Έγγρ. 67315/3178/18-12-2018 Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. και Κοιν. Αλληλεγγύης (Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία) «Δράσεις για την προστασία των εργαζομένων σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο».

Για την προαγωγή των θεμάτων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. εστίασης κ.λπ.) που περιλαμβάνουν εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο και λόγω της μεγάλης επικινδυνότητας αυτού του κλάδου και των εργατικών ατυχημάτων που συμβαίνουν σε αυτόν, απαιτείται να ακολουθηθεί συστηματική προσέγγιση που θα βασίζεται σε ένα πλέγμα συνδυαστικών ενεργειών/δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτές οι ενέργειες θα είναι οι εξής:

1) Δράση 1: Παροχή πληροφοριών στους εργοδότες.

Οι εργοδότες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερα της σίτισης όπου περιλαμβάνονται εργασίες διανομής, θα πρέπει να γνωρίζουν τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις τους (άρθ. 42 και 43 του Ν. 3850/10) όσον αφορά στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων τους, μεταξύ δε αυτών ότι κάθε εργοδότης πρωτίστως οφείλει:

α. να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων,

β. να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους,

γ. να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στη βάση των αρχών της πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, ενημέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δημιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων μέσων,

δ. να εφαρμόζει τις υποδείξεις των Επιθεωρητών Εργασίας και γενικά να διευκολύνει το έργο τους μέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους,

ε. να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,

στ. να γνωστοποιεί στους εργαζομένους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία τους, όπως αυτός προσδιορίζεται και αξιολογείται στη μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου,

ζ. να καταρτίζει πρόγραμμα προληπτικής δράσης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση,

στ. να εξασφαλίζει τη συντήρηση και παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων,

η. να ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιμόρφωση και εκπαίδευση των εργαζομένων και εκπροσώπων τους,

θ. να προσαρμόζει την εργασία στον άνθρωπο, ειδικότερα όσον αφορά στη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, καθώς και την επιλογή των εξοπλισμών εργασίας και των μεθόδων εργασίας και παραγωγής,

ι. Να παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες στους εργαζομένους.

Ειδικότερα όσον αφορά στην προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων που ασχολούνται σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με χρήση μεταφορικού μέσου και στην προκειμένη περίπτωση δίκυκλου (μοτοσυκλέτα), θα πρέπει να γνωρίζουν επιπρόσθετα ότι:

Ι. Ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 395/94 που αφορούν στον εξοπλισμό εργασίας και εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας όπου κατατάσσονται.

ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1, ως εξοπλισμός εργασίας θεωρείται κάθε συσκευή, μηχανή, εργαλείο ή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία.

ΙΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5, ως χειριστής ορίζεται ο εργαζόμενος που είναι επιφορτισμένος με την χρήση εξοπλισμού εργασίας.

  1. Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζομένων να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς το σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίησή του.
  2. Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να συντηρείται με ευθύνη του εργοδότη ώστε να διατηρείται σε κατάλληλη κατάσταση για να μην ενέχει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων οδηγών.
  3. Οι εργαζόμενοι οδηγοί πρέπει να κατέχουν την απαραίτητη άδεια οδήγησης και να είναι άνω των 18 ετών. Το δε μεταφορικό όχημα οφείλει να έχει άδεια κυκλοφορίας, καθώς και να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την περίπτωση οδικού ατυχήματος. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πιστοποίηση ελέγχου του οχήματος σύμφωνα με τον ΚΟΚ (ΚΤΕΟ και βιβλίο τακτικής συντήρησης).

VΙΙ. Η οργάνωση και ο ρυθμός εργασίας δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

VΙΙΙ. Ο εργοδότης οφείλει να έχει στην διάθεσή του γραπτή εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) που πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα θέματα που αφορούν στις εργασίες διανομής, μέσω της οποίας αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι και προτείνονται προς εφαρμογή μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους.

  1. Ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 396/94 που αφορούν τα μέσα ατομικής προστασίας και για τους εργαζομένους σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο.

2) Δράση 2: Ανάπτυξη και διανομή πληροφοριακού υλικού για τους εργαζόμενους.

Για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους σε εργασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων με δίκυκλο θα εκπονηθεί ειδικό έντυπο διαχείρισης των κινδύνων που μπορεί να παρουσιασθούν σε αυτές τις εργασίες (με ανάλυση κινδύνων, ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης, καλές πρακτικές, κ.λπ.), και σύντομο ενημερωτικό φυλλάδιο με χρήσιμες οδηγίες καλής πρακτικής.

Το πληροφοριακό υλικό προς διάδοση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, θα κοινοποιηθεί και διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους, στους εκπροσώπους των οργανώσεών τους και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εργασίας, ενώ θα είναι διαθέσιμο από τη ΔΥΑΕ και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης ΑΥΕ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

3) Δράση 3: Στοχευμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ελέγχων (από κοινού ΔΥΑΕ και Επιθεώρηση ΑΥΕ του ΣΕΠΕ).

Η οργάνωση μιας στοχευμένης εκστρατείας ενημέρωσης και ελέγχων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις (με πρότυπο σχετικές εκστρατείες που υλοποιεί κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια η Επιθεώρηση ΑΥΕ του ΣΕΠΕ στο πλαίσιο της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών-SLIC), αποσκοπεί αφενός στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και των εργαζομένων και αφετέρου στον έλεγχο και τη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας για την ΥΑΕ.

Προτείνεται οι Υπηρεσίες της Επιθεώρησης ΑΥΕ του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, με προκαθορισμένη στοχοθεσία όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής του και τον αριθμό των ελεγχόμενων επιχειρήσεων.