύμβαση Μαθητείας.

γγ) Την τελική εξέταση, επίδειξη δεξιοτήτων και παρουσίαση των έργων (projects) σε πραγματική ή ψηφιακή μορφή.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτής της επιχείρησης με βάση τα παραπάνω (αα, ββ, γγ) συντάσσει έκθεση που περιλαμβάνει και την αιτιολόγηση της αξιολόγησης για τον κάθε μαθητευόμενο.

Η τελική αξιολόγηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» είναι σε βαθμολογική κλίμακα 0 - 20, εξάγεται από το άθροισμα των (α) και (β) και η παρακολούθηση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» θεωρείται επιτυχής, εφόσον ο τελικός βαθμός έχει την ένδειξη τουλάχιστον «10», με την προϋπόθεση ότι τόσο στο (α) όσο και στο (β) μέρος της αξιολόγησης ο μαθητευόμενος δεν έχει λάβει βαθμό μικρότερο του «10» στην 20βαθμη κλίμακα.

Σημειώνεται ότι στη βεβαίωση παρακολούθησης του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» αναφέρεται μόνο ο χαρακτηρισμός «Επιτυχώς».

Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται επανεξέταση ή επανάληψη φοίτησης στο «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας».

Άρθρο 12. – Ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» - Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης - Πιστοποίηση Προσόντων. – Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας»:

α) συμμετέχουν προαιρετικά στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4186/13, όπως ισχύει και τη Φ11/97153/Δ4/ 13-6-2018 (Β’ 2230) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ», όπως ισχύει και β) λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους όπως ορίζεται από την αριθμ. 90050/Υ2/1-6-2018 (Β’ 2007) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύστημα πιστοποίησης των αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ).», όπως ισχύει.

Άρθρο 13. – Διασφάλιση Ποιότητας. – Η ποιότητα του συνόλου των διαδικασιών τόσο για την παροχή της εκπαίδευσης στο ΕΠΑΛ ή ΕΚ («Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας») όσο και στο χώρο εργασίας («Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»), διασφαλίζεται με την υιοθέτηση των αρχών της κοινής απόφασης περί «Πλαισίου Ποιότητας Μαθητείας» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 1 έως 12 της παρούσας.

Η παρούσα ισχύει από το σχολικό έτος 2018 - 2019. Η Φ7/136312/Δ4/11-8-2017 (Β’ 2859) κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας ισχύει για τα τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας με έναρξη στο σχολικό έτος 2017 - 2018 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2018