ΑΠΟΦ. 65374/1428/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α' ημερολογιακό εξάμηνο

 

Έχοντας υπόψη:

(...) 6. Τη διάταξη του άρθρου 18 του ΠΔ της 8-4-1932 (ΦΕΚ Α’ 114), περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ΝΔ 1037/71 (ΦΕΚ Α' 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».

 1. Τις διατάξεις του ΠΔ της 27-6-1932 (ΦΕΚ Α’ 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων».
 2. Τις διατάξεις του ΒΔ της 14-8-1950 (ΦΕΚ Α΄ 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».
 3. Τις διατάξεις του ΝΔ 515/70 (ΦΕΚ Α’ 95) «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών», και ιδίως του άρθρου 1, όπως συμπληρώθηκαν από το ΝΔ 264/73 (ΦΕΚ Α’ 342).
 4. Την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ Α’ 222), «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/12 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 35 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ Α’ 18).
 5. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ Α’ 88), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
 6. Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α’ 154), «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 (ΦΕΚ Α’ 115) για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις».
 7. Την από 29-11-2018 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).
 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

 1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α’ ημερολογιακό εξάμηνο 2019, τις τριάντα (30) ώρες.
 2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες, σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί, για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων της παρ. 1, εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με καταχώρηση της υπερωριακής εργασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 80 του Ν. 4144/13, «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως ισχύει.
 3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ΠΔ της 27.6/4-7-1932, καθώς και των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων, χωρίς αναφορά στις διατάξεις του ΠΔ της 27.6/4-7-1932.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2018