Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς 2397/18 - Τμ. Ζ’ Τριμελές περί «πράξεων επιβολής προστίμων για αδήλωτη εργασία»

Περίληψη: Κρίση ότι εσφαλμένως και μη νομίμως εξεδόθησαν οι προσβαλλόμενες πράξεις επιβολής προστίμου για αδήλωτη εργασία, σε επιχείρηση η οποία ουδεμία σχέση είχε με εργαζομένους σε άλλο σημείο από την έδρα της (ύστερα από καταγγελία που περιήλθε ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ).

 

Διαβάστε περισσότερα:

  1. Με την κρινομένη έφεση, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή παράβολου, επιδιώκεται παραδεκτώς η εξαφάνιση της Α913/16 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (τμήμα 7ο τριμελές). Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή προσφυγή της ήδη εφεσίβλητης και ακυρώθηκε τόσο η υπ. αριθμ. 150044/20-2-2015 πράξη επιβολής προστίμου του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καλλιθέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, με την οποία είχε επιβληθεί σε βάρος της πρόστιμο, ύψους 158.241,60 ευρώ για παράβαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, όσο και η από 6-3-2015 απορριπτική απόφαση του Προϊσταμένου του ανωτέρω τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε η από 26-2-2015 ιεραρχική προσφυγή αυτής κατά της ως άνω προσβαλλόμενης πρώτης πράξεως.
  2. Στο άρθρο 16 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ Α’ 286),όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ' οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ - Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το ΑΦΜ της επιχείρησης, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών. Α. ... 2. Η ορθότητα και η ακρίβεια των αναγραφομένων πάσης φύσεως αποδοχών, καθώς και των λοιπών στοιχείων αποτελεί ευθύνη του υπεύθυνου εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. ... 4. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας χωρίς τη στήλη των καταβαλλόμενων αποδοχών προφυλασσόμενο κατάλληλα από τυχόν φθορές. Το άλλο παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ ... 5. ... 7. Ο έλεγχος του πίνακα προσωπικού γίνεται σε κάθε στάδιο από την κατάθεση μέχρι τη διενέργεια επιθεωρήσεων στους χώρους εργασίας όπου ελέγχεται εξαντλητικά». Περαιτέρω, στο άρθρο 24 του Ν. 3996/11 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του από την παρ. 6 του άρθρου 23 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ Α 88/18-4-2013), ορίζεται ότι: «1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων: Α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση από τριακόσια (300) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο. ... 2..3... 4. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται κατά περίπτωση η διοικητική κύρωση της παρ. 1 περίπτωση Α’ ή/και της παρ. 3 του άρθρου 26, μόλις αυτές διαπιστωθούν κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο: α. στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 26 και β. στις εξής περιπτώσεις: αα. μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας, ββ. ... Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η συμπλήρωση των παραβάσεων όσο και η εισαγωγή εξαιρέσεων από αυτή. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις, καθορίζεται και ανακαθορίζεται το ύψος του προστίμου σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και το ύψος του προστίμου του εδαφίου γ’ της παρ. 9 του άρθρου 3 και προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσά ανά παράβαση της περίπτωσης Β' της παραγράφου 4. 6. ... 7. ... 8. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να τροποποιούνται τα όρια του προστίμου που προβλέπεται από την περίπτωση Α’ της παραγράφου 1. 9. ... 10. ... 11.... ».Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του ως άνω νόμου, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 27397/122/19-8-2013(παρ. 23) απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας (ΦΕΚ Β’ 2062/23-8-2013), στο άρθρο 1 της οποίας ορίζεται ότι: «α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλει διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω: Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ... Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο: Μισθός 586,08 Επί Μήνες Εργασίας (...) Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 10.549,44 € ... β) ... ». Τέλος, στο άρθρο 16 του προαναφερθέντος Ν. 3996/11 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του από τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ A 88/18-4-2013), ορίζεται ότι: «1. Οι Επιθεωρητές Εργασίας υποχρεούνται κατά τη διενέργεια των ελέγχων τους να συμπληρώσουν ειδικά για το σκοπό αυτόν Δελτία Ελέγχου, που έχουν τη μορφή τυποποιημένων εντύπων ή αντίστοιχων ηλεκτρονικών εφαρμογών, στα οποία αναγράφονται όλα τα στοιχεία των παραβάσεων, καθώς και υποδείξεις προς συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία. 2. Ειδικά όταν ο έλεγχος πραγματοποιείται κατόπιν καταγγελίας, τα στοιχεία που αναγράφονται στο ειδικό αυτό έντυπο διασταυρώνονται από τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων Τμημάτων με τα στοιχεία που διαλαμβάνονται στην καταγγελία. Αν παρουσιάζονται αποκλίσεις μεταξύ τους, μπορεί να γίνεται και δεύτερος έλεγχος στον ίδιο εργοδότη από άλλο Επιθεωρητή Εργασίας, με απόφαση του Προϊσταμένου του οικείου Τμήματος. 3. ...».
