(ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (15-5-2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των Ναυτιλιακών Πρακτορείων και Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας».

 

Σήμερα την 15 Μαΐου 2019, στα Γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  οι υπογράφοντες:

Α. Εκ μέρους των εργοδοτών

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος, ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Γ. Γραμματέας.

Β. Εκ μέρους των εργαζομένων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ, Πρόεδρος, ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ, Γ. Γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συνομολόγησαν τα εξής:

Άρθρο 1. – (Πεδίο Εφαρμογής). – Στις διατάξεις αυτής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται οι πάσης φύσεως εργαζόμενοι όλης της χώρας, με σύμβαση μισθώσεως εξαρτημένης εργασίας στις πάσης φύσεως Ναυτιλιακές - Ακτοπλοϊκές Επιχειρήσεις, Ναυτικά Πρακτορεία καθώς και Γραφεία Ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και που είναι μέλη των παραπάνω εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων.

Άρθρο 2. – Από 1-5-2019 τα κατώτερα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών του προσωπικού του Άρθρου 1 καθορίζονται ως εξής:

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1.5.2019

1

1037,27

2

1192,92

3

1237,62

4

1237,62

5

1307,81

6

1307,81

7

1400,20

8

1400,20

9

1434,86

10

1434,86

11

1509,13

12

1509,13

13

1572,29

14

1572,29

15

1615,09

16

1615,09

17

1677,18

18

1677,18

19

1707,48

20

1707,48

21

1745,34

22

1780,13

23

1815,43

24

1850,56

25

1880,43

26

1902,30

27

1931,55

28

1962,99

29

1990,83

30

2019,72

31

2043,33

32

2071,72

33

2100,56

34

2127,43

35

2155,26

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1.5.2019

1

1033,25

2

1185,41

3

1227,59

4

1227,59

5

1252,02

6

1252,02

7

1260,96

8

1260,96

9

1280,88

10

1280,88

11

1295,29

12

1295,29

13

1305,71

14

1305,71

15

1326,69

16

1326,69

17

1342,38

18

1342,38

19

1370,35

20

1370,35

21

1417,54

22

1463,86

23

1495,13

24

1554,80

25

1592,97

26

1636,73

27

1677,46

28

1718,76

29

1752,58

30

1785,96

31

1817,09

32

1850,94

33

1882,68

34

1913,11

35

1944,41

Α. ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Ως υπαλληλικό προσωπικό χαρακτηρίζονται όλοι οι εργαζόμενοι, εκτός εκείνων που αναφέρονται και προσδιορίζονται ως βοηθητικό προσωπικό.

Β. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ως βοηθητικό προσωπικό χαρακτηρίζονται οι εξής κατηγορίες εργαζομένων:

 1. Καθαριστές - Καθαρίστριες
 2. Οδηγοί
 3. Θυρωροί
 4. Εργαζόμενοι στα κυλικεία
 5. Μάγειροι
 6. Συντηρητές κτιρίων

Για τους εργαζόμενους ως βοηθητικό προσωπικό ισχύουν όλα τα επιδόματα καθώς και οι ίδιες εργασιακές σχέσεις που ισχύουν και για τους υπαλλήλους αυτής της Σύμβασης. Διαφέρουν όμως οι βασικοί μισθοί.

Γ. ΓΕΝΙΚΑ

α. Οι βασικοί μισθοί της κλίμακας διαμορφώθηκαν μετά την συμφωνηθείσα αύξηση κατά 1% από 1-5-2019 έως 31-12-2020 στους ισχύοντες μισθούς της 31-12-2018. Η αυτή αύξηση παρέχεται και στα πάσης φύσεως επιδόματα.

β. Ο καθορισμός του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους γίνεται βάσει της υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στην επιχείρηση που εργάζονται προσαυξανόμενου και κατά την πραγματική προϋπηρεσία σε ομότιμα καθήκοντα σε άλλη ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ.

Επίσης για τον καθορισμό του βασικού μισθού των μισθωτών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους υπολογίζεται και η θαλάσσια προϋπηρεσία των μισθωτών.

Προϋπηρεσία συνταξιούχου που έχει προσμετρηθεί για την απονομή συντάξεως δεν υπολογίζεται.

Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων μισθωτών αποδεικνύεται με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που κατατίθεται στον εργοδότη κατά την πρόσληψή τους με την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα από της προσλήψεως να καταθέσουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Αν με τα πιστοποιητικά αυτά αποδεικνύεται προϋπηρεσία μεγαλύτερη από αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υποβληθούν πιστοποιητικά χωρίς προηγούμενη Υπεύθυνη Δήλωση, το δικαίωμα για την απόληψη υψηλότερων αποδοχών βάσει της προϋπηρεσίας αυτής γεννάται από τη στιγμή της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας λυομένης της σύμβασης επιστρέφονται από τον εργοδότη στον μισθωτό.

γ. Ο χρόνος της διανυθείσας στρατιωτικής θητείας, ως στρατευσίμου ή εθελοντή θεωρείται ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας και συνυπολογίζεται στην προϋπηρεσία του μισθωτού για τη μισθολογική κατάταξή του σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσης ΣΣΕ. Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας αποδεικνύεται με πιστοποιητικό τύπου Α του οικείου στρατολογικού γραφείου του μισθωτού.

δ. Για τους μισθωτούς που έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια υπηρεσίας, αλλά παραμένουν λόγω μη συμπληρώσεως του προβλεπόμενου από το Νόμο ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση, τα παραπάνω τελευταία κλιμάκια προσαυξάνονται:

➢ Από 1-5-2019 κατά 6,95 Ευρώ,

για κάθε χρόνο υπηρεσίας μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς των.

ε. Σε περίπτωση μετάταξης του βοηθητικού προσωπικού στο υπαλληλικό, ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από της ημέρας ανάληψης της υπαλληλικής υπηρεσίας.

Άρθρο 3. – Επιδόματα. – Επί των βασικών μισθών του Άρθρου 2 της παρούσης ΣΣΕ θα χορηγούνται μηνιαίως τα παρακάτω επιδόματα.

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ

Στους έγγαμους της παρούσης ΣΣΕ ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδομα γάμου 10%.

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Στους άνδρες και γυναίκες μισθωτούς χορηγείται επίδομα παιδιών σε ποσοστό 6% για κάθε παιδί.

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγμένους/ες, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον όμως όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών.

Το επίδομα αυτό δίνεται μέχρι την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των τέκνων εφόσον βέβαια αυτά δεν εργάζονται και είναι άγαμα. Το με βάση τις ρυθμίσεις προηγούμενων ΣΣΕ ή Διαιτητικών Αποφάσεων του κλάδου ήδη χορηγούμενο επίδομα για θήλεα άγαμα τέκνα ανεξαρτήτως ηλικίας εξακολουθεί να καταβάλλεται.

Για τα παιδιά που σπουδάζουν σε ανώτατες και ανώτερες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού, η επιδότηση παρατείνεται τόσα χρόνια, όσα είναι και τα κατά τον νόμο απαιτούμενα κατά σχολή για την ολοκλήρωση των σπουδών, πράγμα που αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής.

Για τα ανάπηρα σωματικά ή πνευματικά παιδιά, των οποίων η αναπηρία κρίθηκε με τελεσίδικη απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, η επιδότηση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπηρία.

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

α. Στους μισθωτούς της παρούσης ΣΣΕ χορηγείται επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγματικής υπηρεσίας ή και προϋπηρεσίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η παρούσα ΣΣΕ και μέχρι συμπληρώσεως πέντε τριετιών,

β. Δίδεται επιπλέον από την 1-10-1997 και έκτη τριετία (μετά την συμπλήρωση της πέμπτης) σε ποσοστό 5%.

 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

α. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτάτης Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επιστημονικό επίδομα σε ποσοστό 18%.

β. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ισότιμης του εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισμένης από το κράτος, δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.

γ. Στους πτυχιούχους των σχολών Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού δίνεται επίδομα σε ποσοστό 10%.

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ

Στους αναλυτές - προγραμματιστές κομπιούτερ και λογιστές, βοηθούς λογιστές χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για χρήση Η/Υ. Αυτό το επίδομα υπολογίζεται στο 10% του αντίστοιχου 12ου βασικού και μόνο μισθολογικού κλιμακίου τους εφόσον η απασχόλησή τους είναι πλήρης.

α. Όσοι εργαζόμενοι των πιο πάνω ειδικοτήτων λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ μεγαλύτερο του ως άνω οριζομένου, εξακολουθούν να λαμβάνουν το επίδομα αυτό.

