ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ. 6/18 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)».

 

(Πρ. Καταθ. Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 9/21-9-2018)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 1. Με την από 23-1-2018 αίτηση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ)», ζητήθηκε η παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης από τον ΟΜΕΔ για τη σύναψη ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)».
 2. Την 31-5-2018 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Μ-Δ 265 πρόταση μεσολάβησης με σκοπό την υπογραφή ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)».
 3. Με το από 11-6-2018 έγγραφο του ΟΜΕΔ, γνωστοποιήθηκε στα μέρη της συλλογικής διαφοράς ότι η Πρόταση του Μεσολαβητή έγινε δεκτή από την εργατική πλευρά και απορρίφθηκε απά την εργοδοτική πλευρά και ότι η διαδικασία της μεσολάβησης τερματίσθηκε.
 4. Με την από 12-6-2018 αίτηση, η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ)», προσέφυγε στη Διαιτησία.
 5. Όπως αποτυπώνεται στο από 2-7-2018 πρακτικό ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αναδείχθηκαν με κλήρωση ως μέλη της Επιτροπής οι διαιτητές Θεόδωρος Κουτρούκης, Δημήτριος Βερβεσός και Ιωάννης Τουτζιαράκης, ενώ ως Πρόεδρος κληρώθηκε ο Δημήτριος Βερβεσός. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε καθήκοντα στις 9-7-2018. (...)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν κατέστη δυνατόν τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

(...) 6. Τη νομοθεσία για τις συλλογικές ρυθμίσεις και ιδίως το Ν. 1876/90, όπως ισχύει σήμερα, την με αριθμ. 6/28-2-2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα, το άρθρο τέταρτο του Ν. 4303/14 καθώς και την απόφαση της ΟλΣτΕ 2307/14.

 1. Την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1876/90, όπως ισχύει σήμερα, η οποία ορίζει ότι «Οι κλαδικές συμβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν εργαζομένους ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητά τους ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις», (...)
 2. Το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της Μεσολάβησης οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς ζήτησαν την υπογραφή πανομοιότυπης ΣΣΕ με την από 16-2-2016 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας», και ότι οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς ζήτησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 3. Το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της διαιτησίας οι θέσεις και τα επιχειρήματα αναπτύχθηκαν με βάση το κείμενο της πρότασης μεσολάβησης ότι η μεν εργατική πλευρά δήλωσε ότι αποδέχεται την πρόταση αυτή, η δε εργοδοτική πλευρά ζήτησε να δεσμεύεται μόνον από την ΕΓΣΣΕ.
 4. Την ανάγκη ρύθμισης των συλλογικών σχέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα, δεδομένου ότι αυτές δεν ρυθμίζονται από την από 27-3-2018 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» και ότι οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος παρά την οικονομική κρίση είναι από τους λίγους κλάδους της οικονομίας που παρουσιάζουν αυξητική τάση ως προς τη δραστηριότητά τους.
 5. Το δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων συμπεριλαμβάνονται μεν στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού, έχουν όμως σημαντικές διαφορές από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
 6. Το δεδομένο ότι στην πρόταση μεσολάβησης προτάθηκαν κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια αρκετά χαμηλότερα από αυτούς που ορίζει η υπογραφείσα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» του έτους 2016 και 2017 και ακόμα χαμηλότερα σε σχέση με αυτούς που ορίζει η νέα ΣΣΕ για τα έτη 2018 και 2019 και ότι περιλαμβάνονται στην πρόταση μεσολάβησης θεσμικές ρυθμίσεις που κατά ένα μεγάλο μέρος ταυτίζονται με τις θεσμικές ρυθμίσεις της ανωτέρω κλαδικής ΣΣΕ.
 7. Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας.

*

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη απόφαση:

Άρθρο 1. – Πεδίο Εφαρμογής. – Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα), που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, και είναι μέλη των οργανώσεων που δεσμεύονται από την παρούσα ρύθμιση.

