ΠΡΑΞΗ ΥΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/27-12-2018 «Παράταση της ισχύος της 33/06 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». (ΦΕΚ 220, τεύχος Α’ της 28-12-2018)

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 16 του Ν. 1232/82 «Επαναφορά σε ισχύ, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ΝΔ 4352/64 και άλλες διατάξεις» (Α' 22),

β) του άρθρου 10 του Ν. 3812/09 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α' 234), (...)

δ) της παρ. 2 του άρθρου 11 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/07 (Α' 26),

ε) της παρ. 8 του άρθρου 49 του Ν. 3943/11 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 66),

στ) της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α' 280), όπως ισχύει,

  1. την ανάγκη περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
  2. το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
  3. τη σχετική πρόταση του Πρωθυπουργού,

αποφασίζει:

Παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 η ισχύς της 33/06 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει.