Δ. Γούλας, «Οι διακρίσεις λόγω θρησκευτικών συμβόλων στον χώρο εργασίας» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2019).

διακρίσεων στο πεδίο της εργασίας και της απασχόλησης, ιδίως δε σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Οι διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων του δημόσιου τομέα, αφενός, καθώς και εκκλησιών ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών ενώσεων η δεοντολογία των οποίων εδράζεται στη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, αφετέρου, θα εξετασθούν στην παρούσα μελέτη μόνον εν μέρει, δηλαδή στο μέτρο που οι προβληματισμοί είναι παρόμοιοι με αυτούς που ισχύουν και για τους εργαζομένους του αμιγώς ιδιωτικού τομέα, χωρίς ειδική αξιολόγηση των ποικίλων ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει η εργασία σε τέτοιους εργοδότες.