Άρθρο 2. – Κατάταξη σε κατηγορίες. – Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου στις εξής κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α': Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), Μάγειρας Α'.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': Σερβιτόρος Μπάρμαν ή Μπαρμέιντ, Μάγειρας Β’.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, Μάγειρας Γ', Καμαριέρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ': Πλύντρια, Σιδερώτρια, Καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, Λαντζέρης.

Άρθρο 3. – Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί. – Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα από 1-1-2018 ορίζονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία

ΒΜ

771 ΕΥΡΩ

βασικό ημερομίσθιο

30,84 ΕΥΡΩ

Β΄ Κατηγορία

ΒΜ

751 ΕΥΡΩ

βασικό ημερομίσθιο

30,40 ΕΥΡΩ

Γ΄ Κατηγορία

ΒΜ

731 ΕΥΡΩ

βασικό ημερομίσθιο

29,24 ΕΥΡΩ

Δ΄ Κατηγορία

ΒΜ

711 ΕΥΡΩ

βασικό ημερομίσθιο

28,44 ΕΥΡΩ

Άρθρο 4. – Επίδομα προϋπηρεσίας. – Χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας 5,60 ΕΥΡΩ, για κάθε ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη επιχείρηση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ή ξενοδοχείου. Ειδικά για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι και μπάρμαν και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι Μετεκπαίδευσης αναγνωρίζεται και προσμετράται η προϋπηρεσία που πραγματοποίησαν και σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.

Για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και που εργάζονται εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι μετά τη νεκρή περίοδο αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία στην επιχείρηση. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζόμενου ή από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των επιχειρήσεων.

Άρθρο 5. – Λοιπά επιδόματα. – Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και αναφέρονται στο άρθρο 2 χορηγούνται τα εξής επιδόματα:

α. Επίδομα οικογενειακών βαρών: Σε όλους τους έγγαμους και διαζευγμένους εργαζόμενους της παρούσας ανεξαρτήτως φύλου, καθώς και στις ανύπαντρες μητέρες εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου των άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία).

β. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης: Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου:

Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%. Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών, τους αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης και τους αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ που εντάσσονται στον ΟΕΕΚ και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης της Επαγγελματικής κατάρτισης σε ποσοστό 10%. Για τους αποφοίτους της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6% επί του βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου.

γ. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης: Ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου στους εργαζόμενους εποχιακά και για κάθε μήνα απασχόλησής τους.

δ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται σε ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου στους παρακάτω εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου:

1) Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων

2) Καμαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του καταλύματος

3) Λαντζέρηδες.

Επίσης επίδομα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται στους μάγειρες σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών μηνιαίων μισθών ή ημερομισθίων.

Άρθρο 6. – Εξασφάλιση 26πλάσιου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη. – Οι μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νομοθετημένου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη ανάλογα με την ηλικία του.

Άρθρο 7. – Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας. – Στους εργαζόμενους της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας για τις κατά μήνα αποδοχές τους και για τις αντίστοιχες κρατήσεις.

Οι πάσης φύσεως αποδοχές (μισθός, προκαταβολή, δώρα, άδειες, επιδόματα, υπερωρίες κ.λπ.) θα καταβάλλονται μέσω Τραπέζης, της επιλογής του εργοδότη.

Άρθρο 8. – Ωράριο εργασίας. – Οι πάσης φύσεως δε αποδοχές (βασικός μισθός επιδόματα κ.λπ.), που προβλέπονται στην παρούσα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών.

Η διάρκεια ατομικής απασχόλησης συμφωνείται με γραπτή ατομική σύμβαση εργασίας. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης καταβάλλεται αναλογία των προβλεπόμενων.

