ΑΠΟΦ. 54816/Δ1/18865/2018 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διεύρυνση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου Βιομηχανιών [...]

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 41 του Ν. 4554/18 (Α’ 130) «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 37 του Ν. 4144/13 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88).

γ) Του άρθρου 17 του Ν. 1876/90 «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 27), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου δεύτερου του Ν. 3850/10 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν. 4468/17 «Σύσταση ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

στ) Του άρθρου 17 του Ν. 4472/17 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/16, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018 - 2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74). (...)

  1. Την αριθμ. 38450/Δ9.9944/29-8-2016 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Διευρύνεται η εκπροσώπηση των κοινωνικών εταίρων και προστίθεται στη σύνθεση των κάτωθι συλλογικών οργάνων ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) ως εξής:

  1. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
  2. Στα παρακάτω Τμήματα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

α) Στο Τμήμα Προώθησης της Εφαρμογής των Διεθνών Κανόνων Εργασίας (άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 296/91, όπως ισχύει).

β) Στο Τμήμα για την Αδήλωτη Εργασία (άρθρο 15, παρ. 1 του Ν. 4468/17).

γ) Στο Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων (άρθρο 17 του Ν. 4472/17).

δ) Στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (άρθρο 25, παρ. 7 του ΠΔ 368/89).

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2018