  3. Από την επανεκτίμηση των στοιχείων της δικογραφίας προέκυψαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Η εφεσίβλητη εταιρεία έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την καλλιέργεια της γης, τη διακίνηση των προϊόντων που προέρχονται από αυτή, την ίδρυση και εκμετάλλευση αγροτικών και βιομηχανικών μονάδων και γεωργοκτηνοτροφικών σταθμών, την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή τροφίμων και αγροτικών προϊόντων λιανικώς και χονδρικώς, τον εξευγενισμό, τη συσκευασία, τη τυποποίηση, τη διάθεση αυτών στο χονδρεμπόριο, στους λιανοπωλητές και στο κοινό, την ίδρυση, οργάνωση, εκμετάλλευση, μίσθωση και διαχείριση ξενοδοχείων και κάθε τουριστικής εν γένει εγκατάστασης, τη διενέργεια και άσκηση οποιασδήποτε άλλης συναφούς γεωργοκτηνοτροφικής και τουριστικής εν γένει επιχείρησης, την εμπορία μηχανημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών παντός τύπου παραγόμενων είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, τη συντήρηση αυτών, την παραγωγή μηχανημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις ηλεκτρονικές και μηχανολογικές κατασκευές και γενικά κάθε εργασία και δραστηριότητα σχετική με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα σχετικά με αυτούς προγράμματα, τη συγγραφή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τις πωλήσεις τους, την εν γένει εκμετάλλευση αυτών, την εκπόνηση μελετών στον τομέα της μηχανογράφησης και των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, κρατικούς ή μη, σε άλλους φορείς και την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και μηχανογράφησης, την εκπαίδευση ατόμων σε θέματα προγραμματισμού και ανάλυσης και εν γένει χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε κρατικές Υπηρεσίες, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε θέματα διοικήσεως και οργανώσεως (μάνατζμεντ) επιχειρήσεων διαφήμισης, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, περιλαμβανομένων ειδικότερα των υπηρεσιών επί θεμάτων φορολογικών, φοροτεχνικών, λογιστικών, οικονομικής διεύθυνσης, τραπεζικών, ασφαλιστικών υπηρεσιών, πληροφορικής, συγχωνεύσεων και εξαγορών επιχειρήσεων, χρηματιστηριακών και επενδυτικών συμβουλών και δραστηριοτήτων.

Ύστερα από καταγγελία για αδήλωτη εργασία που περιήλθε ηλεκτρονικά στο ΣΕΠΕ από το Αυτοτελές Γραφείο Ενημέρωσης, Υποδοχής, Αξιολόγησης και Διαχείρισης Καταγγελιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας, διενεργήθηκε έλεγχος από Επιθεωρήτριες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καλλιθέας στις 17-2-2015 και περί ώρα 12.00 μ.μ., στον Ταύρο Αττικής, όπου, σύμφωνα με το δελτίο ελέγχου, βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρίας με την επωνυμία «S.S. * ΑΕΒΕ». Κατά τον ως άνω έλεγχο βρέθηκαν να απασχολούνται σε τηλεφωνικές εργασίες συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα, τα ονόματα των οποίων αναλυτικά αναγράφονται στο προαναφερθέν δελτίο, για τα οποία δεν βρέθηκε και δεν επιδείχθηκε στον έλεγχο, αν και ζητήθηκε, ισχύων πίνακας προσωπικού στον οποίο να είναι αυτά εγγεγραμμένα. Σύμφωνα με το ως άνω δελτίο, δεδομένου ότι, αν και παρήλθε μία ώρα δεν είχαν επιδειχθεί στον έλεγχο έγγραφα, που να περιέχουν τα στοιχεία της επιχείρησης (ΑΦΜ, ΔΟΥ, επωνυμία), μία εκ των εργαζομένων επ’ ονόματι Ι. Τ. κατόπιν τηλεφωνικής της επικοινωνίας με «κάποιον αρμόδιο» δήλωσε ως στοιχεία της εργοδότριας επιχείρησης τα αναγραφόμενα στο σχετικό δελτίο ελέγχου, ήτοι την επωνυμία της προσφεύγουσας εταιρίας και ως αριθμό τηλεφώνου τον αριθμό (...). Εξάλλου, όπως αναφέρεται στο προαναφερόμενο δελτίο, το οποίο φέρει την υπογραφή της προαναφερόμενης εργαζομένης Ι. Τ., ως παραλαβούσης από την επιχείρηση, κανένας εκπρόσωπος της επιχείρησης δεν επικοινώνησε με τα όργανα του ΣΕΠΕ, παρ’ όλο που ζητήθηκε πολλές φορές εκ μέρους των Επιθεωρητριών του. Εν συνεχεία, εκδόθηκε η από 20-2-2015 πράξη επιβολής προστίμου του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καλλιθέας, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της εφεσίβλητης εταιρείας πρόστιμο, ύψους 158.241,60 ευρώ για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286 Α), σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 3996/11 (ΦΕΚ 170Α) και με την ΥΑ 27397/122/19-8-2013 (ΦΕΚ 2026 Β’), όπως ισχύουν. Κατά της πράξεως αυτής, η οποία επιδόθηκε με συστημένη επιστολή στην εφεσίβλητη στην Πεύκη Αττικής, η τελευταία άσκησε την από 26-2-2015 ιεραρχική προσφυγή, με την οποία ισχυρίσθηκε ότι μη νομίμως εκδόθηκε η ως άνω πράξη σε βάρος της, καθόσον αυτή ουδεμία σχέση έχει με τους φερόμενους ως εργαζομένους της στον Ταύρο, αντιθέτως δε, ποτέ δεν είχε εγκατάσταση εκεί, ενώ η μοναδική έδρα της ήταν και εξακολουθεί να βρίσκεται στην Πεύκη Αττικής. Σχετικά προσκόμισε, μεταξύ άλλων, τον με ημερομηνία 7.10.2014 πίνακα προσωπικού, στον οποίο αναφέρονται ως μισθωτοί της εφεσίβλητης εταιρείας έντεκα (11) εργαζόμενοι με την ιδιότητα γραμματέα, υπαλλήλου γραφείου, αναλυτή μηχανογράφησης, προγραμματιστή, λογιστή και οικονομολόγου, κανένα δε πρόσωπο από αυτά δεν συμπίπτει με τα άτομα που βρέθηκαν να απασχολούνται στον Ταύρο, και τα ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), από τα οποία προκύπτει ότι η έδρα της βρίσκεται στην Πεύκη Αττικής. (...) Η ως άνω ιεραρχική προσφυγή απορρίφθηκε με την από 6-3-2015 απορριπτική απόφαση του ανωτέρω Προϊσταμένου, με τη αιτιολογία ότι αφού δεν επιδείχθηκε ισχύων πίνακας προσωπικού, στον οποίο να είναι εγγεγραμμένοι οι εργαζόμενοι, ορθώς επιβλήθηκε, κατά δέσμια αρμοδιότητα, το ένδικο πρόστιμο. Η εφεσίβλητη άσκησε προσφυγή κατά των ως άνω πράξεων επιδιώκοντας την ακύρωσή τους, προσκόμισε δε και επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τα κάτωθι: 1) τον με ημερομηνία 7-10-2014 πίνακα προσωπικού, 2) τα ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), από τα οποία προκύπτει ότι η έδρα της βρίσκεται στην Πεύκη Αττικής, χωρίς πουθενά να γίνεται λόγος για οποιοδήποτε υποκατάστημα, 3) την από 27-2-2015 μηνυτήρια αναφορά που κατατέθηκε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κατά παντός υπευθύνου για κακουργηματική απάτη σε βάρος της, όπου στο κείμενο αυτής αναφέρεται ότι έτερος ένοικος της οδού (...) στον Ταύρο, ενημέρωσε εκπροσώπους της εφεσίβλητης ότι η επιχείρηση που στεγαζόταν στο χώρο όπου διεξήχθη ο έλεγχος λειτουργούσε ως call center της εταιρίας «C», 4) την νομότυπα ληφθείσα ένορκη βεβαίωση ενώπιον του Συμβολαιογράφου Πειραιά του Α. Α., αναλυτή εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπαλλήλου της εφεσίβλητης εταιρείας, ο οποίος κατέθεσε ότι κανένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σχετικό δελτίο ελέγχου του ΣΕΠΕ ως εργαζόμενοι δεν έχει απασχοληθεί ποτέ σε αυτή, ούτε, εξάλλου, η ως άνω εταιρεία είχε εγκατάσταση στον Ταύρο, αλλά μόνη έδρα της ήταν και εξακολουθεί να είναι στην Πεύκη Αττικής (...) και 5) την νομότυπα ληφθείσα από 7-12-2015 ένορκη βεβαίωση, ενώπιον του ως άνω Συμβολαιογράφου, του Ι. Τ., λογιστή, ο οποίος κατέθεσε ότι εργάζεται ως λογιστής σε συγκεκριμένες εταιρίες, που από το έτος 2000 είναι πελάτες της εφεσίβλητης και επανέλαβε το περιεχόμενο της προαναφερόμενης μαρτυρικής κατάθεσης. Η εν λόγω προσφυγή έγινε πρωτοδίκως δεκτή ως βάσιμη με την A 913/16 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά και ακυρώθηκαν οι εν λόγω πράξεις με την αιτιολογία ότι με πλημμελή αιτιολογία και αόριστα ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στον Ταύρο Αττικής ασκούσε επιχείρηση η εφεσίβλητη απασχολώντας τους αναγραφόμενους στο δελτίο ελέγχου 15 εργαζομένους.

