ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (25-6-2019) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτρολόγων ηλεκτρολογικών καταστημάτων όλης της χώρας».

 

Στην Αθήνα την Τετάρτη 25-6-2019, οι παρακάτω αναφερόμενοι:

 1. Θεόδ. Αγγουράκης, Πρόεδρος, και Χαρ. Κωνσταντόπουλος, Γεν. Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (ΠΟΣΕΗ),
 2. Γ. Καββαθάς, Πρόεδρος και Γ. Κουράσης, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),
 3. Αλέξ. Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγ. Σκουρόγιαννης, Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ηλεκτρολόγων Ελλάδος (ΟΗΕ),

όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω Οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 1. – Πεδίο εφαρμογής. – Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι 1ης ομάδας, και 2ης ομάδας, Α’ ειδικότητος, καθώς και οι τεχνίτες ηλεκτρολόγοι και οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Γ’ ειδικότητος (φωτοβολταϊκά) των κατηγοριών του Ν. 3982/11 και του ΠΔ 108/13 όπως ισχύει σήμερα, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Άρθρο 2. – Βασικοί μισθοί - ημερομίσθια. – Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα που απασχολούνται σε επιχειρήσεις - μέλη της ΠΟΣΕΗ, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 31-12-2018 βάσει της από 27-3-2018 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης: 9/23-4-2018), αυξάνονται από 1η-9-2019 κατά 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Βασικός μισθός του αδειούχου ηλεκτρολόγου, 825,33 €.
 2. Βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 865,57 €.
 3. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, 911,17 €.
 4. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας, 911,17 €.

Οι βασικοί μισθοί των υπαγομένων στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30-6-2020, αυξάνονται από 1-7-2020 κατά 1% και διαμορφώνονται ως εξής:

 1. Βασικός μισθός του αδειούχου ηλεκτρολόγου, 833,58 €.
 2. Βασικός μισθός του αδειούχου αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου, ορίζεται σε 874,23 €.
 3. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας, 920,28 €.
 4. Βασικός μισθός του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης ομάδας, 920,28 €.

Άρθρο 3. – Επιδόματα

3.1. Επίδομα σπουδών

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση καταβάλλεται επίδομα σπουδών ύψους 15 € για τους πτυχιούχους μέσων τεχνικών σχολών, και 20 € για τους πτυχιούχους ΤΕΙ. Για τους ηλεκτρολόγους εγ-
καταστάτες Α’ ειδικότητας 2ης ομάδας το επίδομα ΤΕΙ ανέρχεται σε 35 €.

3.2. Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας καταστημάτων

Στους αδειούχους ηλεκτρολόγους, αρχιτεχνίτες, εγκαταστάτες Α’ ειδικότητας 1ης και 2ης ομάδας, οι βασικοί μισθοί προσαυξάνονται με το επίδομα πολυετούς υπηρεσίας και μέχρι 9 τριετίες πραγματικής υπηρεσίας στον ηλεκτρολογικό κλάδο. Από τις τριετίες αυτές και μέχρι τις 5 (πρώτες) αυξάνονται με ποσοστό 10% ενώ καθεμία από τις υπόλοιπες 4 με ποσοστό 8%.

3.3. Λοιπά επιδόματα

Τα λοιπά επιδόματα που χορηγούνται στους υπαγόμενους στην παρούσα συλλογική σύμβαση, εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται με τις διατάξεις αυτής.

Άρθρο 4. – Τελικές διατάξεις. – 4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

4.3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η-1-2019 και λήγει την 31η-12-2020.