N. 4618/2019 «Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από 6-9-2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της Υγείας κα

 

Άρθρο εικοστό τέταρτο. (ΛΕΠΕΤΕ). – 1. Από 1-1-2019 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) αναλαμβάνει την καταβολή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύνταξης του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος - Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ). Το ύψος της καταβλητέας σύνταξης καθορίζεται με εφαρμογή του ακόλουθου τύπου:

***ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

 1. Από 1-1-2019 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ τις αναλογούσες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ, πλέον συμπληρωματικής ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 ανέρχεται στο ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ για τα έτη 2024 και εφεξής θα καθοριστεί με μελέτη που εκπονεί η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και με την οποία αναπροσαρμόζεται το ύψος του ποσού και ο τρόπος καταβολής του από την ΕΤΕ. Ειδικά για το διάστημα από 1.1 έως 31-5-2019 η ΕΤΕ καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΠ και το ισόποσο των εισφορών ασφαλισμένων για επικουρική ασφάλιση για το διάστημα αυτό.
 2. Στους συνταξιούχους της παραγράφου 1 η ΕΤΕ καταβάλλει τις συνταξιοδοτικές παροχές του έτους 2018 στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 1 και αφού συμψηφιστούν τυχόν καταβληθείσες παροχές από το ΛΕΠΕΤΕ και τον ΕΛΕΠΕΤΕ -Π.Π.ΕΘΝΑΚ για το έτος αυτό. Η καταβολή ενεργείται κατά το 1/5 του συνολικού ποσού έως την 31-8-2019 και το υπόλοιπο τμηματικά και πάντως το αργότερο την 31-12-2020.
 3. Για τους δικαιούχους επικουρικής σύνταξης μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, η καταβλητέα σύνταξη υπολογίζεται, για το διάστημα ασφάλισης έως και 31-12-2014, με βάση τον τύπο Ρ = 0,45% * έτη ασφάλισης * συντάξιμες αποδοχές (εισφορά 6%), ενώ για το διάστημα ασφάλισης από 1-1-2015 εφαρμόζεται το Σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC) και ο τύπος

*** ΠΑΡΑΛΕΙΠΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

όπως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΕΠ.

 1. Για την εφαρμογή του παρόντος η ΕΤΕ παρέχει στο ΕΤΕΑΕΠ αρχείο με το σύνολο των απαιτούμενων ασφαλιστικών στοιχείων, όπως ιδίως μισθολογικές καταστάσεις και βεβαιώσεις χρόνου υπηρεσίας, καθώς και το προσωπικό που κατ' αριθμό απασχολείται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ -Π.Π.ΕΘΝΑΚ. Για τον υπολογισμό της παροχής του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΛΕΠΕΤΕ και στον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος κατά τις διατάξεις του καταστατικού τους και της κείμενης νομοθεσίας.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο εικοστό πέμπτο. – 1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, δύναται να επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 2 του N. 2116/93 (Α’ 18) και 37 του N. 2224/94 (Α’ 112) με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής, λοιποί όροι και προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 1. Οι δαπάνες από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από τα έσοδα του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) της περίπτωσης β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 34 του N. 4144/13 (Α’ 88).

Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα». (απάλειψις βασίμου λόγου - αρθρ. 117 κ.α.)

Διαβάστε περισσότερα…

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ NΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 72. – Μείωση ετήσιου επιτοκίου επιβάρυνσης ρυθμισμένων οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. – Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Ν. 4611/19 (Α’ 73) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του παρόντος, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο».

Άρθρο 73. – Παράταση έναρξης ισχύος. – 1. Το άρθρο 32 του Ν. 4554/18 (Α’ 130), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του Ν. 4611/19 (Α’ 73), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από 1η Μαρτίου 2020. Κατ’ εξαίρεση, τα άρθρα 19 και 24 έως 28 του Ν. 4554/18 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 85 του Ν. 4611/19».

 1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος υπ’ αριθμ. 70/19 (Α’ 110) «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», με τίτλο «Έναρξη Ισχύος» αντικαθίσταται από όταν ίσχυσε ως εξής: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά την παρέλευση πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Άρθρο 117. – Τροποποιήσεις διατάξεων εργατικής νομοθεσίας.

 1. Το άρθρο 9 του Ν. 4554/18 καταργείται αφότου ίσχυσε.
 2. α) Τα άρθρα 48 και 58 του Ν. 4611/19 (Α’ 73) καταργούνται αφότου ίσχυσαν.

β) Δεν θίγονται οι διατάξεις του Ν. 2112/20 όπως ισχύει και του Ν. 3198/55 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 4359/16 (A’ 5).

Άρθρο 118. – Η περίπτωση 1.4 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 81/19 (Α’ 119) αντικαθίσταται ως εξής:

«1.4. Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, όπως αυτή οργανώθηκε με το άρθρο 62 του ΠΔ 147/17 (Α’ 192), πλην του τμήματος Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων».

Άρθρο 119. – Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 94 του Ν. 4495/17 (Α’ 167) αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου 2019.

 • • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ Ν. 4387/16 (Α’ 85)

Άρθρο 120. – Προσδιορισμός ακαθαρίστου συνολικού ποσού. – 1. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και εφόσον μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31-12-2016, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του Ν. 4387/16 (Α’ 85) που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ανώτατο όριο καταλαμβάνει και τις κάθε είδους προσαυξήσεις της σύνταξης ή των συντάξεων, ενώ δεν καταλαμβάνει τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας.

 1. Το ανώτατο όριο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στις συντάξεις που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12-5-2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και οι οποίες επανυπολογίστηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του Ν. 4387/16 όπως ισχύουν. Η τυχόν προσωπική διαφορά που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή ανακαθορίζεται με βάση το νέο ανώτατο όριο.
 2. Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16 και υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της παραγράφου 1, προσαρμόζονται στο οριζόμενο από τις παραγράφους 1 και 2 ποσό από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους. Τυχόν επιπλέον διαφορές συντάξεων αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Άρθρο 121. – Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019