ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • Γ. Αγαπητός, Η κρίση οδηγεί στη φύση, ΔΕΝ 2019, σελ. 145.
 • Ν. Γαβαλάς, Το ευρωπαϊκό μοντέλο προστασίας από την απόλυση των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων – Επείγουσα ανάγκη αλλαγής παραδείγματος στο ελληνικό νομικό σύστημα, ΕΕργΔ 2018, σελ. 945.
 • Ν. Γεωργιάδου, Πραγματικός και φαινομενικός εργοδότης, ΔΕΝ 2018, σελ. 1441.
 • Ν. Γεωργιάδου, Το facebook ως μέσον αποδείξεως στην πολιτική δίκη και οι προβληματισμοί που απορρέουν από τα δικαιώματα ιδιωτικής ζωής και προστασίας προσωπικών δεδομένων, ΔΕΝ 2019, σελ. 304.
 •  Δ. Γούλας, Το νομικό πλαίσιο ρύθμισης του κατώτατου μισθού, ΕΕργΔ 2019, σελ. 1.
 •  Χ. Δεληγιάννη-Δημητράκου, Νεόπτωχοι και πρόσφυγες: οι δύο πόλοι αλληλεγγύης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ΕΕργΔ 2018, σελ. 1297.
 • Δ. Ζερδελής - Γ. Ψαρουδάκης, Μεταβίβαση επιχειρήσεως και ειδική διαχείριση Ν. 4307/14 (Γνωμοδ), ΔΕΝ 2019, σελ. 289.
 • Βασιλική Κουζιώρτη, Η ευθύνη διαχειριστών κεφαλαιουχικής εταιρείας έναντι του ΕΦΚΑ, «Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΔτΚΑ), σελ. 44.
 • Σ. Κυνηγοπούλου, Το ελληνικό δίκαιο εργασιακού αγώνα: ρητή αναγνώριση και ρύθμιση της απεργίας – παράλληλη κατοχύρωση άτυπων μέσων εργασιακού αγώνα, ΕΕργΔ 2018, σελ. 1135.
 • Δ. Λαδάς, Η σύμβαση έργου στο εργατικό δίκαιο, ΔΕΕ 2019, σελ. 14.
 • Γ. Λεβέντης, Ο λογαριασμός ΛΕΠΕΤΕ της Εθνικής Τραπέζης: Γνωμοδότηση, ΔΕΝ 2018, σελ. 1521.
 • Ι. Ληξουριώτης, Ο συσχετισμός του δικαιώματος λήψης άδειας αναψυχής με το δικαίωμα λήψης αποδοχών και επιδόματος αδείας, ΔΕΕ 2018, σελ. 1257.
 • Ι. Ληξουριώτης, Συνταγματικά και άλλα προβλήματα του άρθρου 9 Ν. 4554/18 (ευθύνη αναθέτοντος έργο), ΔΕΝ 2019, σελ. 1.
 • Α. Μεντεσίδου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο ελληνικό δίκαιο, ΕΕργΔ 2018, σελ. 1109.
 • Κ. Μπακόπουλος, Μεταβίβαση επιχείρησης: Ο σύνδεσμος της εργασιακής σχέσης με την επιχείρηση και το δικαίωμα εναντίωσης του εργαζομένου – Σκέψεις με αφορμή πρόσφατη ελληνική νομολογία, ΕΕργΔ 2018, σελ. 1119.
 • Κ. Μπακόπουλος, Απώλεια του δικαιώματος αδείας και τύχη των αποδοχών αδείας, ΔΕΝ 2019, σελ. 148.
 • Χρήστος Μορφακίδης/Δημήτριος Χαλκιάς, Η υποχρέωση ενημέρωσης του διοικουμένου από την κοινωνικοασφαλιστική και ­φορολογική διοίκηση, ΔτΚΑ, σελ. 67.
 • Μ. Παπαδοπούλου, Η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω θρησκείας υπό το φως της πρόσφατης νομολογίας του Δ.Ε.Ε. – Οι αποφάσεις του Δ.Ε.Ε. στις υποθέσεις Achbita (C-157/15) και Bougnaoui (C-188/15), ΕΕργΔ 2019, σελ. 21.
 • Δ. Σιδέρης, Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη σχέση εργασίας, ΕΕργΔ 2018, σελ. 1181.
 • Άγγελος Στεργίου, Η οικογένεια υπό το βλέμμα της κοινωνικής ασφάλισης, ΔτΚΑ, σελ. 2.
 • Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη και εργασία, ΕΕργΔ 2018, σελ. 1169.
 • Άννα Τσέτουρα, Απασχόληση συνταξιούχων, ΔτΚΑ, σελ. 85.
 • Χ. Τσέλιος, Εργασία στην Ελλάδα μη κοινοτικών αλλοδαπών: μη ορθή μεταφορά του παραγώγου δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, ΔΕΝ 2018, σελ. 1281.
 • K. Morgenbrodt, Εξελίξεις της ευρωπαϊκής έννοιας του εργαζομένου, ΕΕργΔ 2018, σελ. 1095.
 • A. Povedano Peramato, Eισαγωγή στο γερμανικό δίκαιο εργασιακού αγώνα: νομιμότητα των άτυπων αγωνιστικών μέσων, ΕΕργΔ 2018, σελ. 1155.
 • A. Sagan, Πρόσφατες εξελίξεις της νομολογίας στο ευρωπαϊκό εργατικό δίκαιο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, ΕΕργΔ 2018, σελ. 1075.