ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (13-5-2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία».

 

Άρθρο 1. – Πεδίο Εφαρμογής. – Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 2 υπό το ρητό όρο και την προϋπόθεση που αφορούν το αντικείμενο των προσφερομένων υπηρεσιών και που προβλέπονται επίσης στο ίδιο άρθρο 2 και οι οποίοι απασχολούνται στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

Άρθρο 2. – Ειδικότητες. – Στη ρύθμιση υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των Αρτοποιείων στα καταστήματα των οποίων λειτουργεί τμήμα κουζίνας, καφετερίας, πιτσαρίας, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων και ειδικότερα του Ψήστη, του Τεχνίτη πιτσαρίας, Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής και του Βοηθού αυτών, του Μπουφετζή καί του Σερβιτόρου.

Άρθρο 3. – Βασικοί Μισθοί. – Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων των παραπάνω ειδικοτήτων, ορίζονται ως εξής:

Ψήστης

660,00€

Τεχνίτης πιτσαρίας

660,00€

Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής  

660,00€

Σερβιτόρος

Αμείβεται με βάση το άρθρο 54 του Ν. 2224/1994

Μπουφετζής

660,00€

Βοηθοί των ανωτέρω

650,00€

Άρθρο 4. – Επιδόματα. – Στους υπαγόμενους στην παρούσα χορηγούνται καί τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.

Α) Γάμου σε ποσοστό 10%

Β) Ανθυγιεινής εργασίας στους τεχνίτες ζαχαροπλαστικής και εν γένει στους απασχολούμενους στην παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων σε ποσοστό 10%.

Άρθρο 5. – Διάφορες Παροχές και Διατάξεις. – 1. Καθιερώνονται, πέραν των προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες η Καθαρά Δευτέρα και η 1η Ιανουαρίου του έτους.

  1. Καθιερώνονται 40 ώρες εργασίας σε όλα τα καταστήματα.

Άρθρο 6. – Τελικές Διατάξεις. – Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση, επιδόματα και παροχές επί πλέον των καθοριζόμενων με την παρούσα, όπως επίσης όροι απασχόλησης και εργασίας ευμενέστεροι για τους εργαζόμενους από τους ήδη με την παρούσα καθοριζόμενους, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, την ΕΓΣΣΕ, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται καί υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο 7. – Ισχύς και Διάρκεια. – Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 6-3-2019 και λήγει την 5-3-2021.