Ι. Αναγνωστόπουλος, «Εργασιακές σχέσεις στην αθλητική δραστηριότητα» (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2018).

Η εν λόγω μονογραφία πραγματεύεται τις εργασιακές σχέσεις στον χώρο του αθλητικού δικαίου. Σκοπός του συγγραφέα είναι να αναλυθεί και να περιγραφεί η έννοια της εργασίας γενικά, οι μορφές και τα κριτήρια διάκρισης των εργασιακών σχέσεων, με αναφορές στη σχετική Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομοθεσία, εστιάζοντας εν τέλει στην εργασία στο χώρο του αθλητισμού καθώς και στο βαθμό επίδρασης και στην έκταση εφαρμογής του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εργασία αυτή. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια αποσαφήνισης της έννοιας και των τομέων της εργασίας στην αθλητική δραστηριότητα, ενώ διακρίνεται ο ερασιτεχνικός απ’ τον επαγγελματικό αθλητισμό, όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στην πράξη. Στην συνέχεια γίνεται μια συστηματική συγκριτική επισκόπηση των εργασιακών σχέσεων του κοινού εργαζομένου με αυτές του αθλητή εργαζομένου. Τέλος, παρουσιάζονται το επάγγελμα του προπονητή, οι προϋποθέσεις εγκυρότητας της απασχόλησής του καθώς και η επαγγελματική διαιτησία ως παροχή υπηρεσιών.