ΑΠΟΦ. 68935/Δ1/23229/18 Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συμπλήρωση της 54816/ Δ1/18865/19-10-2018 απόφασης «Διεύρυνση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης [...]

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις (...)
  2. Την αριθμ. πρωτ. 54816/Δ1/18865/19-10-2018 (Β' 4860) υπουργική απόφαση «Διεύρυνση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως κοινωνικού εταίρου». (βλ. αμέσως ανωτ.)
  3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 54816/Δ1/18865/ 19-10-2018 (Β'/4860) υπουργικής απόφασης «Διεύρυνση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λόγω αναγνώρισης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως κοινωνικού εταίρου» και τη διεύρυνση της εκπροσώπησης των κοινωνικών εταίρων με την προσθήκη στη σύνθεση των κάτωθι συλλογικών οργάνων ενός εκπροσώπου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και ενός εκπροσώπου της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) ως εξής:

  1. Στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ) (άρθρο 21 του Ν. 3996/11).
  2. Στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης (άρθρο 1 του Ν. 3144/03).
  3. Στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (άρθρο 2 του Ν. 3144/03).

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018