ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ. 10/18 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας».

 

 1. Με την από 3-10-2018 αίτηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό - Τουρισμό ζητήθηκε από τον
  ΟΜΕΔ η ανάδειξη Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας για τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.
 2. Με το από 9-11-2018 Πρακτικό Ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, με κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της οι διαιτητές Κωνσταντίνος Κρεμαλής, Ιωακείμ Σμυρνιώτης και Θεόδωρος Κουτρούκης και, με Πρόεδρο που κληρώθηκε τον Θεόδωρο Κουτρούκη. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε τα καθήκοντά της την 16η-11-2018. (...)
 3. Στις 27-11-2018 προσήλθαν ως ορίζεται οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών στα Γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα. Ο εκπρόσωπος της εργατικής πλευράς υποστήριξε τις θέσεις των εργαζομένων, όπως περιγράφονται στο πρακτικό της εν λόγω συνάντησης και στα αντίστοιχα υπομνήματα που κατέθεσαν στο στάδιο μεσολάβησης. Ειδικότερα μεταξύ άλλων υποστήριξε ότι υπάρχει αναγκαιότητα ρύθμισης στον κλάδο σύμφωνα και με το σχέδιο για σύναψη ΣΣΕ που έχει καταθέσει για τις συναφείς ειδικότητες του κλάδου.
 4. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς υποστήριξαν τις θέσεις των εργοδοτών, όπως περιγράφονται στο πρακτικό της εν λόγω συνάντησης και στα αντίστοιχα υπομνήματα που κατέθεσαν στο στάδιο μεσολάβησης. Ειδικότερα μεταξύ άλλων υποστήριξαν ―συνοπτικά― ότι θα έπρεπε να αναβιώσει (ενδεχομένως) η παλαιότερη ΣΣΕ με την Ομοσπονδία Αρτεργατών και την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος (ΟΑΕ), με όρους που θα συζητηθούν εκ νέου. Επίσης διαφώνησε με όλες τις ειδικότητες που προτείνει η πλευρά των εργαζομένων (ΠΟΕΕΓ) και θεωρεί ότι η εργατική πλευρά δεν έχει αρμοδιότητα για την εν λόγω ρύθμιση.
 5. Όπως αναγράφεται στο από 27-11-2018 Πρακτικό Διαιτησίας, τα μέρη δεσμεύθηκαν να προσκομίσουν πρόσθετα υπομνήματα προς την Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας μέχρι τις 15-12-2018. Επίσης συμφώνησαν στην πρόταση των Διαιτητών να παραταθεί η διαδικασία της Διαιτησίας μέχρι τις 31-12-2018.

Κατόπιν των ανωτέρω

Και επειδή δεν κατέστη δυνατόν τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

(...) 3. Την από 6-9-2018 έκθεση του Μεσολαβητή του ΟΜΕΔ κ. Μιλτιάδη Σταμπουλή (υπόθεση Μεσολάβησης 138/9Μ/5-3-2018), με την οποία διαπιστώνεται άρνηση ουσιαστικής μεσολάβησης της εργοδοτικής πλευράς, καθώς και τα όσα αναφέρονται στα πρακτικά των συναντήσεων στο στάδιο της Μεσολάβησης.

 1. Την συναφή κλαδική ΣΣΕ της από 6-8-2008 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτεργατών, σιμιτεργατών και γενικά των εργαζομένων στην παραγωγή ειδών αρτοποιίας σε όλη τη χώρα» (ΠΚ Υπ. Απασχ. 105/6-8-2008).

5.Tην πιο πρόσφατη εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που σημειώνει ότι στην εξέλιξη του ΔΤΚ του μηνός Νοεμβρίου 2018 (έτος αναφοράς 2009 = 100, σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Νοεμβρίου 2018 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Νοεμβρίου 2017), προέκυψε αύξηση 1,0% ενώ ο μέσος ΔΤΚ του τελευταίου δωδεκαμήνου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του προηγούμενου δωδεκαμήνου παρουσίασε αύξηση 0,6%, (Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιάς 10-12-2018). Επίσης τη διαπίστωση της ΕΛΣΤΑΤ ότι το ΑΕΠ παρουσίασε κατά το Γ’ τρίμηνο του 2018 αύξηση 2,2% σε σχέση με το ΑΕΠ του Γ’ τριμήνου 2017.

