Γ. Θεοδόσης, «Μεταβίβαση επιχείρησης και διατήρηση της θέσης εργασίας» (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019).

Η παρούσα μονογραφία αναφέρεται στο δίκαιο της μεταβίβασης επιχειρήσεων και ειδικότερα επικεντρώνεται στα ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία της υπόστασης της θέσης εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης και στην έκταση της προστασίας αυτής. Η διασφάλιση μίας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των συμφερόντων των εργαζομένων και αυτών του εργοδότη βρίσκεται στον πυρήνα της διατήρησης της θέσης εργασίας σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης. Από τη μία ο μισθωτός εξασφαλίζει ότι το περιστατικό της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη του είναι περιστατικό νομικά αδιάφορο για τη συνέχιση της εργασίας του, ενώ από την άλλη ο εργοδότης, που πρέπει να προβεί σε αναγκαίες αλλαγές και προσαρμογές για τη συνέχιση της δραστηριότητάς του, δεν απαγορεύεται να προβεί σε οικονομοτεχνικές απολύσεις. Επίσης, στη μονογραφία αυτή οριοθετείται η έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης και εξετάζονται ειδικότερα ζητήματα του συγκεκριμένου κλάδου, όπως η εξαίρεση των αφερέγγυων επιχειρήσεων από το πεδίο εφαρμογής του σχετικού νομικού πλαισίου, η διασυνοριακή μεταβίβαση επιχείρησης και οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων από και προς τον δημόσιο τομέα. Η σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας με τις πλούσιες νομολογιακές αναφορές καθιστούν την παρούσα έκδοση ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, με ζητήματα του δικαίου της μεταβίβασης επιχειρήσεων.