β. Όσοι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας λαμβάνουν ήδη επίδομα Η/Υ, αυτό θα εξακολουθεί να ισχύει.

 1. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Α. Για τους εργαζόμενους στα Ναυτικά Πρακτορεία, Κεντρικά Πρακτορεία των Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων που εκδίδουν εισιτήρια και προβαίνουν σε κρατήσεις θέσεων χορηγείται επίδομα 14,54 Ευρώ όπως έχει διαμορφωθεί και ισχύει.

Β. Στους εργαζόμενους μόνο στα Ναυτικά Πρακτορεία χορηγείται επίδομα άφιξης και αναχώρησης πλοίου από Ευρώ 9,87 Ευρώ κατά πράξη άφιξης και 9,87 Ευρώ κατά πράξη αναχώρησης πλοίου όπως είχε διαμορφωθεί και ισχύει.

Το επίδομα αυτό δίδεται για έναν υπάλληλο κάθε επιχείρησης. Το παρόν επίδομα άφιξης και αναχώρησης δεν ισχύει για τα επιβατηγά πλοία διεθνών πλόων και ακτοπλοϊκά πλοία.

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Δίδεται ποσοστό 8% στους ταμίες και τους απασχολούμενους με εισπράξεις και πληρωμές. Δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό οι λαμβάνοντες το ειδικό επίδομα της παραγράφου 6α.

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Χορηγείται επίδομα ισολογισμού εξ 75% του μηνιαίου μισθού σε όσους υπαλλήλους ανήκουν στην παρούσα ΣΣΕ και απασχολούνται στην προετοιμασία της ετήσιας λογιστικής εικόνας, ως και στην σύνταξη και διατύπωση του ισολογισμού των Επιχειρήσεων του Άρθρου 1 της παρούσης ΣΣΕ οποιασδήποτε κατηγορίας λογιστικά βιβλία και αν τηρούνται. Το επίδομα αυτό λαμβάνεται μία φορά το χρόνο και εντός μηνός μετά το κλείσιμο του ισολογισμού.

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Για τους πρόσκαιρα απασχολούμενους εκτός έδρας υπαλλήλους, καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή σε ποσοστό 50% επί του μισθού. Στο πρόσθετο αυτό ποσοστό δεν συμψηφίζονται τα έξοδα ταξιδιού, διαμονής και ενδιαίτησης τα οποία βαρύνουν τον εργοδότη.

Επίσης δεν συμψηφίζονται το αντιμίσθιο για εργασία κατά τις Κυριακές και Εορτές όπως ο Νόμος προβλέπει, ή τυχόν υπερωρίες που έχουν γίνει εκτός έδρας.

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το επίδομα αυτό χορηγείται στους υπαλλήλους οι οποίοι εκδίδουν πριν από τον απόπλου εισιτήρια επιβατών ή φορτωτικές εμπορευμάτων και οχημάτων και είναι εγκατεστημένοι στις προκυμαίες ή μέσα στα Ε/Γ - Ο/Γ και Φ/Γ και Μ/S καθώς και σε εκείνους τους υπαλλήλους που παραλαμβάνουν εμπορεύματα και τακτοποιούν αυτά μέσα στο κύτος (αμπάρι). Το επίδομα αυτό ανέρχεται σε 47,11 Ευρώ μηνιαίως, όπως είχε διαμορφωθεί και ισχύει.

 1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Το ποσοστό αύξησης που συμφωνήθηκε επί των βασικών μισθών, θα δίδεται και επί των επιδομάτων και παροχών σε Ευρώ που αφορούν την παρούσα ΣΣΕ.

Άρθρο 4. – Διάφορες παροχές κ.λπ. Διατάξεις.

 1. ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

Στους μισθωτούς της παρούσης ΣΣΕ σε περίπτωση γάμου τους χορηγείται:

Α. Δώρο το ποσό των 133,52 Ευρώ όπως είχε διαμορφωθεί και ισχύει

Β. Άδεια με τις αποδοχές 10 εργασίμων ημερών.

Γ. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του ΑΝ 539/45.

 1. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

α. Στους αμειβόμενους με ποσοστό μόνο ή τους αμειβόμενους με μισθό και ποσοστά ο εργοδότης υποχρεούται κατά μήνα να εξασφαλίσει κατά ελάχιστο όριο τους από τη Σύμβαση αυτή προβλεπόμενους βασικούς μηνιαίους μισθούς προσαυξημένους με τα σχετικά επιδόματα.