Άρθρο 9. – Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολούμενων. – Οι μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (εποχιακές), ήτοι αυτές που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Προϋπόθεση γι' αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση με συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο προς τον εργοδότη του μέχρι τέλους Ιανουαρίου ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο τρόπο, από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους εργαζόμενους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη. Αν δηλώσει ότι δεν θα επαναπροσλάβει τους εργαζομένους που έχουν ασκήσει το άνω δικαίωμα μέσω αιτήσεώς τους, υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο από 20 Μαΐου του ίδιου έτους.

Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.

Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.

Άρθρο 10. – Προϋποθέσεις απολύσεως εποχιακά απασχολούμενων. – Τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, καταγγελία σύμβασης εργασίας εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο με ταυτόχρονη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας.

Δεν επιτρέπεται, κατά τη νεκρή περίοδο, καταγγελία δια προειδοποιήσεως.

Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στην ίδια επιχείρηση τουριστικού καταλύματος. Υπολογίζεται και ο «νεκρός» χρόνος εφόσον δεν ξεπερνάει τους 5 μήνες. Οι εργαζόμενοι στα τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, της σειράς και του αριθμού καθοριζομένου από τον εργοδότη.

Άρθρο 11. – Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών - υπαλλήλων. – Α. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α άρθρο 3 ΒΔ της 16/18-7-1920 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ΕΓΣΣΕ ετών 2006-2007 και των προηγουμένων αυτής και καθορίζονται συνολικά ως εξής:

Από 2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια

Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη 7 ημερομίσθια

Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη 15 ημερομίσθια

Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 30 ημερομίσθια

Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη 60 ημερομίσθια

Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη 100 ημερομίσθια

Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη 120 ημερομίσθια

Από 25 έτη συμπληρωμένα έως 30 έτη 145 ημερομίσθια

Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω 165 ημερομίσθια

Β. Οι αποζημιώσεις στην περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι 2112/20, 3198/55, 3863/10, 3899/10 και 4093/12) καθορίζονται ως εξής:

Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση εργοδότη ποσό αποζημίωσης - τακτικές αποδοχές

1 έτος συμπλ. έως 4 έτη

2 μηνών

4 έτη συμπλ. έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτη συμπλ. έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτη συμπλ. έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπλ.

6 μηνών

11 έτη συμπλ.

7 μηνών

12 έτη συμπλ.

8 μηνών

13 έτη συμπλ.

9 μηνών

14 έτη συμπλ.

10 μηνών

15 έτη συμπλ.

11 μηνών

16 έτη συμπλ. και άνω

12 μηνών

 

Πίνακας πρόσθετης αποζημίωσης υπαλλήλων, οι οποίοι στις 12.11.2012 είχαν συμπληρώσει υπηρεσία 17 ετών και άνω στον ίδιο εργοδότη *

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ποσό αποζημίωσης - τακτικές αποδοχές

17 έτη συμπληρωμένα 

1 μήνα

18 έτη συμπληρωμένα 

2 μηνών

19 έτη συμπληρωμένα 

3 μηνών

20 έτη συμπληρωμένα 

4 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα 

5 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα 

6 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα 

7 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα 

8 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα 

9 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα 

10 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα 

11 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

* Στην αποζημίωση αυτή λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης,  μέχρι όμως το ποσό των 2.000€.

Η ανωτέρω, σύμφωνα με το νόμο, οφειλόμενη αποζημίωση μειώνεται στο μισό, αν χωρήσει καταγγελία με προειδοποίηση.

Άρθρο 12. – Εφαρμογή θεσμικών Εθνικής Γενικής ΣΣΕ. – Οι θεσμικοί όροι των ΕΓΣΣΕ εφαρμόζονται και στους εργαζομένους, μέλη των οργανώσεων που δεσμεύονται από την παρούσα ρύθμιση που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.

Άρθρο 13. – Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα. – Εργαζόμενοι, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ' επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κ.λπ.

Άρθρο14. – Διάρκεια Ισχύος. – Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1-1-2018 και λήγει στις 31-12-2018.