Κ. Λαναράς, «Η ασφάλιση στον Ε.Φ.Κ.Α., 4η έκδοση» (Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2019).

Η εν λόγω έκδοση περιλαμβάνει όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μετά την σύσταση του Ε.Φ.Κ.Α.. Ειδικότερα, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στην ασφαλιστική νομοθεσία και αφορούν κυρίως τον τρόπο και την υπαγωγή στην ασφάλιση, τα ποσοστά των εισφορών, και τη βάση υπολογισμού τους, την ασφάλιση των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων (Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Τ.Α.Α.), των γεωργικών εργασιών (Ο.Γ.Α.), των ναυτικών εργασιών (Ν.Α.Τ.) κ.λπ., τη χορήγηση των συντάξεων, καθώς και τον υπολογισμό του ποσού αυτών. Περαιτέρω, στην παρούσα έκδοση συμπεριλήφθηκε η σχετική νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου Επικρατείας, ώστε να δίνεται όσο είναι δυνατόν πλήρης εικόνα των θεμάτων που εξετάζονται. Παράλληλα παραθέτονται αναλυτικοί πίνακες των ποσοστών εισφορών που ισχύουν σε ολόκληρη τη Χώρα, για όλες γενικά τις κατηγορίες επιχειρήσεων και ασφαλισμένων.