β. Στους απασχολούμενους ημερησίως για χρονικό διάστημα μικρότερο του νομίμου ωραρίου εργασίας ισχύουν κατά αναλογία του χρόνου απασχόλησης όλες οι σχετικές διατάξεις που αφορούν τις απολαβές τους.

 1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΚΕΤΟΥ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ- ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

α. Οι εργαζόμενες μητέρες και επί χρονικό διάστημα δυόμισυ (2,5) ετών μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας δικαιούνται να προσέρχονται στην εργασία τους δύο ώρες αργότερα κατά τον πρώτο χρόνο ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται δύο ώρες νωρίτερα. Για τον υπόλοιπο ενάμιση (1,5) χρόνο δικαιούνται να προσέρχονται 1,5 ώρα αργότερα στην εργασία τους ή κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη να απέρχονται από την εργασία τους 1,5 ώρα νωρίτερα.

Το μειωμένο αυτό ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

Το μειωμένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

β. Στους εργαζόμενους/ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) ή περισσότερα παιδιά δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφ’ άπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας άδειας.

γ. Ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο και αφορά την ημέρα γέννησης του παιδιού.

δ. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

ε. Γονέας εργαζόμενος εάν:

α) έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και

β) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει τα 3,5 έτη.

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως (3,5) τρεισήμισυ μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων.

 1. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών.

β. Μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι εξ (26) εργάσιμες ημέρες.

γ. Ο εργαζόμενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (χρήση δικαιώματος αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει.

 1. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ

Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών (3) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου (συγγενών α’ βαθμού) συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.

 1. ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

α) Στα μέλη του ΔΣ της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια πέντε εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές.

β) Στον πρόεδρο του ΔΣ της παραπάνω αναφερόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων χορηγείται συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών κάθε μήνα με πλήρεις αποδοχές.

Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με εκείνη του ΑΝ 539/45, όπως ισχύει σήμερα.

 1. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Οι κάτωθι εορτές ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού τους ως υποχρεωτικών, προαιρετικών, ή κατ' έθιμο καθιερώνονται ως υποχρεωτικές αργίες και οι τυχόν εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν κατά τις αργίες αυτές αμείβονται όπως ορίζει ο Νόμος κατά τις Κυριακές και αργίες:

 • • Η Πρωτοχρονιά
 • • Ημέρα των Θεοφανείων
 • • Η Καθαρά Δευτέρα
 • • Η 25η Μαρτίου
 • • Η Μεγάλη Παρασκευή
 • • Η Δευτέρα του Πάσχα
 • • Η 1η Μάη (Η οποία καθορίζεται σαν ημέρα υποχρεωτικής αργίας με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού)
 • • Η εορτή του Αγίου Πνεύματος
 • • Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
 • • Η 28η Οκτωβρίου
 • • Η εορτή του Αγίου Νικολάου ως εορτή του Ναυτικού επαγγέλματος
 • • Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)
 • • Η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων
 • • Οι μεγάλες τοπικές εορτές
 1. ΑΔΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Στους μισθωτούς της παρούσης ΣΣΕ χορηγείται άδεια με αποδοχές κατά την ημέρα της ονομαστικής τους γιορτής. Η άδεια αυτή της μιας μέρας δεν συμψηφίζεται προς την προβλεπόμενη του ΑΝ 539/45.

 1. ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ή ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

α. Εργαζόμενοι (-ες) που είναι εθελοντές αιμοδότες στην τράπεζα αίματος του ΠΑΣΕΝΤ δικαιούνται άδεια τεσσάρων (4) ωρών, προκειμένου να δώσουν αίμα κατά την διάρκεια της ημέρας που γίνεται η αιμοδοσία. Χρήση αδείας για αιμοδοσία γίνεται μόνο δύο φορές το χρόνο.

β. Εργαζόμενοι (-ες) που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες άδεια επιπλέον το χρόνο με αποδοχές.

