ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΣΕ) «Για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών» (ΦΕΚ 2358, τεύχος Β’ της 20-6-2018)

 

Στην Αθήνα, την 4 Ιουνίου 2018, στο κατάστημα του Υπουργείου Εσωτερικών, Σταδίου 27, οι υπογεγραμμένοι:

  1. ΑΦΡ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ’ αριθμ. οικ. 6311/5-3-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 27 και
  2. ΕΛΙΣ. ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ και Ι. ΑΝΔΡΕ-ΑΔΕΛΛΗΣ Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος» (ΟΣΥΑΠΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, νομίμως εξουσιοδοτημένοι, δυνάμει του υπ’ αριθμ. πρωτ. 9/1-2-2018 εγγράφου της ΟΣΥΑΠΕ, συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2 του Ν. 2738/99 και το άρθρο 18, παρ. 13 του Ν. 3731/08, της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:

Άρθρο 1. – Πεδίο Εφαρμογής. – Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β’ Βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων - Μελών που ανήκουν μόνο στη δύναμη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδος (ΟΣΥΑΠΕ) όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων - Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Για την εφαρμογή της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου - Μέλους της ΟΣΥΑΠΕ, ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και Βεβαίωση της ΟΣΥΑΠΕ ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας.

Η ισχύς των βεβαιώσεων είναι ετήσια και ανανεώνεται κατ’ έτος υποχρεωτικά.

Άρθρο 2. – I. Στους εργαζόμενους, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία, στις παρακάτω εργασίες ή ειδικότητες:

Ι. στη ρίψη ασφάλτου και τη σήμανση των δρόμων (τεχνίτες, οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, χειριστές μηχανημάτων έργων, κ.λπ.),

  1. στο πράσινο, σε κήπους και άλση (κηπουροί, κ.λπ.),

III. στα συνεργεία του εναέριου ηλεκτροφωτισμού και της φωτεινής σηματοδότησης οδικού δικτύου,

  1. στην καθαριότητα εξωτερικών χώρων (εργάτες και επιβλέποντες),
  2. στους απολυμαντές και στο προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης - εντομοκτονιών κ.λπ.,
  3. στους χειριστές μηχανημάτων έργου και τους οδηγούς ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόννων,

VII. στους γεωτεχνικούς και τους τεχνολόγους γεωπονίας, σε άλλες ειδικότητες TE, ΔΕ και ΥΕ που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και υπηρετούν στις Δ/νεις αυτές, καθώς και στα Δημοτικά και Βιομηχανικά Σφαγεία των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Αγροτικά Κτηνιατρεία των Περιφερειακών Ενοτήτων (τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, βοηθοί κτηνιάτρων, εργάτες, Σπερματεγχύτες, Νοσοκόμοι ζώων, Σταυλίτες, υπάλληλοι που διενεργούν αιμοληψίες και εμβολιασμούς ζώων κ.λπ.), στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας και τους ελεγκτές των Τμημάτων Εμπορίου, στους οδηγούς, στους μηχανικούς ΠΕ και TE (που εκτελούν εποπτεία δρόμων, έργων κ.λπ.) και τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους σε τριανταπέντε (35) ώρες - μία (1) ώρα ημερησίως - χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεών τους από την αιτία αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο.

Ο καθορισμός των δικαιούχων υπαλλήλων γίνεται με απόφαση Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των συγκεκριμένων Υπηρεσιών, και κοινοποιείται στους Συλλόγους - Μέλη της ΟΣΥΑΠΕ.

Στους εργαζόμενους που εκτελούν εξωτερική υπηρεσία περιστασιακά, η μείωση των ωρών εργασίας θα γίνεται κατ’ αναλογία.

  1. Στους υπαλλήλους κλάδου ΠΕ, TE και ΔΕ Πληροφορικής, οι οποίοι:

α) εργάζονται σε υπηρεσιακές μονάδες, που σύμφωνα με τον οικείο οργανισμό έχουν αρμοδιότητες ανάπτυξης ή υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής, και

β) απασχολούνται με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής χορηγείται διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών επιπλέον του προβλεπόμενου στο άρθρο 4 του ΠΔ 88/99 (Α’ 94). Το διάλειμμα αυτό δεν επιτρέπεται να χορηγείται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

  1. Οι Περιφέρειες σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) ή άλλους δημόσιους φορείς και τους οικείους Συλλόγους Υπαλλήλων δημιουργούν μηχανισμό διάγνωσης και παρακολούθησης εκπαιδευτικών αναγκών και μηχανισμό παρακολούθησης της πιστοποίησης της επιμόρφωσης των υπαλλήλων. Καταρτίζουν προγράμματα επιμόρφωσης των υπαλλήλων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες εκπαιδευτικές ανάγκες, με στόχο να διασφαλίζεται η συμμετοχή κάθε υπαλλήλου σε τουλάχιστον δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες κατ’ έτος.
  2. Οι υπάλληλοι των Περιφερειών δικαιούνται, για σοβαρούς λόγους, ολιγόωρη άδεια απουσίας από την εργασία τους μέχρι τέσσερις (4) ώρες ανά μήνα.
  3. Η από 25 Ιουνίου 2009 (1369/Β79-7-2009) Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση του τρόπου παρακράτησης συνδικαλιστικών εισφορών και συνδικαλιστικών αδειών των εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Β’ Βαθμού, τροποποιείται ως εξής:

α. Όπου αναφέρεται Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ΝΑ) αντικαθίσταται με τον όρο Περιφέρεια και όπου ΟΣΥΝΑΕ, αντικαθίσταται με τον όρο ΟΣΥΑΠΕ, ως καθολικοί διάδοχοι αυτών.

β. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χορηγεί μία (1) ημέρα άδεια τον μήνα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση του συνδικαλιστικού οργάνου του πρωτοβάθμιου Συλλόγου και μία (1) ημέρα άδεια τον χρόνο σε όλους τους εργαζόμενους, που είναι μέλη του οικείου Συλλόγου για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης»,

γ. Στο άρθρο 11 «Άδειες Μελών Διοικητικού Συμβουλίου» το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: «Στις ημέρες αυτές προστίθενται οι άδειες των μελών του Γενικού Συμβουλίου».

δ. Στο τέλος του άρθρου 13 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Όλες οι προβλεπόμενες από την παρούσα συνδικαλιστικές άδειες είναι αμειβόμενες και ο εργοδότης βαρύνεται με την καταβολή των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών».

Άρθρο 3. – Ισχύς - Διάρκεια. – Η ισχύς της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ), αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2738/99, όπως ισχύει, είναι Αορίστου Χρόνου και θα καταχωρηθεί στο Γενικό Μητρώο.