  1. Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη ότι 1) Από τα υπ’ αριθ. (...) ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) προκύπτει, ότι η έδρα της εφεσίβλητης εταιρίας βρίσκεται στην Πεύκη Αττικής, (...) όπου εξάλλου και της κοινοποιήθηκε η πρώτη προσβαλλόμενη με την προσφυγή πράξη, χωρίς πουθενά να γίνεται λόγος για οποιοδήποτε υποκατάστημα αυτής, 2) Κατά τον έλεγχο της 17-2-2015, δεν βρέθηκε στην οδό (...) στον Ταύρο Αττικής, κανένας εκπρόσωπος της εφεσίβλητης, 3) Το μόνο άτομο που επικοινώνησε τηλεφωνικά με «κάποιον αρμόδιο», τα στοιχεία του οποίου δεν προκύπτουν, και δήλωσε ως στοιχεία της εργοδότριας επιχείρησης την επωνυμία της εφεσίβλητης εταιρίας, ήταν η Ι. Τ., εργαζομένη, η οποία και υπογράφει το δελτίο ελέγχου, εκ μέρους της ελεγχόμενης εταιρίας και όχι κάποια από τις διενεργήσασες τον έλεγχο Επιθεωρήτριες, 4) Στο προαναφερόμενο δελτίο αναγράφεται ότι κανένας εκπρόσωπος της εφεσίβλητης δεν επικοινώνησε με τα όργανα του ΣΕΠΕ, χωρίς, όμως, να προκύπτει, ότι οι ίδιες οι Επιθεωρήτριες του ΣΕΠΕ του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Καλλιθέας ή άλλα αρμόδια όργανά του αναζήτησαν αυτόν, πού τον αναζήτησαν και με ποιον τρόπο, ειδικότερα δε, και στην ανωτέρω μόνη διεύθυνση, 5) Στον με ημερομηνία 7-10-2014 πίνακα προσωπικού, που προσκόμισε η εφεσίβλητη στο ΣΕΠΕ, αναφέρονται ως μισθωτοί της έντεκα (11) εργαζόμενοι με την ιδιότητα γραμματέα, υπαλλήλου γραφείου, αναλυτή μηχανογράφησης, προγραμματιστή, λογιστή και οικονομολόγου, κανένα δε πρόσωπο από αυτά δεν συμπίπτει με τα άτομα που βρέθηκαν να απασχολούνται στον Ταύρο, και 6) η εφεσίβλητη, σύμφωνα με το καταστατικό της, δεν δραστηριοποιείται ως τηλεφωνικό κέντρο, κρίνει ότι με πλημμελή αιτιολογία και αόριστα ο έλεγχος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην οδό (...) στον Ταύρο Αττικής ασκούσε επιχείρηση η εφεσίβλητη απασχολώντας τους αναγραφόμενους στο δελτίο ελέγχου δεκαπέντε (15) εργαζομένους και, συνακόλουθα, εσφαλμένα κα μη νόμιμα εκδόθηκαν σε βάρος της οι προσβαλλόμενες πράξεις, όπως ορθά κρίθηκε με την εκκαλουμένη απόφαση, όσα δε υποστηρίζονται περί του αντιθέτου από το εκκαλούν είναι απορριπτέα ως αβάσιμα. Εξάλλου, ο λόγος της έφεσης για επιδίκαση μειωμένης δικαστικής δαπάνης κατ’ επίκληση του άρθρου 22 παρ. 1 Ν. 3693/57 και της 134423οικ/8-12-1992 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να απορρριφθεί ως αβάσιμος, διότι με τις διατάξεις του άρθρου 285 του ΚΔΔ καταργήθηκε κάθε άλλη διάταξη που προβλέπει επιδίκαση μειωμένης δικαστικής δαπάνης.
  2. Κατ' ακολουθίαν πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη η κρινόμενη έφεση, ενώ πρέπει να καταλογισθούν εις βάρος του εκκαλούντος τα δικαστικά έξοδα της εφεσίβλητης ποσού 341 ευρώ κατά το άρθρο 275 ΚΔΔ σε συνδ. με το άρθρο 7 του Ν. 4205/13 (ΦΕΚ Α’ 242/6-11-2013).