ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (14-3-2019) ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ «Για τους όρους αμοιβής, τις συνθήκες εργασίας και τους λοιπούς όρους εργασίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Ν. Χανίω

 

Στα Χανιά σήμερα την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, εμείς που υπογράφουμε παρακάτω την παρούσα:

  1. Το σωματείο - πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Εμμανουήλ Γιαννούλη, Πρόεδρο του ΔΣ της Ένωσης και τον Κυριάκο Παπαδάκη, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης.

2 . Το Σωματείο - πρωτοβάθμια οργάνωση με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛHΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ», νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Εμμανουήλ Μπαμιάκη, Πρόεδρο και τον Χαλακατεβάκη Ιωάννη, Γραμματέα,

όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της συλλογικής σύμβασης εργασίας, συμφωνήσαμε και συναποδεχθήκαμε τα παρακάτω:

Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής. – Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται oι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και oι λοιποί όροι εργασίας όλων εκείνων που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) οποιασδήποτε κατηγορίας, τα οποία λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαμονές, τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν έχει σημασία για την εφαρμογή της παρούσας, εφόσον εργοδότης είναι μία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Άρθρο 2. – Κατάταξη σε κατηγορίες. – Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής κατηγορίες:

  • • Κατηγορία Α’: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α΄, μπουφετζής Α΄, προϊστάμενος υπνοδωματίων και κοινοχρήστων χώρων, μάγειρας Α’ ,
  • • Κατηγορία Β’: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β΄, σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), ασημοκέρηδες, μάγειρας Β’, τηλεφωνητές, μαινκουραντιέ, ελεγκτές ή ταμπλίστες, μπάρμαν ή μπαρμέιvτ.
  • • Κατηγορία Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καμαριέρες, γκρουμ, ντόρμαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτυριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύμβαση ή διαιτητική απόφαση καθώς και μάγειρας Γ΄ και αποθηκάριος τροφίμων.
  • • Κατηγορία Δ’: Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινόχρηστων χώρων, μοδίστρα, μανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόμος, εργάτης αποθήκης, εργάτης ακτών και πισίνας και προϊστάμενος και βοηθός ιατρών, κηπουρός και υπάλληλος μίνι μάρκετ.

Άρθρο 3. – Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια. – • Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που αφορά η παρούσα ρύθμιση, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31-12-2018, δυνάμει της από 24-1-2017 Τοπικής Κλαδικής ΣΣΕ (ΠΚ 2/26-1-2017), αυξάνονται για το ημερολογιακό έτος 2019 κατά ποσοστό 1%, ήτοι:

Κατηγορία A: 867,085€

Κατηγορία Β: 848,793€

Κατηγορία Γ: 831,947€

Κατηγορία Δ: 795,112€

  • • Από 1-1-2020 αυξάνονται κατά ποσοστό 1% και διαμορφώνονται για το έτος αυτό (2020) ως εξής:

Κατηγορία A: 875,755€

Κατηγορία Β: 857,280€

Κατηγορία Γ: 840,266€

Κατηγορία Δ: 803,063€

  • • Το ημερομίσθιο των εκτάκτως προσλαμβανόμενων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31-12-2018 σύμφωνα με την προαναφερθείσα από 24-1-2017 Τοπική Κλαδική ΣΣΕ (ΠΚ 2/2 6-1-2017) αυξάνεται για το έτος 2019 κατά ποσοστό 1%. Ειδικότερα
  • • από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019 το ημερομίσθιο αναπροσαρμόζεται

― για τους σερβιτόρους σε 62,195€

― για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 54,903€.

  • • Περαιτέρω από 1-1-2020 μέχρι 31-12-2020 το ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 1%, ήτοι

― για τους σερβιτόρους σε 62,816€

― για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 55,452€

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ημερομίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους μέχρι 8 ώρες και συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

Άρθρο 4. – Λοιπές ρυθμίσεις. – Α) ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΗ (6η) ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Με την παρούσα ΣΣΕ και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, ένεκα πληρότητας που θα υπερβαίνει το 68% των κλινών, συμφωνούνται τα παρακάτω:

Εάν οι μισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν επί οκτώ (8) ώρες κατά την Κυριακή ή την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας θα πληρωθούν ως εξής: α) Αν είναι Κυριακή, τους οφείλεται αμοιβή ενός ημερομισθίου με προσαύξηση 75%, β) Αν είναι Σάββατο ή άλλη εργάσιμη ημέρα, τους οφείλεται αμοιβή ενός ημερομισθίου.

Η εργασία κατά την έκτη (6η) ημέρα της εβδομάδας εφόσον προκύψει, θα καθορίζεται από τον εργοδότη, αλλά πάντα στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων και θα αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές τους και θα λειτουργεί υπέρ αυτών και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί απλή ή συστηματική παράβαση του συστήματος της πενθήμερης εργασίας, που εξακολουθεί και ισχύει.

Β) Λόγω πληρότητας που θα υπερβαίνει το 68% των κλινών παρέχεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης της διήμερης ανάπαυσης στους εργαζόμενους όχι όμως με συνεχόμενη μορφή.

Άρθρο 5. – Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης - Διατήρηση σε ισχύ διατάξεων. – α) Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.

β) Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι από τις προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις και τα προσαρτήματα αυτών, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους αυτής.

Άρθρο 6. Έναρξη ισχύος. – Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2019.

Σημείωση. Προηγουμένη ρύθμιση είναι η ΣΣΕ 24-1-2017 (Πρ. Καταθ. Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφαλ. και Κοιν. Αλληλεγγύης 2/26-1-2017).

*

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ των ετών 2019 - 2020 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα δικαιούνται:

α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/25 του μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα και επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα του χρόνου.

Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτικά χρονικά διαστήματα, κ.λπ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωματώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/80, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/81 (Οικονομικών και Εργασίας), (ΦΕΚ 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/91 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/80 (ΦΕΚ Β 1298), όπως συμπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/89 (ΦΕΚ Β21), σχετικά με τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισμού των επιδομάτων εορτών στους μισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες μισθωτών.