γ. Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως δεκαέξι (16) ετών συμπληρωμένα, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων ή αιμοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

 1. ΑΔΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δικαιούνται άδεια δέκα (10) εργασίμων ημερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

 1. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Μισθωτοί υπαγόμενοι εις την ασφάλιση οιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού για τη χορήγηση σύνταξης, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας και αποχωρούν λόγω συνταξιοδοτήσεως με μειωμένη σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. λόγω ανηλίκου τέκνου - αναπηρίας κ.ο.κ.), δικαιούνται από τον τελευταίο εργοδότη τους την αποζημίωση, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν. 435/76 για τους συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες τις προϋποθέσεις πλήρους συντάξεως γήρατος.

Η ανωτέρω αποζημίωση θα καταβάλλεται με την προσκόμιση από τον εργαζόμενο στον εργοδότη, βεβαίωσης ή απόφασης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι κατέθεσε τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της σύνταξής του.

Την αποζημίωση αυτή δεν δικαιούνται μισθωτοί, οι οποίοι εργάζονται, αλλά έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από άλλο ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΝΑΤ).

 1. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

α) Για τους μισθωτούς αυτής της ΣΣΕ καθιερώνεται και ισχύει η εβδομάδα πέντε εργασίμων ημερών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, και συνεχές ωράριο σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως και οκτώ (8) ημερησίως.

β) Για τους εργαζόμενους στα Ακτοπλοϊκά Ναυτικά Πρακτορεία, Κεντρικά Πρακτορεία, τμήματα κρατήσεων και πληροφορικής Ακτοπλοϊκών Επιχειρήσεων και τυχόν Πρακτορεία Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, ως και γραφεία ταξιδίων που εκδίδουν εισιτήρια ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών θα ισχύει η κυλιόμενη πενθήμερη εβδομάδα σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8) ωρών ημερησίως αντί της υπάρχουσας από Δευτέρα ως Παρασκευή.

 1. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Γίνεται παρακράτηση ποσοστού 0,25% από τον με βάση τη Σύμβαση μισθό των εργαζομένων που αποδέχονται αυτή τη Σύμβαση και αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ( ΠΑΣΕΝΤ).

 1. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Αποδίδεται στον υπ' αριθ. 190/296132-62 κοινό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας στον: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (ΠΑΣΕΝΤ) από όλες τις εταιρίες που εφαρμόζουν την παρούσα ΣΣΕ ποσοστό 0,25% επί των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε εργαζόμενου που απασχολούν. (Δηλαδή, επί δώδεκα μηνιαίων βασικών μισθών προστιθεμένων επιπλέον επιδομάτων Πάσχα, Αδείας και Χριστουγέννων όπως αυτοί εμφανίζονται στην μισθολογική κατάσταση). Το εισπραχθέν αυτό ποσό που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς το Σύνδεσμο και δεν θα επιβαρύνει τους εργαζόμενους, θα χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των κοινωφελών σκοπών και αναγκών των μελών των συλλόγων.

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητήσουν για τον σχηματισμό ενός νέου κοινού ιδιωτικού ταμείου πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠΥ στο οποίο θα συνεισφέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι.

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία κοινής επιτροπής εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να προωθήσει ζητήματα Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων του κλάδου.

 1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη δημιουργία και θεσμοθέτηση κοινής Επιτροπής εργαζομένων και εργοδοτών, προκειμένου να ασχοληθεί με τα ζητήματα ναυτιλιακής δραστηριότητας και εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που καλύπτουν τις δραστηριότητες αυτές (λιμάνι, λιμεναρχείο, χρηματοπιστωτικό σύστημα, YEN και Υπηρεσίες, Εφορίες, Εθνική και Κοινοτική Ναυτιλιακή Πολιτική κ.λπ.). Η Επιτροπή αυτή θα μπορεί να επεξεργαστεί κοινές θέσεις τις οποίες και θα τις προβάλει είτε με τη μορφή ημερίδων είτε με υπομνήματα προς τους αρμόδιους, είτε χρησιμοποιώντας άλλους τρόπους δράσης που από κοινού θα καθορίσουμε.

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόμενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής.

Άρθρο 5. – Η ισχύς της παρούσης ΣΣΕ είναι διετής και αρχίζει από την 1η Μαίου 2019 και λήγει 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το διάστημα από 1/1 έως 30-4-2019 ισχύουν οι βασικοί μισθοί της ΣΣΕ της 31-12-2018.