 1. Την πολιτική μισθών και απασχόλησης της από 28-3-2018 ΕΓΣΣΕ (ΠΚ Υπ. Εργασίας 6/29-3-2018) όπως ισχύει, που αποτυπώνει την γενική εισοδηματική πολιτική και την εξέλιξη των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων, και η οποία παραμένει αμετάβλητη για τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, όπως προβλέπεται από τα σχετικά άρθρα της ΕΓΣΣΕ (...)
 2. Το γεγονός ότι η Επιτροπή καλείται να υποκαταστήσει την ελλείπουσα συμφωνία των μερών επί της συλλογικής διαφοράς και την ανάγκη να ρυθμιστούν οι όροι αμοιβής και εργασίας με διαιτητική απόφαση, αφού εξαντλήθηκε κάθε προσπάθεια επίτευξης ΣΣΕ με συλλογική διαπραγμάτευση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην εξής απόφαση:

Άρθρο 1. – Πεδίο Εφαρμογής. – Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι των ειδικοτήτων που αναφέρονται στο αμέσως επόμενο άρθρο 2, υπό τον ρητό όρο και την προϋπόθεση που αφορούν το αντικείμενο των προσφερομένων υπηρεσιών, και που προβλέπονται επίσης στο ίδιο άρθρο 2 και οι οποίοι απασχολούνται στα αρτοποιεία όλης της χώρας.

Άρθρο 2. – Ειδικότητες. – Στη ρύθμιση υπάγεται το πάσης φύσεως προσωπικό των αρτοποιείων, στα καταστήματα των οποίων λειτουργεί τμήμα κουζίνας, καφετέριας, πιτσαρίας, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων και ειδικότερα του Ψήστη, του Τεχνίτη Πιτσαρίας, του Τεχνίτη Ζαχαροπλαστικής και του Βοηθού, του Μπουφετζή και του Σερβιτόρου.

Άρθρο 3. – Βασικοί Μισθοί. – Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των εργαζομένων των παραπάνω ειδικοτήτων, ορίζονται ως εξής:

Προσωπικό Αρτοποιείων (σε €)

 • • Ψήστης: 650
 • • Τεχνίτης Πιτσαρίας: 650
 • • Τεχνίτης Ζαχαροπλαστικής: 650
 • • Σερβιτόρος: 650
 • • Μπουφετζής: 650
 • • Βοηθοί των ανωτέρω: 610

Άρθρο 4. – Επιδόματα. – Στους υπαγομένους στην παρούσα χορηγούνται και τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μισθών τους.

 • • Α) Γάμου σε ποσοστό 10%.
 • • Β) Ανθυγιεινής εργασίας στους τεχνίτες ζαχαροπλαστικής και εν γένει στους απασχολουμένους στην παρασκευή και έψησιν εδεσμάτων σε ποσοστό 10%.

Άρθρο 5. – Διάφορες Παροχές και Διατάξεις. – 1. Καθιερώνονται, πέραν των προβλεπομένων αργιών, ως εξαιρέσιμες ημέρες, η Καθαρά Δευτέρα και η 1η Ιανουαρίου του έτους.

 1. Καθιερώνονται 40 ώρες εργασίας σε όλα τα καταστήματα.

Άρθρο 6. – Τελικές Διατάξεις. – Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ρύθμιση, επιδόματα και παροχές επί πλέον των καθοριζόμενων με την παρούσα, όπως επίσης όροι απασχόλησης και εργασίας ευμενέστεροι για τους εργαζόμενους από τους ήδη με την παρούσα καθοριζόμενους, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, την ΕΓΣΣΕ, συλλογικές ρυθμίσεις, υπουργικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, επιχειρησιακή συνήθεια ή ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται και υπερισχύουν των διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο 7. – Ισχύς και Διάρκεια. – Η ισχύς της παρούσας διαιτητικής απόφασης αρχίζει την 6-3-2018 και λήγει στις 5-3-2019.