Χ. Πόνη, «Στοιχεία δικαίου κοινωνικής ασφάλισης» (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019).

Στο παρόν έργο επιχειρείται η καταγραφή των νομοθετικών μεταβολών, που έχουν επέλθει στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τα τελευταία έτη, αναλύεται η διαδρομή από τις εκτεταμένες αλλαγές που επέφερε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2010-2011, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών και το σύστημα αξιολόγησης της αναπηρίας, έως την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με τον  4387/2016 για την ενοποίηση όλων των Ταμείων και παρατίθενται οι προβληματισμοί, αλλά και η πρόσφατη νομολογία, σχετικά με ζητήματα αντισυνταγματικότητας του νόμου αυτού. Η συγγραφέας, αφού πρώτα αποσαφηνίζει βασικές έννοιες της κοινωνικής ασφάλισης, προχωρά στην ανάλυση των γενικών αρχών του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, με παράλληλη παραπομπή στη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατόπιν παρουσιάζονται οι κύριοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι και τα λοιπά είδη ασφάλισης, οι υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και η διαδικασία επίλυσης των ασφαλιστικών διαφορών ενώπιον των ασφαλιστικών φορέων αλλά και των διοικητικών δικαστηρίων.